fbpx

/ Organisatsioonist

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENL usub, et iga tee saab alguse unistusest. Meie unistame tugevatest ja teovõimelistest noorteühendustest. Näeme palju tegusaid noori, kes mõjutavad ja muudavad ühiskonda paremuse suunas.

ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

VISIOON:

„Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju.”

MISSIOON:

„Toetame ühiskonda, kus iga Eesti noor saab tegutseda kvaliteetsetes noorteühendustes.“

ENL korraldab noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte ning on esindatud mitmetes nõukodades ja otsustuskogudes, mis tegelevad noortevaldkonna probleemidega Eestis. Liikmeskonda arendavad suurkoolitused.

ENL tunnustab oma liikmete häid ettevõtmisi, nii ENLi kui ka noortevaldkonda oluliselt panustanud inimesi ja organisatsioone.

ENL räägib aktiivselt kaasa noori ja noorteorganisatsioone puudutava seadusandluse kujundamisel, seisab noorteorganisatsioonide suurema ja läbipaistvama rahastamise eest ning arendab liikmesorganisatsioone erinevate koolitusprogrammide läbiviimisega. ENL on ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige ja Eesti Koostöö Kogu hartaosaline.

ENL on rahvusvahelisel areenil aktiivne ja osavõtlik. 2004. aastast alates on ENL Euroopa Noortefoorumi liige ning osaleb aktiivselt Euroopa tasandil noori puudutavate otsuste mõjutamises. Aastast 2013 on ENLi endine juhatuse liige valitud ka Euroopa Noortefoorumi juhatusse. 2017. aastal kutsus ENL kokku rahvusvaheliste suhete töögrupi ning algatas ÜRO noortedelegaadi programmi Eestis.

ENLi lugu

Ehkki Eesti Noorteühenduste Liit asutati 2002. aastal, sai katusorganisatsiooni loomise lugu oma alguse juba 2001. aasta aprillis, kui tegutsemist alustas Eesti Noorteühenduste Koosööprojekt, mille eesmärgiks sai tihendada Eesti noorteühenduste vahelist koostööd. Projekti eestvedajaks oli Eesti Üliõpilaskondade Liit, kes on ENLi hea koostööpartner tänaseni.

19. mail 2002 toimus Tallinnas Inglise Kolledžis Eesti Noorteühenduste Liidu asutav kogu, kus asutamislepingu allkirjastasid 25 noorteühenduse esindajad. Vastu võeti ka organisatsiooni põhikiri, milles organisatsiooni eesmärkidena nimetati oma liikmesorganisatsioonidele eestkoste pakkumist, noorteorganisatsioonide omavahelise koostöö tihendamist ning noorte omaalgatuse propageerimist ühiskonnas.

Tänaseks on ENL arenenud tugevaks huvikaitse organisatsiooniks, mis noorteühenduste, maakondlike noortekogude, kohaliku tasandi osaluskogude kaudu ühendab endas ligi 25 000 noort. ENL osaleb töögruppides, komisjonides ja nõuandvates kogudes, seistes hea noorte huvide eest ning esindades aktiivsete noorteühendustesse kuuluvate noorte arvamust. ENL on arendanud noorsootöö valdkonda väga erinevatel tasanditel alates noori puudutavate uuringute tegemisest, maakondlike noortekogude ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude projektist ning lõpetades erinevate eelnõude kommenteerimisega või näiteks noorsootöö andmebaasi loomisega.

Noorsootöö seaduse 5. aastapäeval (2004. a) nimetas haridus- ja teadusminister ENLi loomise noorsootöö parimaks teoks. 2009. aastal tunnustas minister ENLi kohaliku omavalitsuse noorsootöö andmebaasi käivitamise eest.

ENL lähtub oma tegevuses eelkõige põhikirjast, kodukorrast, avaliku poliitika strateegiast ja kodanikuühenduste eetikakoodeksist.

/ Materjalid

ENLi brandbook

pdf

ENLi logod CMYK+RGB

pdf

ENLi logomärk CMYK+RGB

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status