/ Astu liikmeks

Antud lehel saad vastuse küsimustele nagu: kuidas astuda liikmeks?; miks üldse ENLiga liituda?; millised ühendused kuuluvad võrgustikku?; millised on liikmestaatused?; millised on ootused uutele liikmetele?

 

Kui ühing vastab järgmistele tingimustele:

 • on noorte või noorsootööga tegelev kasumit mittetaotlev juriidiline isik
 • liikmete arv vähemalt 10 ja vähemalt 2/3 on noored vanuses kuni 30 eluaastat
 • ühing on tegutsenud vähemalt kuus kuud

1. Täida liikmeks astumise ankeet, mille leiad siit

2. Koosta vabas vormis avaldus ENLi juhatusele, millele lisa:

 • väljavõte juhatuse või üldkoosoleku otsusest liitumissoovi kohta (allkirjastatud, nt digitaalselt)
 • organisatsiooni põhikiri
 • organisatsiooni registriandmete kehtiv väljavõte

-Registriandmed on juhatuse liikmete kättesaadavad e-äriregistri kodulehel. Vali üleval olevalt tegumiribalt: “minu ettevõtmised”, seejärel “vaata andmeid” ning lõpuks “PDF” 

3. Dokumendid edasta ENLile:

 • elektrooniliselt aadressile juhatus@enl.ee või
 • paberkandjal Estonia pst 5a, 10143, Tallinn

Saabunud dokumendid vaadatakse üle ühe töönädala jooksul ja seejärel antakse esimene tagasiside ning lepitakse kokku kohtumine. Otsuse ENLi liikmelisuse kohta teeb ENLi juhatus. Täpsustavate küsimuste puhul vastatakse samuti aadressil juhatus@enl.ee või telefoninumbril +372 5440 0889

Miks liituda?

ENLiga liitudes avanevad mitmed uued võimalused:

 • Eestkoste
  ENL pakub eestkostet noorteühingutele ja osaluskogudele nii riigi kui ka kohalikul tasandil.
 • Võrgustik, koostöö ja kontaktid
  ENLiga on suuremal või väiksemal määral seotud ligi 120 noorteorganisatsiooni (noorteühingud ja osaluskogud), mis tegutsevad üle Eesti ja hõlmavad enda tegevusse tuhandeid noori. Läbi ENLi saab leida uusi ja kasulikke koostööpartnereid kas üksikuks projektiks või pikemaks perioodiks.
  Lisaks on ENLil välja kujunenud koostööpartnerd ministeeriumite, Riigikogu, kohalike omavalitsuste, teiste võrgustike ja MTÜde tasandil. ENLi abiga leiab nii mõnigi liikmesorganisatsiooni probleemipüstitus laiemat kõlapinda.
 • Organisatsiooni arendamine
  ENLi pakub enda liikmetele mitmesuguseid arenguprogramme, koolitusi ja seminare vastavalt liikmete vajadustele ja huvidele.
 • Nõustamine ja tugi igapäevatöös
  ENL nõustab enda liikmesorganisatsioone rahastusküsimustes, avalike suhete, turunduse ja reklaami valdkonnas (võimalik levitada infot ENLi infokanalites). Nõustamine noortepoliitika valdkonnas (seadusandlus ja noortepoliitika kujundamine). Lisaks pakub ENL abi dokumendihalduses, õigus- ja finantsküsimustes.
 • Soodustusi koostööpartnerite teenustele ja toodetele
  ENLil on mitmeid koostööpartnereid (majutus, toitlustus), kelle teenuseid saavad ka liikmesorganisatsioonid tavapärasest hinnast soodsamalt kasutada.
 • Abi info levitamisel
  ENLi liikmesorganisatsioonid saavad infot oma ettevõtmistest ja sündmustest edastada erinevates ENLi infokanalites
 • Välisprojektid
  ENL kaudu on võimalik osa võtta välisprojektidest, -koolitustest, -seminaridest, noortevahetustest kohta ning leida koostööpartnereid ka väljaspool Eestit.

Vii ennast ka kurssi ENLi toimimise ja tegevuspõhimõtetega. 

Kes on ENLi liige?

ENLi liikmeskond on kirev ja mitmekesine:

 • Ühendused tegutsevad mitmetes erinevates valdkondades. Märksõnadeks on noorsootöö, mitteformaalne haridus, noortepoliitika kujundamine ja noorte arvamuse esindamine.
 • Ühenduste tegevusvaldkonnad on mitmekülgsed: keskkond, (mitteformaalne)haridus, tervis, religioon, vähemused, infotehnoloogia ja tehnika, kunst ja kultuur, meelelahutus, ettevõtlus ja majandus, heategevus, maailmavaate levitamine, noorte huvide esindamine kohalikul tasandil.
 • Ühendustes tegutseb nii kooliõpilasi, tudengeid, töötavaid noori ja täiskasvanuid
 • Ühenduste sihtgruppideks on kooliõpilased, tudengid, töötavad ja neet noored.
 • Ühendused tegutsevad nii kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul tasandil. Lisaks on mitmed organisatsioonid esindatud Eurooopa ja maailma katusorganisatsioonides.
 • Ühenduste tegutsemisaeg jääb paari ja paarikümne aasta vahele.
 • Ühenduste liikmete arv jääb paarikümne ja paarituhande vahele.

ENLi liikmestaatused

KandidaatliigeTäisliige
Organisatsiooni kirjeldus- noorte või noorsootööga tegelev kasumit mittetaotlev juriidiline isik
- liikmete arv vähemalt 10; vähemalt 2/3 on noored vanuses kuni 30 eluaastat
- tegutsemisaeg vähemalt kuus kuud
- juriidilise isikuta noortekogud
- noorte või noorsootööga tegelev kasumit mittetaotlev juriidiline isik
- liikmete arv vähemalt 10; vähemalt 2/3 on noored vanuses kuni 30 eluaastat
- tegutsemisaeg vähemalt üks aasta
Täisliikmeks saamine- on võimalik saada täisliikmeks: vastuvõtmise hetkel on omanud ENLi kandidaatliikme staatust vähemalt kuus kuud-
Osalemine üldkoosolekul- võimalus osaleda üldkoosoleku, kuid ei oma hääleõigust- kohustus osaleda üldkoosolekul ja omab hääleõigust

Ootused ENLi liikmesorganisatsioonile

 • Osaleb ENLi üldkoosolekutel. Täisliige osaleb ise või erandkorras volitab teise liikmesorganisatsiooni ENLi üldkoosolekul hääletama. Täisliige hoolitseb, et esindaja on kursis arutlusele tulevate teemadega ja valmis kaasa rääkima. Oluline on, et esindaja lähtuks oma organisatsiooni seisukohtadest ja lesindaks oma organisatsiooni arvamust vastavates küsimustes.
 • Vahendab infot oma organisatsiooni ja ENLi vahel. Liikmesorganisatsioon edastab regulaarselt ENLile infot oma olulisematest tegemistest ja kontaktisikute muutumisest ning teavitab oma liikmeid ENLis toimuvast ja pakutavatest osalusvõimalustest.
 • Saadab oma esindajaid ENLi sündmustele (arutelud, kohtumised, töögrupid, seminarid, koolitused, jõulupidu ja sünnipäev jmt) alati, kui võimalik.
 • Lähtuvalt oma organisatsiooni spetsiifikast annab ENLi kaudu oma organisatsiooni sisendi ja mõtted noori puudutavatesse teemadesse. Kui ENLi kaudu on võimalik mõjutada noorte elu puudutavaid seadusi, ei saa võimalust kasutamata jätta.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status