/ PRESSITEADE: Noorteühendused taotlevad alaealistele õigust iseseisvalt ühingutega liituda

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
30. august 2010

Noorteühendused taotlevad alaealistele õigust iseseisvalt ühingutega liituda

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) esitas täna Justiitsministeeriumile ettepaneku mittetulundusühingute seaduse muutmiseks selliselt, et vähemalt 15aastastel isikutel tekiks õigus iseseisvalt mittetulundusühingute liikmeks astuda.

ENL küsis maikuus Justiitsministeeriumi seisukohta mittetulundusühingute liikmeks astumist puudutava õigusliku regulatsiooni kohta. Justiitsministeerium asus seisukohale, et alaealistel puudub õigus iseseisvalt mittetulundusühingute liikmeks astuda. Ka üldkoosolekul hääletamiseks peavad alaealised ministeeriumi tõlgenduse kohaselt küsima vanematelt eraldi loa. Noorteühenduste katusorganisatsioon ENL on seisukohal, et kehtiv regulatsioon vajab muutmist.

\”Kirikute ja kogudustega võivad seaduse kohaselt vähemalt 15aastased isikud täna iseseisvalt liituda, kuigi tegemist on kahtlemata samavõrd kaaluka otsusega kui mõne noorteühinguga liitumise puhul. Samuti ei ole vanema nõusoleku olemasolu kuidagimoodi kontrollitav, kuna ministeeriumi hinnangul ei pea luba olema kirjalik,\” sõnas ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets.

\”Nii ÜRO Lapse õiguste konventsioon kui ka põhiseadus tagavad lastele ja igaühele ühinemisvabaduse. Alates teatud vanusest on oluline, et noored oleksid oma otsustes iseseisvad. Kõik õigused ei saa alata 18. eluaastast, \” lisas Heidmets.

Mittetulundusühingu, sealhulgas noorteühingu, lihtliikmeks astumine ei ole ENLi hinnangul nii kaalukas otsusus, et seda ei võiks alla 18aastane noor teha iseseisvalt.

ENL esitas Justiitsministeeriumile ettepaneku muuta ka liikmelisust puudutavaid teisi seadusesätteid. ENLi hinnangul peaks kirjaliku avalduse esitamine ühinguga liitumisel olema kohustuslik, samuti peaks seadus üheselt defineerima mittetulundusühingu liikme, et välistada olukord, kus mõned ühingud loevad oma liikmeteks ka inimesi, kes pole sellest ise teadlikud, kuid on kunagi osalenud mõne MTÜ poolt korraldatud üritusel.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 49 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Ott Heidmets
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
Tel: +37 511 0976
E-post: ott@enl.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status