fbpx

/ Osaluskogud

Noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- või linnavolikogu kehtestatud korras. Üldjuhul kuuluvad noortevolikogusse noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud või kes omandavad haridust konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil.

Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

Eesmärgi saavutamiseks noortevolikogu:

a) viib ellu koosolekuid;
b) pakub noortevolikogu liikmetele koolitusvõimalusi.
c) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
d) osaleb valla- või linnavolikogu istungutel;
e) osaleb valla- või linnavolikogu komisjonide töös;
f) teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
g) esindab noori kohaliku, maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi üritustel.

Noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist toetab kohalik omavalitsus vastavalt valla- või linnavolikogu kehtestatud korrale. Jätkusuutlikku tegutsemise tagamiseks on erinevaid viise –  tugi noorsootööga tegelevalt spetsialistilt eesmärkide saavutamiseks, kindel eelarve tegevuste elluviimisel ning ruumid töö koordineerimiseks.

Muuhulgas valla- või linnavolikogu ülesandeks on noortevolikogu olemasolul temaga konsulteerida noorsootöö kavandamist, teostamist ja hindamist. 

Noortekogu on maakondlikul tasandil tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortekogu eesmärgiks on maakondlikul tasandil arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid, sh toetada ka kohaliku tasandi noortevolikogude tööd 

Noortekogu lähtub oma töös kõikidest kohalikest omavalitsustest maakonna piires. Eesmärkide saavutamiseks töötab noortekogu sarnaselt noortevolikogule. 

Osaluskogude kaart

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status