/ ENLi Teated 261

27. oktoober 2010
ENLi Teated nr 261

\"\"

UUDISED

# ENL veenab Riigikogu liikmeid, et noortel on asja reaalsesse poliitikasse

Täna kell 11:00 algab Riigikogu teabekeskuses seminar \”Noorte kaasatus ühiskonnaellu – kas noorel on asja reaalsesse poliitikasse?\”

Ürituse eesmärk on noorteühenduste, poliitikute ja ekspertide osalusel arutada viimasel ajal noorteühenduste poolt teravalt tõstatatud küsimust noorte kaasamisest otsustusprotsessidesse ja võimalikust valimisea langetamisest. 

Ettekandega noorte osalusest ja valimisea langetamisest esineb Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika spetsialist Martti Martinson, ülevaate noorte hulgas läbi viidud veebiküsitlusest teeb Noorte Sotsiaaldemokraatide poliitikavaldkonna juht Gerd Tarand. Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde räägib põhiseaduskomisjoni seisukohtadest noorte osaluse suurendamise ja valimisea langetamise võimalikkuse kohta. Kodanikuhariduse ja noorte osaluse teemat käsitleb politoloog Anu Toots Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudist.

Üritust modereerib Riigikogu Kantselei valimiste osakonna nõunik Priit Vinkel.

Seminarile järgneb noorte varivalimised 2011 hea tava koostööleppe allkirjastamine.


# ENL tutvustas Riigikogule võimalikke lahendusi noorte tööpuuduse osas

25. oktoobril toimus Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) algatusel Riigikogu konverentsisaalis kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni ühisistung \”Noored ja tööturg – probleemid ja lahendused\”. 

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Ott Heidmetsa hinnangul vajab noorte tööhõive suurendamine eraldi meetmeid. Nendeks võiks ta sõnul olla sotsiaalmaksusoodustused noorte töölevõtmisel, tööturumeetmete osutamine spetsiifiliselt just noortele, noorte ettevõtluse soodustamine, noorsootöö kui noori arendava tegevuse laiem teadvustamine jms. 

Eesti Noorteühenduste Liit peab noorte kõrget tööpuudust väga valuliseks probleemiks, mille likvideerimisega tuleb senisest jõulisemalt tegeleda. Ühena esimestest sammudest peab liit vajalikuks riikliku nelja-aastase tegevuskava koostamist noorte tööpuuduse vähendamiseks.

Tegevuskava peaks olema valdkondadeülene ja hõlmama endas nii noorte töötuks jäämise ennetamise kui ka juba töötute noorte hõivesse tagasitoomise meetmeid. Koostamine peaks toimuma kaasates erinevaid tööhõive ja noortega tegelevaid riigiasutusi, aga ka noori endid ja nendega igapäevaselt tegelevaid noorsootöötajaid.

Lisainfot ENLi ettepanekute ja komisjoni liikmete tähelepanekute kohta leiab lühidalt siit: http://www.enl.ee/uudised

 

# 27. november: ENLi üldkoosolek, erakorralised juhatuse valimised ja revisjonikomisjoni valimised

ENLi juhatus kutsub kokku ENLi sügisese korralise 17. üldkoosoleku. Üldkoosolek toimub laupäeval, 27. novembril algusega kell 10:00 Tartus.

Ühtlasi kuulutab ENL välja konkursi revisjonikomisjoni liikme leidmiseks ning kolme juhatuse liikme leidmiseks finantsjuhi, liikmevaldkonna juhi ja noortepoliitika juhi positsioonidele. 

Lisainfot ja registreerimine: http://www.enl.ee/Uldkoosolek

 

# Kõigile vabatahtlikele – osalege vabatahtliku tegevuse uuringus!

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus kutsub kõiki vabaühendusi üles osalema vabatahtliku tegevuse uuringus. Ettevõtted ja vabaühendused osalevad üha rohkem ühiskondliku vastutuse alastes tegevustes, samas aga teame ettevõtete vabatahtlikust tegevusest väga vähe. Selle kitsaskoha leevendamiseks viiakse erinevates Euroopa Liidu riikides läbi uuring, mis annab ülevaade vabaühenduste ja ettevõtete koostööst vabatahtlike programmides.

