EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSEORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ ENLi esindajad

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees ja ENLi esindajate määramist nõukogudesse, komisjonidesse ja ümarlaudadesse teeb ENLi juhatus. ENLi esindamisel lähtutakse ENLi missioonist, visioonist, strateegiast ja väärtustest ning varem kokkulepitud seisukohtadest.

ENLi esindajal lasub kohustus ENLi seisukohad noortepoliitika küsimustes enne koosoleku toimumist vastutava juhatuse liikme ja noortepoliitika nõunikuga kooskõlastada. Rohkem infot nõukogudes, komisjonides ja ümarlaudades toimuva kohta saab allpool olevatelt aadressidelt, ENLi esindajatelt ja büroost.

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees Ivo Visak (ivo@enl.ee)

I Valitsuse, ministeeriumite, omavalitsuste ja riigi sihtasutuste juures tegutsevad komisjonid ja töörühmad

Hariduse valdkonna komisjon (Haridus- ja teadusministeerium)
Ivo Visak – ivo@enl.ee

Karjääriteenuste koostöökogu, programmi “Karjääriteenuste süsteemi arendamine” nõukoda (Elukestva Õppe Sihtasutus Innove Karjääriteenuste Arenduskeskus)
Ivo Visak ja Kristjan Tedremaa – juhatus@enl.ee

Lasteombudsmani nõuandev kogu
Magnus Liir – magnus.liir@gmail.com
Kadri Pius – kadripius@gmail.com
Anett Triebstock – anett.triibu@gmail.com

Uimastiennetuse valitsuskomisjon
Ivo Visak – ivo@enl.ee

Võrdse Kohtlemise võrgustik
Kristjan Tedremaa – kristjan@enl.ee

II Eesti Noorsootöö Keskuse koordineeritavad komisjonid ja töörühmad

Noorsootöötaja kutsekomisjon 
Kadi Kerner – kadikerner@gmail.com

III Euroopa Noortefoorumi ja Euroopa institutsioonide komisjonid ja töörühmad

Euroopa Noortefoorumi koolitajate kogu (Pool of Trainers)
Jaan Urb – jaan@enl.ee

Alcohol Policy Youth Network
Marta Velgan – eays.president@gmail.com

IV ÜRO, UNESCO-teemalised komisjonid

UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni noorte esindaja 
Ivo Visak – ivo@enl.ee

V Projektifondide komisjonid

Erasmus+ noortevaldkonna hindamiskomisjon
Kea Kruuse – kea.kruuse@gmail.com