fbpx

/ Ülesanded

Noorte osaluskogu tegevuse korraldamiseks on mitu töövormi, iga osaluskogu leiab endale sobivaima vastavalt konkreetsele ülesandele ja tegevusele.

Allpool on mõned näited võimalikest osaluskogude tegevuste võimalustest:

  • Koosolekute läbiviimine vastavalt vajadustele.
  • Osalemine komisjonides/töörühmades nii maakondlikes kui ka linna/vallavalitsustes, nt hariduskomisjon, kultuurikomisjon, noorte/noorsootöö komisjon, sotsiaalkomisjon jne. Noortevolikogu esindaja määramiseks komisjoni peab selle eelnevalt kooskõlastama linna/vallavolikogu vastava komisjoni esimehega.
  • Kohtumised kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste, omavalitsusliitude ja teiste asutuste juhtide ja esindajatega, et avaldada arvamust, arutleda noori puudutavate teemade üle, vahetada infot, küsida nõu jne. Samuti võib korraldada erinevate ametnikega nõupidamisi ja läbirääkimisi.
  • Ettekannete/esitluste pidamine, tutvustamaks oma tegevust, noorte õigusi ja kohustusi, noorte huvisid ja vajadusi, noorte probleeme ja ettepanekuid jne (noortele, koolijuhtidele, ametnikele maavalitsuses, kohalikes omavalitsustes, omavalitsuste liidus jm).
  • Erinevate sündmuste korraldamine: noortepäev, noortefoorum, konverents, festival, seminar, ümarlaud, infopäev, laager, suvekool, talgud, heategevusüritus, tunnustusüritus, koostööprojektid teiste osaluskogudega, kampaania jne.
  • Piirkonna noorte esindamine erinevatel kohalikel, maakondlikel, üle-eestilistel, rahvusvahelistel sündmustel (messid, konverentsid, foorumid, koolitused jne).
  • Tutvumine kohaliku omavalitsuse ja teiste ametiasutuste töö ning juhtimisega (kuidas toimib kohalik omavalitsus, mis on ülesanded, kes vastutavad, mida ja kuidas tehakse jne).
  • Noortekeskuste külastamine, et tutvuda olukorraga ja saada ülevaade noorte võimalustest (vaba aja veetmine, huvitegevus, projektid, üritused jne).
  • Koolituste korraldamine noortekogu liikmetele ja teistele noortele. Populaarsemad koolitusteemad on seni olnud meeskonnatöö, projektikirjutamine, avalik esinemine, motivatsioon, noorte osalus jne.
  • Konkursside korraldamine (nt kirjandi-, foto- ja esseekonkurss, aasta noore valimine jm).
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status