Uuringu raames käsitletakse ettevõtte vabatahtlike programmina kõiki programme, mille eesmärk on ergutada ettevõtte töötajaid kaasa lööma vabatahtlikuna mittetulundusühingu tegevuses.

Uuringu tulemused võimaldavad ettevõtetel teadvustada programmides osalemise väärtust ning tõhustada koostööd vabaühendustega. Kõigi uuringus osalenud organisatsioonide vahel loosib VTA välja kolm pääset 2011. aasta mais toimuvale 2-päevasele ettevõtete vabatahtlike programmi koolitusele! 

Küsimustiku leiate siit: http://www.eformular.com/vta/ngo.html

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Seksuaalhariduse uuringu esitlus Tartus. UNESCO, Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi ja Eesti Seksuaaltervise Liidu koostöös on valminud uuring \”Cost-analysis of school-based sexuality education in Estonia\”, mille tulemuste esitlus toimub 5. novembril kell 14:00 Tartus Dorpati konverentsikeskuse Parrot saalis. Kavas on anda ülevaade kooli seksuaalharidusest taasiseseisvunud Eestis; seksuaalhariduse õpetamisehetkeolukorrast; koolipõhise seksuaalhariduse maksumusest; seksuaalhariduse mõjust noorte teadmistele,hoiakutele ja tervisekäitumisele ning seksuaalhariduse kuluefektiivsusest Eestis. Lisainfo ja registreerumine: http://bit.ly/avc5ay

# OSALE: Noorte infomess Teeviit. Seitsmeteistkümnes Teeviit on interaktiivne, mille eesmärk on pakkuda mitmekülgset teavet õppimisvõimaluste, koolituse, täiend- ja ümberõppe võimaluste, karjääriplaneerimise, vaba aja veetmise, metoodiliste materjalide, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist. Lisaks noortele pöörame tähelepanu ka teistele üle 26 aastastele, kes vajaksid infot edaspidiste otsuste langetamisel, olgu selleks edasiõppimise või enesetäiendamise soov. Mess on avatud: 2.-3. detsember 10:00-18:00, 4. detsember 10:00-16:00. Lisainfo: www.teeviit.ee

# OSALE: Visioonikonverents \”Mina muudan Eesti tulevikku!\”. Sõltumatu Poliitikauuringute Keskus Praxis, noorteorganisatsioon Party on Wheels (POW) ja Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsuvad 8. novembril Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses toimuvale visioonikonverentsile \”Mina muudan Eesti tulevikku!\”. Konverentsil arutatakse, kuulatakse, analüüsitakse ja ammutatakse teadmisi sellest, kuidas toimuvad riiklikul ja kohalikul tasandil elulised otsustusprotsessid ning vahetatakse rolle tuntud poliitikutega. Kas tahad astuda Tõnis Lukase kingadesse, kanda Mailiis Repsi kleiti, mõelda nagu Aleksei Lotman või unistada nagu Indrek Tarand? Visiooni kujundamist modereerib Urmas Vaino. Lisainfo: http://www.enl.ee/et/Organisatsioonist/Sundmused&nID=221

# OSALE: Otsitakse vabatahtlikke päkapikke ja mängujuhte! MTÜ Noor Ise-Loom korraldab 16.-18. detsembril Viikingite külas heategevusliku suunitlusega Mia Jõulumaad, kuhu vähekindlustatud pered, lastekodulapsed ja puuetega inimesed saavad tasuta sisse. Mia Jõulumaal toimub väga palju huvitavat kõigile, nt saab osaleda erinevates töötubades, kuulata Jõulumemme muinasjutte, sõita hobustega ratsa ja reega, tulemas on Jõuluvana, kes lastele kingitusi jagab ning kavas on ka esinejad. Meeskonda otsitakse vabatahtlikke päkapikke, kes oleksid abis igas huvipunktis. Samuti otsitakse 1-2 mängujuhti, kes lastele mänguplatsil huvitavaid ja lõbusaid mänge läbi viiks. Omalt poolt pakutakse sooja suppi ja teed, lõbusat kolme päeva täis jõulumeeleolu ning loomulikult palju tänusõnu. Lisainfo: www.joulumaa.ee

