EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ ENLi esindajad

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees ja ENLi esindajate määramist nõukogudesse, komisjonidesse ja ümarlaudadesse teeb ENLi juhatus. ENLi esindamisel lähtutakse ENLi missioonist, visioonist, strateegiast ja väärtustest ning varem kokkulepitud seisukohtadest.

ENLi esindajal lasub kohustus ENLi seisukohad noortepoliitika küsimustes enne koosoleku toimumist vastutava juhatuse liikme ja noortepoliitika nõunikuga kooskõlastada. Rohkem infot nõukogudes, komisjonides ja ümarlaudades toimuva kohta saab allpool olevatelt aadressidelt, ENLi esindajatelt ja büroost.

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees Roger Tibar (roger@enl.ee)

I Valitsuse, ministeeriumite, omavalitsuste ja riigi sihtasutuste juures tegutsevad komisjonid ja töörühmad

Säästva arengu komisjon (Riigikantselei)
Karl Andreas Sprenk – karl.sprenk@enl.ee

Noortegarantii juhtrühm (Sotsiaalministeerium)
Karl Andreas Sprenk – karl.sprenk@enl.ee

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise komisjon (Rahandusministeerium)
Kristiina Omuk – kristiina@enl.ee

Eesti vabatahtliku tegevuse võrgustik
Joanna Kurvits – joanna.kurvits@gmail.com

Noorte nõukogu (Haridus- ja teadusministeerium)
Roger Tibar – roger@enl.ee
Karl Andreas Sprenk – karl.sprenk@enl.ee

Võrdse kohtlemise võrgustik
Kristiina Omuk – kristiina@enl.ee

Uimastiennetuse valitsuskomisjon (Siseministeerium)
Roger Tibar – roger@enl.ee

II Eesti Noorsootöö Keskuse koordineeritavad komisjonid ja töörühmad

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise 2018. a toetuse taotluste hindajate kogu
Roger Tibar – roger@enl.ee

III Euroopa Noortefoorumi ja Euroopa institutsioonide komisjonid ja töörühmad

Struktuurse dialoogi Euroopa juhtkomitee
Mikk Tarros – mikk@enl.ee

Euroopa noortefoorumi vabatahtlikkuse töögrupp
Joanna Kurvits- joanna.kurvits@gmail.com

Alcohol Policy Youth Network
Elina Floria – elina.floria@gmail.com

Põhja- ja baltimaade noorteühenduste liitude kogu
Heliis Nemsitsveridze – heliis@enl.ee
Mikk Tarros – mikk@enl.ee

IV ÜRO, UNESCO-teemalised komisjonid

ÜRO noor delegaat (Välisministeerium, Eesti ÜRO alaline esindus New Yorkis)
Kätlin Kuldmaa – katlin@enl.ee

V Projektifondide komisjonid

Nopi Üles projektikomisjon
Heiki Viisimaa – heiki@enl.ee