EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi saavad rahataotlusi esitada nii olemasolevad osaluskogud kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid. Toetatakse noorte osalusega seotud tegevusi, näiteks noortele uute osalusvõimaluste loomine, noorte mõttetalgute korraldamine, noorte informeerimine kohalikest valimistest, osaluskogude koostöökohtumised, koolitused, seminarid, koosolekud jne.

Taotluse esitamiseks on kaks viisi. Kõigil noortel on võimalik fondist taotleda raha projektipõhiselt

Olemasolevatel osaluskogudel on võimalik lisaks eelnevale taotleda rahastust ka oma aasta tegevuskava esitades.

Kõik rahastatavad tegevused peavad vastama vähemalt kolmele alljärgnevatest eesmärkidest:

  • Uute osalusvõimaluste loomine. Uued osalusvõimalused on näiteks noortevolikogud ja noorteaktiivid ning erinevad teised kooslused, läbi mille saavad noored oma arvamust regulaarselt avaldada.
  • Osaluskogu kui organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine (m.h. koostöö ühe või mitme teise osaluskoguga, noorteühinguga, kohaliku omavalitsuse ja/või maakondlike arenduskeskustega; osaluskogu demokraatlike valimiste korraldamine).
  • Noorte valimisaktiivsuse tõstmine ja demokraatia põhimõtete tutvustamine (pidades eeskätt silmas 2019. aastal toimuvaid Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisi).
  • Kodanikuühiskonnas kaasa rääkimine – tegevus tõmbab tähelepanu ühiskonnas aktuaalsetele teemadele ja/või probleemidele ning innustab noori mõtlema ühiskonnas olulistele teemadele.
  • Noorte poolt kohalike probleemide kaardistamine ja neile lahenduste leidmine.
  • Omavalitsuse keskusest väljas pool elavate noorte ja vähemusgruppidesse (s.h. keelevähemused) kuuluvate noorte kaasamine.
  • Suurendatakse osalust ja lähtutakse eeskätt noortevaldkonna arengukava 2014-2020 esiletoodust, et osaluse suurendamiseks peab arendama harjumusi kaasarääkimiseks ja teadvustama osaluskogemusest õppimist. Väärtustatakse ka mitteosalejate arvamuse teadasaamist ja arvestamist.

Mis ideede elluviimist toetatakse? Kogu ideid siit: ENLi osaluskogude ja osalusvaldkonna neli prioriteeti 2017. aastal

1. Toetamise kord

Projektifondist toetuse andmiseks on omad põhimõtted ja reeglid:

ENLi projektifondi toetuse taotlemise kord

2. Taotluse esitamine

Tegevusele toetuse saamiseks tuleb muidugi koostada taotlus. Üheks tegevuseks saab raha taotleda projektipõhiselt, noortevolikogud ja noortekogud saavad taotleda tegevuskavapõhiselt toetust oma terve aasta tegevusteks.

Projektipõhine taotlusvorm

Tegevuskavapõhine taotlusvorm

3. Tegevuste ajal

Tegevuste teostamise ajal on vaja registreerida kõik osavõtjad:

Registreerimisleht

Samuti ära unusta, et toetajaid tuleb ka kajastada

4. Peale tegevuste lõppu

Peale tegevuste lõppu on vaja esitada aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas tegevused läksid:

Projektipõhine aruandevorm

Tegevuskavapõhine aruandevorm

Samuti peame oluliseks, et noorte tegevused oleksid võimalikult laialt kajastatud – täida ära lühikokkuvõte enda tegevuste kohta, mille avaldame meie kodulehel.

5. Taotluste hindamine

Taotlusi hindab huvigruppide esindajatest ja ekspertidest koosnev seltskond. Vaata, kes taotlusi hindavad:

Noorte osaluse fondi kolleegium

Vaata, kuidas Sinu taotlust hinnatakse:

Noorte osaluse fondi menetluskäik

Kolleegiumi töökord

Kolleegium hindab taotluse hindamislehted alusel. Vaata, mis kriteeriumite alusel Sinu taotlust hinnatakse:

Hindamisleht projektipõhisele taotlusele

Hindamisleht tegevuskavapõhisele taotlusele

 

Taotlusvorm ja lisadokumendid tuleb saata taotlustähtajaks digiallkirjastatuna e-posti aadressile projektifond@enl.ee

Rohkem lisainfot noorte osaluse fondi kohta saab:

Heiki Viisimaa
+372 5835 5559
heiki@enl.ee

Noorte osaluse fondi läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus

/ Materjalid

2016. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2015. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2014. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2013. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf

2012. aastal projektifondist toetatud projektide ülevaate saad alla laadida

pdf