fbpx

/ Astu liikmeks

Antud lehel saad vastuse küsimustele nagu: kuidas astuda liikmeks?; miks üldse ENLiga liituda?; millised ühendused kuuluvad võrgustikku?; millised on liikmestaatused?; millised on ootused uutele liikmetele?

 

ENLi liikmete staatused on täis- ja toetajaliige. Toetajaliikmeks on võimalik astuda noortega tegelevatel organisatsioonidel, täisliikmeks ainult noorteühingutel. Loe ENLi uuest (20.05.2023) põhikirjast täpsemalt, millised õigused on toetajaliikmetel ja millised täisliikmetel. 

ENLi toetajaliikmeks võib vastu võtta noorteorganisatsiooni:

 • Mille tegevus on kooskõlas ENLi eesmärkide ja põhikirjaga

– seista noorteühenduste huvide eest;
– esindada liikmete noori puudutavaid poliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil;
– kujundada noori ja noorteühendusi toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandliku keskkonda;
– arendada Eestis tegutsevate noorteühenduste ühistegevust;
– populariseerida vabatahtlikku tegevust;
– soodustada noorte omaalgatust.

PS: Ei pea vastama kõikidele punktidele, st võib seista nt osaluskogude huvide eest. Ei ole vajalik MTÜ olemasolu. 

ENLi täisliikmeks võib vastu võtta noorteühingu:

– Mille liikmetest vähemalt 2/3 on noored vanuses kuni 26 eluaastat

– Mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine

– Mis on äriregistrisse kantud kui MTÜ

Noorsootöö laiemas mõttes loob noore jaoks soodsad tingimused oma võimete avastamiseks ja huvidega tegelemiseks. Rääkida võib näiteks mitteformaalse hariduse pakkumisest, huvikaitsest jms. 

1. Täida liikmeks astumise ankeet, mille leiad siit

2. Koosta vabas vormis avaldus ENLi juhatusele, millele lisa:

 • väljavõte juhatuse (või alternatiivselt üldkoosoleku) otsusest liitumissoovi kohta (allkirjastatud, nt digitaalselt). Avalduse PÕHI ja NÄIDIS
 • organisatsiooni põhikiri või muu alusdokument 
 • organisatsiooni registriandmete kehtiv väljavõte (täisliikme kandidaadid)

-Registriandmed on juhatuse liikmete kättesaadavad e-äriregistri kodulehel. Vali üleval olevalt tegumiribalt “Minu töölaud”, seejärel vasakult “Minu ettevõtmised”.  Järgnevalt vali “vaata andmeid”, vali ülemisel tegumiribal “andmete väljavõte” – paremasse nurka ilmub lõpuks “Laadi PDF alla”. 

3. Dokumendid edasta ENLile:

Saabunud dokumendid vaadatakse üle ühe töönädala jooksul ja seejärel antakse esimene tagasiside ning lepitakse kokku kohtumine. Otsuse ENLi liikmelisuse kohta teeb ENLi juhatus. Täpsustavate küsimuste puhul vastatakse samuti aadressil asejuht.enl@gmail.com ja juhatus@enl.ee või telefoninumbril +372 5440 0889

Miks liituda?

ENLiga liitudes avanevad mitmed uued võimalused:

 • Eestkoste
  ENL pakub eestkostet noorteühingutele ja osaluskogudele nii riigi kui ka kohalikul tasandil.
 • Võrgustik, koostöö ja kontaktid
  ENLiga on suuremal või väiksemal määral seotud ligi 120 noorteorganisatsiooni (noorteühingud ja osaluskogud), mis tegutsevad üle Eesti ja hõlmavad enda tegevusse tuhandeid noori. Läbi ENLi saab leida uusi ja kasulikke koostööpartnereid kas üksikuks projektiks või pikemaks perioodiks.
  Lisaks on ENLil välja kujunenud koostööpartnerd ministeeriumite, Riigikogu, kohalike omavalitsuste, teiste võrgustike ja MTÜde tasandil. ENLi abiga leiab nii mõnigi liikmesorganisatsiooni probleemipüstitus laiemat kõlapinda.
 • Organisatsiooni arendamine
  ENLi pakub enda liikmetele mitmesuguseid arenguprogramme, koolitusi ja seminare vastavalt liikmete vajadustele ja huvidele.
 • Nõustamine ja tugi igapäevatöös
  ENL nõustab enda liikmesorganisatsioone rahastusküsimustes, avalike suhete, turunduse ja reklaami valdkonnas (võimalik levitada infot ENLi infokanalites). Nõustamine noortepoliitika valdkonnas (seadusandlus ja noortepoliitika kujundamine). Lisaks pakub ENL abi dokumendihalduses, õigus- ja finantsküsimustes.
 • Soodustusi koostööpartnerite teenustele ja toodetele
  ENLil on mitmeid koostööpartnereid (majutus, toitlustus), kelle teenuseid saavad ka liikmesorganisatsioonid tavapärasest hinnast soodsamalt kasutada.
 • Abi info levitamisel
  ENLi liikmesorganisatsioonid saavad infot oma ettevõtmistest ja sündmustest edastada erinevates ENLi infokanalites
 • Välisprojektid
  ENL kaudu on võimalik osa võtta välisprojektidest, -koolitustest, -seminaridest, noortevahetustest kohta ning leida koostööpartnereid ka väljaspool Eestit.

