/ ENLi esindajad

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees ja ENLi esindajate määramist nõukogudesse, komisjonidesse ja ümarlaudadesse teeb ENLi juhatus. ENLi esindamisel lähtutakse ENLi missioonist, visioonist, strateegiast, väärtustest ja varem kokkulepitud seisukohtadest.

ENLi esindajal on kohustus kooskõlastada ENLi seisukohad noortepoliitika küsimustes enne koosoleku toimumist vastutava juhatuse liikme ja noortepoliitika nõunikuga. Rohkem infot nõukogudes, komisjonides ja ümarlaudades toimuva kohta saab allpool olevatelt kontaktidelt ja ENLi esindajatelt.

ENLi esindajate tegevust koordineerib juhatuse esimees.

I Valitsuse, ministeeriumite, omavalitsuste ja riigi sihtasutuste juures tegutsevad komisjonid ja töörühmad

Säästva arengu komisjon (Riigikantselei)

 

Noortegarantii juhtrühm (Sotsiaalministeerium)

 

Eesti vabatahtliku tegevuse võrgustik

 

Noorte nõukogu (Haridus- ja Teadusministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Noorte nõukogu (Keskkonnaministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Noorte nõukogu (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Võrdse kohtlemise võrgustik

 

Uimastiennetuse valitsuskomisjon (Siseministeerium)

Triin Roos – triin@enl.ee

Hariduse valdkondlik komisjon (Haridus- ja Teadusministeerium)

 

Noorteühingute rahastamise komisjon (Tallinna Spordi- ja Noorsooameti)

Triin Roos – triin@enl.ee

Heaolu arengukava juhtkomisjon (Sotsiaalministeerium)

Siseturvalisuse arengukava juhtkomisjon (Siseministeerium)

 

II Euroopa Noortefoorumi ja Euroopa institutsioonide komisjonid ja töörühmad

Alcohol Policy Youth Network

Infot on võimalik saada ENLi üldmeililt enl@enl.ee

Põhja- ja baltimaade noorteühenduste liitude kogu

Triin Roos – triin@enl.ee

Erasmus+ juhtkomisjon

Triin Roos – triin@enl.ee 

 

III ÜRO, UNESCO-teemalised komisjonid

ÜRO noordelegaat (Välisministeerium, Eesti ÜRO alaline esindus New Yorkis)

Infot on võimalik saada ENLi üldmeililt enl@enl.ee

IV Muu

DigiGen projekti nõuandev kogu

Triin Roos – triin@enl.ee

Noorsootöötaja kutsekomisjon

Erik Mikkus 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status