/ ENLi Teated 283

17. mai 2011
ENLi Teated nr 283

UUDISED

ENL kuulutas välja juhatuse liikmete valimised

Eesti Noorteühenduste Liidul (ENL) on hea meel välja kuulutada ENLi juhatuse liikmete valimised, mis toimuvad ENLi üldkoosolekul 28. mail 2011 Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, Tallinn).
Kandideerimistähtaeg pikenes 21. maini!

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada juhatuse koosseisu liikmete arvuks viis liiget. Üldkoosolekul valitakse juhatuse esimees ja kolm juhatuse liiget. Ühe juhatuse liikme mandaat kehtib veel ühe aasta. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad jagatakse juhatuse liikmete vahel juhatuse koosolekul uue juhatuse siseselt.

Lisainfot saab ENL kodulehelt

 

Eesti Õpilasesinduste Liit otsib tegevjuhti

EÕEL otsib oma meeskonda tegevjuhti, kelle ülesannete hulgas on EÕELi igapäevatöö korraldamine, rahavoogude kontroll ja järelvalve, kommunikatsiooni korraldamine, dokumendihaldus ja muu. Kui tunned, et see töö võiks sulle sobida, saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 27. maiks 2011 aadressil opilasliit@opilasliit.ee.

Lisainfot saab ENL kodulehelt

 

# ENL otsib välishindajaid osalemaks noorteühenduste esindajana ENTK noorsootöö kvaliteedi hindamises

Noorsootöö kvaliteedi hindamise mudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendusvaldkondi ning planeerida edasisi tegevusi ning jälgida edusamme. Käesoleva aasta hindamisvoorus osaleb 19 kohalikku omavalitsust. 
Välishindajate koolitus toimub oktoobris ja välishindamised oktoobris/novembris 2011.

Kui soovid osaleda hindamisprotsessis ENLi esindajana, siis anna endast 19. maiks märku aadressil martti@enl.ee

Lisainfo välishindaja töömahu jms kohta: www.entk.ee/kvaliteedihindamine 

 

# ENLi 18. üldkoosolek toimub 28. mail 2011 Tallinnas

Head Eesti Noorteühenduste Liidu liikmed!

ENLi juhatuse nimel kutsub juhatuse esimehe kt Pille-Riin Raudsepp kokku ENLi kevadise korralise 18. ENLi üldkoosoleku. Üldkoosolek toimub laupäeval, 28. mail 2011 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, Tallinn). Päev saab alguse kell 11:00. Registreerimine ja hommikukohvi pakkumine algab kell 10.30 ja lõunapaus 12.30-13.00.

 

Üldkoosolekule ootame igast organisatsioonist kuni kahte inimestREGISTREERIMINE toimub kuni23.05.2011 siin. Üldkoosolekul hääletamiseks peab üks liikmesorganisatsiooni esindaja kaasa tooma oma organisatsiooni juhatuse poolt väljastatud vastavasisulise volikirja. Liikmesorganisatsioonid, kes ise üldkoosolekust osa võtta ei saa, saavad volitada mõne teise ENLi liikmesorganisatsiooni end esindama.

Lisainfo ENL kodulehelt

 

# Euroopa Noortenädal tutvutab vabatahtlikku tegevust

Pühapäeval alanud Euroopa Noortenädal „Hüppa ellu tundmatus kohas!” toob Eesti noorteni vabatahtlikuna tegutsemise võimalused bussituuri, noortekeskuste vabatahtlike nädalate ja eriprogrammiga Tallinnas.
Euroopa Noortenädala projektijuhi Maris Pajula sõnul võimaldab vabatahtlikuna tegutsemine saada noorel inimesel oma esimene töökogemus, proovida kätt uues valdkonnas ja laiendada silmaringi. „Euroopa Noortenädala tegevustega tutvustamegi noortele, milliseid vabatahtlikuna tegutsemise võimalusi nad kasutada saavad, näitame, mida on oma projektidega korda saatnud Eestis tegutsevad välisvabatahtlikud ja proovime kätt ka vabatahtliku tööga”, selgitas Pajula.
Uudise täisteksti leiad siit.

 

# Eesti Noorsootöö Keskus palub abi!

Eesti Noorsootöö Keskus ootab noorteühenduste ideid ja mõtteid sügisese noortenädala korraldamiseks. Allpool lingitud dokumendis on konseptsiooniarutelu kokkuvõte, millele oodatakse kommentaare ja täiendusi (nii noortenädala enda kui seda lõpetava talgupäeva sisustamiseks) 19. maiks.

