fbpx

/ Внешние отношения

Важной частью своей работы Союз молодёжных объединений Эстонии считает  развитие международного сотрудничества, как для получения внешней компетенции, так и для обмена опытом и участия в молоёежной политике на европейском уровне. Мы считаем, что эстонская молодёжь также должна быть представлена на всех важных международных мероприятиях, связанных с молодёжной политикой.

Rahvusvahelises koostöö toimib hästi Euroopa Noortefoorumiga, mille liige on ENL alates 2004. aastast. Euroopa Noortefoorum (YFJ) on esindusorganisatsiooniks noorteühendustele ja noorteühenduste katusorganisatsioonidele üle Euroopa. YFJ on partneriks Euroopa Liidule, Euroopa Ühendusele ja ÜROle. Koostöövõrgustik Põhjamaade ja Balti riikide vahel (NBCM – Nordic Baltic Contact Meeting) on võimaldanud ENLil paremini leida piirkondlikke ühishuve ning seeläbi edukamalt noorte huvide eest seista. ENL on ka Alcohol Policy Youth Networki liige.

Хорошо налажено международное сотрудничество с Европейским молодёжным форумом, членом которого Союз молодёжных объединений Эстонии является с 2004 года. Европейский молодёжный форум (YFJ) является представительской организацией для молодёжных организаций и зонтичных молодёжных организаций по всей Европе. YFJ является партнером Европейского Союза, Европейского сообщества и Организации Объединенных Наций. Сеть Nordic-Baltic Contact Meeting (NBCM) облегчила ENL поиск общих региональных интересов и, таким образом, помогла лучше защищать интересы молодежи. Также ENL является членом Молодежной сети по вопросам алкогольной политики.

ENL eesmärgiks on ühelt poolt YFJ seisukohtade kaitsmine ja juurutamine Eestis nii palju kui võimalik, teisalt Eesti noorte vajaduste edastamine Euroopa Liidu, aga ka laiemalt rahvusvahelisele tasandile.

Koostöö teiste noorteühenduste katusorganisatsioonidega oleme olulisel kohal hoidnud ka kahe- ja kolmepoolseid suhteid teiste rahvuslike noorteühenduste katusorganisatsioonidega. Pikaajaline koostöö seob meid Soome noorteühenduste katusorganisatsiooni Allianssiga ning Läti ja Leedu noorte katusorganisatsioonidega. Hea koostöö on ka Saksamaa Schleswig-Holsteini regionaalse noorteühendusega.

Alates liitumisest Euroopa Noortefoorumi võrgustikuga on suurenenud koostöö ka teiste Põhjamaade noorteorganisatsioonide katusorganisatsioonidega nagu Rootsi LSUNorra LNU ja Taani DUF. Heaks tavaks on saanud Baltikumi ja Põhjamaade katusorganisatsioonide kohtumised enne Euroopa Noortefoorumi üldkoosolekuid.

Oma seisukohtades, mida rahvusvahelisel tasandil edastatakse, lähtutakse ENL noortepoliitika platvormist. Välissuhete valdkonnas tehaks koostööd ka Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status