EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSEORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Struktuurne dialoog

Mis on “Struktuurne dialoog”?

“Struktuurne dialoog” on kahekõne ELi noorte ja poliitikute vahel, et arutada ja anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse. Kindlasti on see hea tööriist kindlustamaks, et tehtud otsused vastaksid noorte ootustele üle Euroopa. Selleks, et tagada ootustele vastavust on algatatud ELi liikmesriikides rahvuslikud konsultatsioonid ja Euroopa noortekonverentsid. Dialoogi struktureeritus väljendub ajastuses ja teemades, mille osas noortega konsulteeritakse.
“Struktuurne dialoog” on noortega konsulteerimise olulisust noori puudutavates küsimustes rõhutava Euroopa Noortepoliitika Valge Raamatu otsene tulemus ja Euroopa Noortepakti vastuvõtmisele järgnenud loogiline samm. Esimest korda mainiti “Struktuurne dialoogi” Euroopa Liidu ministrite nõukogus 2005. aastal vastu võetud resolutsioonis.
“Struktuurne dialoog” põhineb 18-kuulistel töötsüklitel, mille üldteema vastab Euroopa koostöö üldprioriteetidele kõnealusel 18-kuulisel perioodil.
Hea ülevaate “Struktuurne dialoogi” protsessist annab ENLi katuseorganisatsiooni Euroopa Noortefoorumi tehtud videoklipp:

Euroopa Liidu noortevaldkonna uues koostööraamistikus (2010-2018) on “Struktuurne dialoogi” tõhusaks elluviimiseks ette nähtud konkreetsed tegevused:

  • Kaks korda aastas (iga eesistujamaa eesistumisperioodi jooksul) viiakse igas liikmesriigis kokkulepitud teemadel läbi noortekonsultatsioonid.
  • Liikmesriikides luuakse “Struktuurne dialoogi” rakendamist koordineerivad siseriiklikud töögrupid.
  • Kaks korda aastas toimub ELi eesistujamaa eestvedamisel Euroopa Liidu noortekonverents, kus arutletakse liikmesriikides läbiiviidud noortekonsultatsioonide tulemuste üle, lisaks veel arutelud Euroopa noortenädala raames.
  • “Struktuurne dialoogi” rakendumise üle-Euroopaliseks koordineerimiseks luuakse 18-kuulisteks perioodideks Euroopa juhtkomitee.

Samas koostööraamistikus ärgitatakse EL liikmesriike andma juhtrolli nimetatud protsessis noorteühenduste liitudele, kelleks Eestis on Eesti Noorteühenduste Liit.

Loe veel: Euroopa Liidu uuendatud kontseptsioon noortega “Struktuurne dialoogi” pidamise kohta (2008, inglise keeles)

“Struktuurne dialoogi” konsultatsiooniperiood

Noorteküsitluse veebikeskkond (www.facebook.com/kysitlus) on “Struktuurne dialoogi” projekti üks sisendi kogumise meetoditest, millega koguda Eesti noorte ideid nii Euroopa kui Eesti tasandil aktuaalsetel poliitilistel teemadel, eesmärgiga muuta ühiskonda aina enam noortesõbralikumaks.

“Struktuurne dialoogi” rakendamine Eestis

Eestis moodustati ENLi eestvedamisel ja koordineerimisel 2010. aasta veebruaris Struktuurne Dialoogi rakendamise siseriiklik töögrupp. 

Struktuurne Dialoogi väärtuste ja hoiakute propageerimiseks ja konsultatsioonide läbiviimiseks taotles ENL toetust Euroopa Noortelt ja viib nüüd ellu selleteemalist projekti.

 

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Lisainfo:
Mikk Tarros 
mikk@enl.ee

Konsultatsioonide läbiviimine, siseriikliku töörühma töö koordineerimine, suhtlus Euroopa Noortefoorumi ja juhtkomiteega.