/ Pressiteade: Vaid kümnendik eesti noortest saab kuuluda noorte osaluskogudesse

Eesti Noorteühenduste Liit
3. veebruar 2009
PRESSITEADE

Vaid kümnendik eesti noortest saab kuuluda noorte osaluskogudesse

1. veebruaril toimunud Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) erakorralisel üldkoosolekul koostasid ENLi liikmesorganisatsioonid pöördumise kohalikele omavalitsustele. Pöördumises kutsuti omavalitsuste juhtkondasid pakkuma noortele tuge osaluskogude loomisel.

Noorte osaluskogusid on Eesti omavalitsustes vaid napp 10 protsenti, mida on Eesti Noorteühenduste Liidu noortekogude projektijuhi Kristo Nottoni sõnul liiga vähe.
“Noortevolikogusid Eestis on 20 ringis, omavalitsusi 227. Kohalike omavalitsuste tugi ei ole alati kõige piisavam ja me püüame probleemile tähelepanu juhtida,” selgitab Notton.

Osaluskogud on ellu kutsutud, et lähendada noori kodukohaga ning kaasata neid kohaliku elu juhtimisse ja arendamisse. Noorte osaluskogude loomine on noorte vaba tahe. Enamik noortekogusid on tekkinud noorte pealehakkamise tulemusena, kuid mitmed on loodud ka tänu omavalitsuste suunamisele.

Noorte osalusvõimaluste laiendamine on Eesti noortepoliitika üks tähtsamaid prioriteete noorsootöö strateegias. Seadusega on noorsootöö korraldamise kohustus pandud just kohalikele omavalitsustele ja noorsootöö kajastamine on valla või linna arengukavas kohustuslik.

“Takistus ei ole alati see, et noored ise ei ole aktiivsed, vaid, et juhid ei haara noorte initsiatiivist, kuigi noortel on õigus saada abi ja tuge osaluskogude loomisel. Mõnikord tuleb ette, et aktiivsete noorte soov lihtsalt lämmatatakse valla juhtkonna poolt. Toetavat suhtumist või abikätt ei soovita alati pakkuda,” lisab Notton.

Eestis küll on juba mitmeid omavalitsusi, kus vallavolikogu kõrval tegutsevad noorte osaluskogud – noortevolikogud, noortekogud, noorteparlamendid ja noortekomisjonid. Nii mõnedki neist on töötanud järjepidevalt juba rohkem kui kümme aastat.

“Julgustame Teid pakkuma noortele organisatoorset ja juriidilist tuge osaluskogu moodustamiseks; omavalitsuse eelarve koostamisel arvestama noortevaldkonna huvidega; võtma rohkem arvesse noorte poolt esitatud põhjendatud ettepanekuid ning kaasama noori omavalitsuse arengu planeerimisse,” kõlab liidu pöördumises omavalitsustele.

“Ilma rahaliste vahenditeta on noortel väga raske oma tegevusi planeerida. Ometi on just noorte jaoks eraldatud kroonid investeering tulevikku – oma kodukoha ja riigi tulevikku. Kuid olulisem veel, kui eraldatud summa suurus, on moraalne tugi ning usk noortesse,” väidab pöördumine.

“ENL kutsub kohaliku tasandi otsustajaid arutelule ning on huvitatud ka noorte osalusvõimaluste tutvustamisest,” kinnitavad noorteühendused pöördumises.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 48 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Teate edastas:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status