Dokumendi leiad siit

Lisainfot saad aadressilt ingrid.varavas@entk.ee

 

# Euroopa Alkoholipoliitika Noortevõrgustik otsib abi koolituslaagrite korraldamisel

Euroopa Alkoholipoliitika Noortevõrgustik (APYN) soovib teha koostööd kahe koolituslaagri korraldamisel vahemikus september 2011 – detsember 2012. Kui tunned, et Sinu organisatsioon sooviks ja sobiks abistama, leiad lisainfot siit
Abi pakkumise tähtaeg on 20. mail!

NB! Õige link siin: http://www.enl.ee/UserFiles/ENL%20teadete%20failid/call%20for%20venues%2011-12_apyn_26.04.11.pdf
 

vabandame segaduse pärast!

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Infoseminar lastevanematele: “Maailma uksed valla?” 2. juunil Seminari eesmärgiks on tuua kokku lapsevanemad (ja peresid ühendavad organisatsioonid) ning arutleda ühe päeva jooksul rahvusvahelise koostöö võimaluste ja väärtuste üle. Tutvustamisele tulevad laste, noorte ja täiskasvanute õpirändes osalemise senised head kogemused; vahetame mõtteid väliskoostöö ja „avatud maailma” mõjust perele, koolile ja kogukonnale laiemalt.
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Konkursid noorsootöö käsiraamatute koostamiseks SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib käsiraamatute “Noorsootöö kooli kontekstis” ja “Kaasav noorsootöö” koostajaid ja vastavasisuliste tõlkematerjalide kohandajaid eesti keelde. Konkurssidel osalemiseks tuleb esitada omapoolne visioon käsiraamatust vastavalt 15. juuniks ja 13. juuniks.  
Lisainfot leiab siit ja siit

 

# OSALE: Euroopa Noored koolitus “Unistusest teostuseni” 28. mail Tallinnas Koolitus aitab oma unistused teoks teha 18-25aastastel noortegruppidel, kel on huvi programmi Euroopa Noored võimaluste vastu ja plaan lähiajal ellu viia noortealgatuse või -vahetuse projekt. Kandideerimistähtaeg 20. mai. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Koolitus „Puudest tingitud erivajadustega noorte kaasamine noorsootöösse” 3.-4. juunil
Koolitus annab nii teoreetilist kui praktilist mõtteainet erivajadustega noorte kaasamisest ja tegevustest, mis on läbi mõeldud sooviga olla avatud kogu noorsootöö sihtgrupile. Üheskoos arutatakse võimalusi, takistusi, eelarvamusi ja õnnestumisi, mis on seotud uue sihtgrupi kaasamisega oma töösse.Koolitusele on oodatud noorsootöötajad, kellel ei ole või on vähe kogemust puuetegatele, kellel ei ole kogemust või on pigem vähe kogemust puuetega noorte kaasamisel oma töösse. Osalema on oodatud noorsootöötajaid, kellel on soov oma töö sihtgruppi puuetega noorte toel täiendada. 
Kandideerimistähtaeg 23. mai.
Lisainfot leiab siit

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond “Noortelt Noortele”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

 

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

 

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
14.-18.05 Brüsselis, Belgias Euroopa Noortenädala raames toimuval struktureeritud dialoogi teemalisel üritusel osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson, juhatuse liige Aleksandra Kamilova ning struktureeritud dialoogi sisreiikliku töörühma liige Marian Vares
19.05 Arutavad ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson Töötukassas Töötukassa poolt pakutavate teenuste noortepäraseks muutmist ning spetsiaalselt noortele mõeldud teenuste pakkumist koostöös noorteühingute ja osaluskogudega
19.05 Kohtuvad ENLi tegevjuht Mari Valgepea, ENLi avalike suhete spetsialist Karl Hallik ja ENLi Noortepäev 2011 projektijuht Kristo Peterson Eesti Noorsootöö Keskusega noortepäeva ja noorsotöö nädala projektide raames 
20.05 Osaleb ENLi noorepoliitika spetsialist Martti Martinson Justiitsministeeriumis seksuaalse enesemääratluse ea arutelul

Eelmisel nädalal:
09.05 Vabariigi Valitsuse HIV ja AIDSI ennetamise komisjoni koosolekul Sotsiaalministeeriumis osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Maritnson
12.05 Karjääriteenuste Koostöökogu kohtumisel Elukestva Õppe Sihtasutuses Innove osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson
12.05 toimus ENLi kontoris ENLi revisjonikomisjoni ja juhatuse kohtumine 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status