/ Noorte Osalusakadeemia vol. 2 – Ida-Viru noored

Venekeelne info on allpool/Информация на русском ниже

Integratsiooni Sihtasutuse algatusel veab Eesti Noorteühenduste Liit  koostöös Briti Nõukoguga 2019-2020 aastal eest arendusprogrammi Noorte OsalusakadeemiaNoorte Osalusakadeemia on 7-kuune programm, mis keskendub 7 eesmärgile:

 • Luua võimalusi ja võrgustik Ida-Virumaa noortele ning kodaniku- ja noorteühendustele, pidades silmas edasise suhtlemise ja koostöö võimalusi;
 • Valmistada ette vähemalt üks projekt (kodanikualgatuse näol), mis aitab Ida-Virumaa inimestele luua täiendavaid võimalusi. Viia projekt ellu hiljemalt 2020. aasta jooksul;
 • Tutvustada laiapõhjaliselt Eestis olemasolevaid noorte enesearendamise võimalusi;
 • Osalejate teoreetiliste teadmiste arendamine psühholoogia, ajaplaneerimise, stressitaluvuse, meedia, kodanikuühiskonna, mittetulundusühingute, ettevõtluse ja projektijuhtimise alal;
 • Oskuste ja tegevuste võimaldamine, arendades osalejaid erinevates sektorites: avaliku-, era- ja mittetulundussektoris;
 • Eestis ja maailmas toimuvate protsesside hindamine ning nende analüüsimine;
 • Eestis tegutsevate meediaväljannete tutvustamine ning meediakirjaoskuse arendamine; võimaluste pakkumine rakendada enda meedia ja ajakirjandusoskusi.

Programm on suunatud Ida-Virumaa noortele vanuses 17-26. 

Programm koosneb:

 • koolituste sarjast (kokku 6 koolitust, mis toimuvad detsembrist maini)
 • individuaalset arengut toetavatest ülesannetest
 • töövarjupäevadest (kuni 2 töövarjupäeva osaleja kohta)
 • noorteprojektide kirjutamisest ning hackathonist

Programmi ajakava (uuendatud COVID-19 leviku tõttu):

Programmi lõpuks luuakse 20 liikmest koosnev selts/ühing, mis hakkab tegutsema Narva eesti keele maja juures. Grupp luuakse eesmärgiga arutada noorte muresid ja probleeme, otsides võimalusi nende lahendamiseks ning tegutsedes noorte nimel.

Enne programmi algust toimus 19. detsembril avalik kaasamissündmus, Narva eesti keele majas. Sündmusel oli võimalik tutvuda programmiga ning osaleda Ida-Virumaa tulevikku puudutaval arutelul. Rohkem infot on siin.


 

По инициативе Фонда интеграции Эстонский Союз молодежных объединений Эстонии в сотрудничестве с Британским Советом проводит в 2019-2020 годах программу «Молодежная академия участия».  Это 7-месячная программа, которая фокусируется на 7 целях:

 • Создать возможности для развития молодежи Ида-Вирумаа и гражданских объединений с целью способствовать в их дальнейшем взаимодействии и совместной работы.
 • Подготовка как минимум одного проекта (в форме гражданской инициативы), который поможет создать дополнительные возможности для жителей Ида-Вирумаа. Реализация проекта не позднее 2020 года;
 • Ознакомление с существующими возможностями для саморазвития молодежи в Эстонии;
 • Развитие теоретических знаний в области психологии, тайм-менеджмента, стрессоустойчивости, медиа, гражданского общества, некоммерческих организаций, предпринимательства и управления проектами;
 • Предоставление навыков и действий посредством развития участников в различных секторах: государственном, частном и некоммерческом;
 • Оценка и анализ процессов происходящих в Эстонии и в мире;
 • Ознакомление с действующими в Эстонии СМИ и развитие медиаграмотности; предоставление возможностей применить собственные навыки в медиа и журналистике.

Программа предназначена для молодых людей в возрасте 17-26 лет, проживающих в Ида-Вирумаа.

Программа состоит из:

 • Серии тренингов (всего 6 тренингов с декабря по май)
 • Индивидуальных заданий, которые поддерживают развитие каждого участника
 • Дней тени (до 2 дней на участника)
 • Написания молодежных проектов и Хакатона идей

График программы (на эстонском, обновленный из-за распространения COVID-19):

По окончанию программы будет создано сообщество/организация из 20 человек, которая будет действовать при Нарвском доме эстонского языка. Группа создается с целью обсуждения проблем региона, поиска путей их решения и действий от имени молодежи.

Перед началом программы, 19 декабря в Нарвском доме эстонского языка состоялось открытое мероприятие. Там можно было ознакомится с программой академии участия, а также обсудить будущее Ида-Вирумаа. Больше информации найдешь здесь.

Lisainfo/Дополнительная информация

Aivar Kamal/Айвар Камал
Eesti Noorteühenduste Liit/Эстонский союз молодежных объединений
Noorte Osalusakadeemia projektijuht/Руководитель проекта “Молодежной академии участия”
E-mail: aivar@enl.ee 
Tel: + 372 661 6487
GSM: + 372 5666 6300
Aadress: Estonia pst. 5a 10143 Tallinn

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status