/ Noored Otsustajad

Mis projekt on “Noored Otsustajad”?

Noored Otsustajad on noorte kaasamisprojekt, mis toimub “Euroopa Noortedialoogi” raames. Projekti eesmärgiks on luua kahekõne ELi noorte ja poliitikute vahel, et arutada ja anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse.

Noored Otsustajad projekt seisab selle eest, et tehtud otsused vastaksid noorte ootustele üle Euroopa. Selleks, et tagada ootustele vastavust on algatatud Euroopa Liidu liikmesriikides konsultatsioonid ja Euroopa noortekonverentsid. 

Noored Otsustajad projekti raames toimuv “Euroopa Noortedialoog” on noortega konsulteerimise olulisust noori puudutavates küsimustes rõhutava Euroopa Noortepoliitika Valge Raamatu otsene tulemus ja Euroopa Noortepakti vastuvõtmisele järgnenud samm. Esimest korda mainiti noorte ja otsustajate vahelist dialoogi Euroopa Liidu ministrite nõukogus 2005. aastal vastu võetud resolutsioonis.
“Noored Otsustajad” projekt põhineb 18-kuulistel töötsüklitel, mille üldteema vastab Euroopa koostöö üldprioriteetidele kõnealusel 18-kuulisel perioodil.

Hea ülevaate Noored Otsustajad projekti raames toimuva dialoogi käigust annab tehtud videoklipp:

“Noored Otsustajad” konsultatsiooniperiood

Noored otsustajad veebikeskkond on “Noored Otsustajad” projekti üks sisendi kogumise meetoditest, millega koguda Eesti noorte ideid nii Euroopa kui Eesti tasandil aktuaalsetel poliitilistel teemadel, eesmärgiga muuta ühiskonda aina enam noortesõbralikumaks. Konsultatsiooniperioodil toimuvad arutelupäevad noortega. Kogume noortelt sisendit läbi fookusgrupi arutelude ning internetiküsitluse, et saada võimalikult lai pilt erinevate noorte arvamustest.

“Noored Otsustajad projekti tulemuste rakendamine Eestis

Eestis moodustati ENLi eestvedamisel ja koordineerimisel 2010. aasta veebruaris Noorte Otsustajate projektitegevuste rakendamise siseriiklik töögrupp. 

Noored Otsustajad projekti väärtuste ja hoiakute propageerimiseks ja konsultatsioonide läbiviimiseks taotles ENL toetust Euroopa Noortelt ja viib nüüd ellu selleteemalist projekti.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Euroopa Liidu noortevaldkonna uues koostööraamistikus (2010-2018) on Noored Otsustajad projekti raames toimuva dialoogi tõhusaks elluviimiseks ette nähtud konkreetsed tegevused:

  • Kaks korda aastas (iga eesistujamaa eesistumisperioodi jooksul) viiakse igas liikmesriigis kokkulepitud teemadel läbi noortekonsultatsioonid.
  • Liikmesriikides luuakse “Euroopa Noortedialoogi” rakendamist koordineerivad siseriiklikud töögrupid.
  • Kaks korda aastas toimub Euroopa Liidu eesistujamaa eestvedamisel Euroopa Liidu noortekonverents, kus arutletakse liikmesriikides läbiiviidud noortekonsultatsioonide tulemuste üle, lisaks veel arutelud Euroopa noortenädala raames.
  • “Euroopa Noortedialoogi” rakendumise üle-Euroopaliseks koordineerimiseks luuakse 18-kuulisteks perioodideks Euroopa juhtkomitee.

Samas koostööraamistikus ärgitatakse Euroopa Liidu liikmesriike andma juhtrolli nimetatud protsessis noorteühenduste liitudele, kelleks Eestis on Eesti Noorteühenduste Liit.