Vii ennast ka kurssi ENLi toimimise ja tegevuspõhimõtetega. 

Kes on ENLi liige?

ENLi liikmeskond on kirev ja mitmekesine:

 • Ühendused tegutsevad mitmetes erinevates valdkondades. Märksõnadeks on noorsootöö, mitteformaalne haridus, noortepoliitika kujundamine ja noorte arvamuse esindamine.
 • Ühenduste tegevusvaldkonnad on mitmekülgsed: keskkond, (mitteformaalne)haridus, tervis, religioon, vähemused, infotehnoloogia ja tehnika, kunst ja kultuur, meelelahutus, ettevõtlus ja majandus, heategevus, maailmavaate levitamine, noorte huvide esindamine kohalikul tasandil.
 • Ühendustes tegutseb nii kooliõpilasi, tudengeid, töötavaid noori ja täiskasvanuid
 • Ühenduste sihtgruppideks on kooliõpilased, tudengid, töötavad ja neet noored.
 • Ühendused tegutsevad nii kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul tasandil. Lisaks on mitmed organisatsioonid esindatud Eurooopa ja maailma katusorganisatsioonides.
 • Ühenduste tegutsemisaeg jääb paari ja paarikümne aasta vahele.
 • Ühenduste liikmete arv jääb paarikümne ja paarituhande vahele.

ENLi liikmestaatused

ToetajaliigeTäisliige
Organisatsiooni kirjeldus- Noorteorganisatsioon (sh nt osaluskogu),
-tegevus on kooskõlas ENLi eesmärkide ja põhikirjaga
– Liikmetest vähemalt 2/3 on noored vanuses kuni 26 eluaastat

– Eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine

– Äriregistrisse kantud kui MTÜ
Täisliikmeks saamine- Vaja luua MTÜ
- MTÜs peavad olema ametlikult liikmeks noored (2/3)
Peamised erisused- võimalus osaleda üldkoosoleku, ei oma hääleõigust
- liikmed ei saa kuuluda ENLi organitesse
- ei saa esitada kandidaate ENLi organitesse
- kohustus osaleda üldkoosolekul ja omab hääleõigust
-liikmed saavad kuuluda ENLi organitesse
- liikmed saavad esitada kandidaate ENLi organitesse

Ootused ENLi liikmesorganisatsioonile

 • Osaleb ENLi üldkoosolekutel. Täisliige osaleb ise või erandkorras volitab teise liikmesorganisatsiooni ENLi üldkoosolekul hääletama. Täisliige hoolitseb, et esindaja on kursis arutlusele tulevate teemadega ja valmis kaasa rääkima. Oluline on, et esindaja lähtuks oma organisatsiooni seisukohtadest ja lesindaks oma organisatsiooni arvamust vastavates küsimustes.
 • Vahendab infot oma organisatsiooni ja ENLi vahel. Liikmesorganisatsioon edastab regulaarselt ENLile infot oma olulisematest tegemistest ja kontaktisikute muutumisest ning teavitab oma liikmeid ENLis toimuvast ja pakutavatest osalusvõimalustest.
 • Saadab oma esindajaid ENLi sündmustele (arutelud, kohtumised, töögrupid, seminarid, koolitused, jõulupidu ja sünnipäev jmt) alati, kui võimalik.
 • Lähtuvalt oma organisatsiooni spetsiifikast annab ENLi kaudu oma organisatsiooni sisendi ja mõtted noori puudutavatesse teemadesse. Kui ENLi kaudu on võimalik mõjutada noorte elu puudutavaid seadusi, ei saa võimalust kasutamata jätta.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status