/ E3: noorte tööpuudusega võitlemiseks peab looma riikliku tegevusplaani

Eesti Noorteühenduste Liit;
Eesti Üliõpilaskondade Liit;
Eesti Õpilasesinduste Liit
2. september 2010
PRESSITEADE

E3: noorte tööpuudusega võitlemiseks peab looma riikliku tegevusplaani

Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit (E3) avaldavad muret seoses noorte kõrge tööpuudusega Eestis, mis on viimase statistika järel Hispaania ja Läti järel suurim. E3 peab vajalikuks, et riik, haridusasutused, erasektor ja noorte esindajad peaksid koostama 4-aastase tegevusplaani, et vältida kadunud põlvkonna tekkimist Eestis.

\”Noorte tööpuudus on väga suur probleem terves maailmas, olles tõusnud juba rekordilise 18 miljonini. Eesti noored on võrreldes teiste Euroopa Liidu noortega aga eriti halvas olukorras, sest meie riigis on noorte tööpuudus üks kõrgeimaid,\” teatavad Eesti suurimad noorte katusorganisatsioonid.

E 3 ootab valitsuselt üldise tööpuuduse vähendamise kõrval spetsiaalselt ja varasemast rohkemat tähelepanu noorte tööpuuduse vähendamiseks ning teeb ettepaneku tegevuskava koostamiseks, mis kasutataks maksimaalselt Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid.

E3 toob esile ka vajaduse erinevate esindusorganisatsioonide läbimõelduma koostöö järele ning peab vajalikuks soodustada programmide ja tugisüsteemide arendamist, et töötud noored leiaksid võimalikult mitmekülgset aktivset rakendust kas vabatahtlikuna, praktikandina, noorteprojektides, ühiskondlikult kasuliku töö läbi või täiendõppe abil.

Katusorganisatsioonid teevad ettepaneku luua Eesti-sisene vabatahtlikku tegevust toetav programm, kusjuures vabatahtliku tegevuse innustamiseks peaks riik tasuma mittetöötavate täiskohaga vabatahtlikus tegevuses osalejate sotsiaalmaksu ning rakendama muid soodustavaid meetmeid. Eraettevõtetele soovib E3 maksusoodustust noorte inimeste töölevõtmise korral.

Liidud peavad oluliseks ka karjääriõppe ja -nõustamise kättesaadavuse suurendamist üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes, eriti just põhikooli ning gümnaasiumi viimaste klasside õpilaste seas.

E3 soovitab taastada noorsootöö seaduses noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamise kohustuse nii, nagu see oli seaduses enne 2009. aasta aprilli riiklikke kärpeid. Ühtlasi on E3 seisukohal, et riik peaks eraldama kohalikele omavalitsustele toetusteks rahalisi vahendeid.

Katusorganisatsioonid on arvamusel, et nimetatud ettepanekud võimaldaks noortel omandada väärtuslikke kogemusi erinevates eluvaldkondades, parandaks riigi perspektiivi ning vähendaks riske. Suurimaks riskiks peab E3 tööturu kvalifikatsiooni langust, sest pikka aega töötud olnud noored on tööturu paranemise ajaks olnud juba liiga kaua tegevusetud ega ole omandanud uusi kogemusi. 

\”Massiline arv pikaaegseid töötuid noori peaks olema hoiatuseks kõikiele ühiskonnagruppidele, sest kvalifitseeritud tööjõud on väikeriigis strateegiliselt tähtis, eriti arvestades olukorda, kus rahvastik vananeb ning noored peavad sotsiaalsüsteemi ülevalpidamiseks olema palju tootlikumad ja kohanemisvõimelisemad kui kunagi varem. Mitte kellegi huvides ei ole anda kogu ühiskonna tulevik riskirühmast kasvanud passiivsete ja kogemusteta inimeste kätte,\” rõhutab E3 noortesse investeerimise tähtsust.

Euroopa statistikaameti andmeil on kuni 25aastaste noorte tööpuuduse määr Eestis 37,2 protsenti, jäädes alla vaid Hispaaniale (41,5) ja Lätile (39,5).

ENL, EÕEL ja EÜL  ühendavad kokku 49 noorteühendust, 23 kõrgkooli üliõpilaskonda ning 190 kutse- ja üldhariduskooli õpilasesindust. ENL, EÕEL ja EÜL on Eesti suurimad noori ühendavad katusorganisatsioonid.

Lisainfo:
Ott Heidmets
Eesti Noorteühenduste Liidu esimees
GSM: +372 511 0976
E-post: ott@enl.ee 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status