/ Osaluskogud

ENL tegutseb noorte osaluskogudega alates 2008. aastast. Noorte osaluskoguna mõistame erinevaid institutsioone, kus noored saavad otsuste tegemises kaasa rääkida (näiteks kohalik noortevolikogu või -parlament, maakondlik noortekogu, nõuandev kogu, õpilas- ja üliõpilasesindus). ENL tegeleb maakondliku tasandi noortekogude ja kohaliku tasandi noortevolikogudega (sõna “osaluskogu” on kasutusel nende koondmõistena).

Maakondlik noorte osaluskogu ehk noortekogu võimaldab noortel osaleda otsustusprotsessides ning kaitsta enda huvisid neid puudutavates valdkondades maakondlikul tasandil. Noortekogu annab võimaluse kaasa rääkida ja olla rohkem kaasatud otsuste tegemisse, mis puudutavad noorte elu, omada võrdseid võimalusi ning aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. Noortekogu on sidevahend noorte ja maavalitsuse vahel.

Maakonniti täidavad noortekogud mõnevõrra erinevat rolli, näiteks peale igasuguste ürituste, foorumite, töötubade, heategevuslike kampaaniate jms kuuluvad noortekogude liikmed erinevatesse komisjonidesse ja nõukogudesse, misläbi püütakse noorte endi ideid ja mõtteid võimukandjateni viia ning teoks teha.

Noortekogu tagab noortele võimaluse:

  • rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;
  • omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
  • saada heaks kodanikuks;
  • aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
  • tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud või õpib konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil. Noortevolikogusse saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi). Noortevolikogu liikmete valimisel peab lähtuma demokraatlikkuse põhimõtetest.

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse: 

  • rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;
  • omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
  • saada heaks kodanikuks;
  • aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
  • tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Maakondlik noortekogu tegeleb vastava maakonna noorte seisukohtade viimisega maakondliku tasandi otsustajateni ehk siis võimaldab noortel osaleda otsustusprotsessides ning kaitsta enda huvisid neid puudutavates valdkondades maakondlikul tasandil. Infot kõikide maakondlike noortekogude kohta leiate vasakult maakondade kaupa.

Kohaliku tasandi noortevolikogu on kohaliku omavalitsuse volikogu juurde moodustatud noorte osaluskogu, mille eesmärk on kohaliku omavalitsuse otsuste kujunemisel kaasa rääkida. Info kõikide olemasolevate kohaliku tasandi noortevolikogude kohta leiate vasakult maakondade kaupa.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status