/ Pressiteade: Uues Euroopa noortestrateegias on olulisi puudujääke

Eesti Noorteühenduste Liit
20. mai 2009
PRESSITEADE

Uues Euroopa noortestrateegias on olulisi puudujääke

Euroopa Noortefoorum on seisukohal, et kuigi uus Euroopa Liidu noortestrateegia eelnõu on ambitsioonikas ning oluliselt läbimõeldum kui eelmine dokument, on probleemiks ikkagi asjaolu, et noori ei ole strateegia loomisesse piisavalt kaasatud.

Euroopa Noortefoorum teatab 8. mail saadetud pressiteates, et strateegia on küll noorte jaoks koostatud, aga mitte noortega koos valminud. Täna kehtiva strateegia põhiliseks probleemiks on nimetatud puudulikke rakendusmehhanisme. Dokumendis ei ole liikmesriikidele tehtud konkreetseid ettepanekuid, mida peaks tegema või kuidas tuleks olemasolevaid soovitusi täita.

“Peab tunnistama, et lisaks puudulikule rakendussüsteemile saab ettegeiteid teha ka sisu osas, sest praegune kehtiv dokument näeb noori justkui eraldi valdkonda. Niimoodi ei saa aga läheneda, sest noori puudutavad kõik valdkonnad, eriti muidugi sotsiaalteemad,” selgitab Eesti Noorteühenduste Liidu välissuhete juht Jaan Urb.

“Täpselt samamoodi nagu me ei saa keskkonnast rääkida eraldiseisvana, ei saa rääkida ka noortest eraldi. Keskkond mõjutab kõiki teisi valdkondi, arvestamata riigipiire, sest meie tegevuste mõju keskkonnale, ja vastupidi, on sektoriteülene. Täpselt samamoodi toimib ka noortepoliitika – see peaks strateegiadokumentides olema seotud kõikide teiste elualadega,” lisab Urb.

Palju sõltub kohalikest otsustajatest

Eesti Noorteühenduste Liit on seisukohal, et kuigi praeguse strateegia eelnõu ettepanekud on muudetud laiahaardelisemaks, tuleb rakendussüsteemid muuta konkreetsemaks.

“Siin sõltub väga palju liikmesriikide noortevaldkonna ministritest ja noorte kaasamisest liikmesriigi tasandil. Noorte esindusorganisatsioonid ja ministeeriumid peaksid suutma ühisele seisukohale jõuda. Haridus-ja Teadusministeeriumiga oleme juba põhimõttelisele kokkuleppele jõudnud, et hakkame seda teemat arutama,” kommenteeris Jaan Urb.

Eesti Noorteühenduste Liidu analüüsi kohaselt selgub, et peale Haridus-ja Teadusministeeriumi ei ole üksi teine ministeeriumitest Eesti noorsootööstrateegiat (2006-2013) rakendanud. “Levinum hoiak on, et otsustajate jaoks ei ole noorte kaasatus ühiskonnaellu ja otsustusprotsessidesse prioriteediks. Kuigi Haridus-ja Teadusministeeriumiga on suhted noorteühenduste liidul head ning Sotsiaalministeerium ja Riigikantselei teevad samuti üha enam koostööd, pole teiste ministeeriumite teadvuses vajadus noori kaasata piisavalt kinnistunud,” seisab ENLi raportis Euroopa Noortefoorumile.

Suhtumise põhjuseks toob ENL, et valitsuse institutsioonid ei oska noortes veel ressurssi näha. Teiseks põhjuseks on asjaolu, et ametlikult kuulub Eestis noore definitsiooni alla inimene 7. kuni 26. eluaastani,  mistõttu suurem osa sotsiaalsest grupist ei osale valimistel ning poliitikutel puudub huvi noorte vajadustega arvestada. Ühtlasi toob ENL välja, et Euroopa noortepakti ei võetud arvesse koostades majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava aastateks 2008-2011.

“ENL soovib olla sisuliselt kaasatud erinevate teemade arutlemises ning lahenduste pakkumisel, sest noori puudutab majandus ja tööhõive väga otseselt,” põhjendab Urb.

“Kuigi areng on toimunud, peab ENL oluliseks lõimitud noortepoliitika rakendamist selleks, et tulevane põlvkond ja ka tänased noored oleksid konkurentsivõimelised ning tunneksid, et neid on ühiskonnale vaja. Kui noori praegu ei kaasata, ei ole pärast hiljem mõtet kurta, et toimub massiline “ajude äravool” või et noored ei tunneta seost oma kodukoha ega riigiga,” täpsustas Urb.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 52  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas. 2004. aastast on ENL Euroopa Noortefoorumi täisliige.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status