# RAHASTAMINE: Projektikonkurss: uuendused vabatahtlikus tegevuses. Euroopa Komisjon toetab Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta (EVTA) 2011 raames igast EL liikmesriigist 1-2 uuendusmeelset vabatahtlikkuse-teemalist projekti. Toetust antakse 60% ulatuses projekti kogumaksumusest, toetuse suurus on kuni 60 000 EUR-i. Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 12. november 2010. Lisainfo: http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_en.htm

# RAHASTAMINE: Swedbanki Noortepank NPNK konkurss \”Tähed särama\”. NPNK soovib konkursiga toetada noori nende endi ideede elluviimisel. \”Tähed särama\” on loodud inimeste jaoks, kellel on noorte elu edendamiseks häid ideid, kuid napib raha nende teostamiseks. Selle aasta preemiafond on kuni pool miljonit krooni. Konkursile oodatakse oma projekte esitama nii noori, kui ka kõiki teisi, kel on noorte elu edendamiseks häid mõtteid, kuid napib raha nende elluviimiseks. Eriti oodatud on ideed, mis aitavad kohalikul tasandil luua uusi töökohti ja ettevõtmisi, et edendada noorte ettevõtlikku vaimu. Konkursi tähtaeg on 14. november. Lisainfo: https://www.swedbank.ee/private/home/more/segments/npnk/stars

# RAHASTAMINE: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutas välja konkursi Domus Dorpatensise stipendiumile. Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud kogukonna jaoks olulise saavutusega. Stipendiumi suurus on 15 000 krooni. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi alalised elanikud. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi sobilikke kandidaate. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2010. Hilinenud taotlusi ei arvestata! Lisainfo: www.dorpatensis.ee

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. novembril! Järgmise taotlustähtaja prioriteediks on noorte tööhõive läbi vabatahtliku tegevuse. Eriti on oodatud projektid, mis käsitlevad, kuidas vabatahtlikuna tegutsemine aitab noortel omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4041

# RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) heade ideede ja reisitoetuste konkursid. KÜSK ootab jätkuvalt taotlusi kahele jooksvalt avatud konkursile: Head ideed ning Reisitoetused. Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 17. detsembril. Kes soovib, et tema taotlust arutatakse antud koosolekul, siis palume see esitada hiljemalt novembri lõpuks. Head ideede konkursi kaudu toetatakse avalikkusele suunatud Eesti kodanikuühiskonna arengut edendavaid sotsiaalseid muutusi taotlevaid uudseid ja uuenduslikke lähenemisi ja lahendusi pakkuvaid kodanikualgatusi. Reisitoetuste konkursi kaudu toetatakse mittetulundusühenduste esindajate ning kodanikuühiskonna uurijate osalemist rahvusvahelistel üritustel, tutvustamaks Eesti kodanikuühiskonna tegemisi. Lisainfo: Heade ideede konkurss: http://kysk.ee/?s=168, reisitoetuste konkurss: http://kysk.ee/?s=216

# RAHASTAMINE: Tallinna Noorsootöö Keskus toetab noorte ideede teostamist 120 000 krooniga. Tallinna Noorsootöö Keskus kuulutas välja noorte omaalgatuste fondi (NAF) tegevuse. Perioodil 15. oktoober – 13. august 2011 saavad 12-16 aastased noored võimaluse neljas pealinna piirkonnas oma ideid tutvustada ning noortekeskuste kaasabil ellu viia. Kokku toetatakse projekte 120 000 krooniga. Toetust antakse Kristiine, Lasnamäe, Nõmme või Põhja-Tallinna kogukonna arengut soodustavatele projektidele, mida võtab vastu ja hindab vastava piirkonna noortekeskus. Lisainfo: http://aken.enl.ee/7578

# TÖÖPAKKUMINE: Heateo SA otsib kommunikatsiooni ja koolituse projektijuhti. Sind ootab suur väljakutse Eesti ühiskonna probleemide lahendamisel läbi sotsiaalse ettevõtluse. Sul on võimalus ennast arendada töötades koos tugevate partnerite ja oma ala juhtivate ekspertide tiimiga. Töö pakub häid võimalusi rahvusvaheliseks koostööks. Töötasu on korralik. Lisainfo ja kandideerimine:http://talendipank.fontes.ee/Login.aspx?pid=6659

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

25. oktoober – ENLi algatusel toimus Riigikogu konverentsisaalis Riigikogu kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung \”Noored ja tööturg – probleemid ja lahendused\”, kus ettekandega esines ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets ning osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
25. oktoober – Kohtumisel varivalimiste veebilahenduse tarkvara arendajatega ning Andmevaraga osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson, varivalimiste projektijuht Mailis Ostra ja varivalimiste projekti assistent Maia Eskla.
27. oktoober – Riigikogu teabekeskuses toimuval seminaril \”Noorte kaasatus ühiskonnaellu – kas noorel on asja reaalsesse poliitikasse?\” esineb ettekandega ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ning osalevad ENLi tegevjuht Anni Kuller, varivalimiste projekti assistent Maia Eskla ja ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets.
27. oktoober – Riigikogu teabekeskuses toimub varivalimiste hea tava allkirjastamine poliitiliste noorteühenduste ja ENLi poolt.
27. oktoober – Töötukassa esindajatega kohtuvad ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28. oktoober – ENLi juhatuse koosolek. Liikmesorganisatsioonide esindajatel on võimalus teha juhatuse päevakorda ettepanekuid saates need sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile (anni@enl.ee).
28.-29. oktoober – Brüsselis \”European Stakeholders\’ Forum in Education and Training, Youth and International Cooperation\” osaleb ENLi välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp. 
29. oktoober – Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul Paides osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
29. oktoober – Hea Eeskuju konkursi žürii koosolekul osaleb ENLi esimees Ott Heidmets.
30. november – Hiiumaa Noortefoorum Ankur 2010 \”Noored ja kohalik omavalitsus\” üritusel osaleb ENLi tegevjuht Anni Kuller. 

Eelmisel nädalal:

17.-18. oktoober – Advisory Council kohtumisel osales ENLi noortepoliitika ja välissuhete töögrupi liige Jaan Urb. 
18. oktoober – Tapa ja Jõhvi kohalike omavalitsuste ning noorsootöötajatega kohtusid pilootprojekti \”Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja katsetamine\” raames ENLi tegevjuht Anni Kuller ja ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton.
19. oktoober – Tallinnas Clarion Euroopa hotellis toimunud rahvusvahelisel \”Noortevaldkonna tööhõiveseminaril\” esines ettekandega ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets ja osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
19. oktoober – Koostöökohtumisel noorteühendus Avatud Vabariigi esindaja Sergei Metleviga vene keelt emakeelena kõnelevate noorte kaasamise teemal varivalimiste projekti osales ENLi varivalimiste projektijuht Mailis Ostra.
20. oktoober – Pärnu Noortevolikoguga kohtus ENLi tegevjuht Anni Kuller.
20. oktoober – ENLi kontoris toimus poliitiliste noorteühenduste koja koosolek. 
20. oktoober – Avalike suhete töögrupi kohtumine.
20. oktoober – Tartu Noortevolikogu esindaja Oliver Matt\’iga kohtus koostööleppe arutamise eesmärgil ENLi varivalimiste projektijuht Mailis Ostra.
22. oktoober – Lihula ja Rapla kohalike omavalitsuste ning noorsootöötajatega kohtusid pilootprojekti \”Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja katsetamine\” raames ENLi tegevjuht Anni Kuller ja ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton.
22. oktoober – Varivalimiste projektimeeskonna ja partnerite (Tegusad Eesti Noored, Eesti Õpilasesinduste Liit) kohtumine.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status