/ ENLi ettepanekud loodavasse koalitsioonileppesse

Soovime Isamaa ja Res Publica Liidule, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ning Keskerakonnale edu ja meelekindlust käimasolevateks koalitsioonikõnelusteks. Sellega seoses panime omalt poolt kokku mõningad soovitused, mida silmas pidada noortevaldkonna edasisel arendamisel.

Noorte võimalused osaleda otsustes, mis nende elu ja ühiskonda puudutavad, on aluseks sidusa ühiskonna arengule Eestis. Noortepoliitika kujundamisel järgmistel aastatel lähtuvad Eesti Vabariigi Valitsus ja noortevaldkonnas tegutsevad organisatsioonid Noortevaldkonna Arengukava 2014-2020 raames kokkulepitud strateegilistest suundadest.

Võttes aluseks Noortevaldkonna Arengukava, on Eesti Noorteühenduste Liit koostanud ettepanekud moodustatavale koalitsioonile noortevaldkonna edasiseks arendamiseks:

  1. Igas kohalikus omavalitsuses peab olema vastutava ametniku üheks tööülesandeks toetada osaluskogude tegevust ja kontrollida nende tegevuse eesmärgipärasust.
  2. Kohalikud omavalitsused peavad võimaldama erivajadustega noortel osaleda noorsootöös. Riik peab vajadusel kohalikku omavalitsust selles toetama.
  3. Noorteühenduste ja nende katusorganisatsioonide rahastamissüsteem vajab ümber korraldamist ja noorteühendustele suunatavate vahendite suurendamist lähtuvalt Noortevaldkonna Arengukavast 2014-2020.
  4. Noorsootöö ja noore mitmekülgse arengu soodustamiseks peab riik tagama igale noorele võimaluse osaleda vähemalt ühe huviringi töös.
  5. Majandus-, ettevõtlusõpetuse ning karjääriõpetuse ja -nõustamise kättesaadavust üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes tuleb suurendada. Põhikoolis ja gümnaasiumis peab karjääriõpetus olema kohustuslik, sisaldades endas ka praktikat (s.h vaatluspraktikaid).
  6. Tuleb luua töötav vabatahtlike tunnustamissüsteem, mida rakendavad ka tööandjad ja haridusasutused ning mis on kasutatav ka rahvusvaheliselt.
  7. Tuleb vähendada alkoholi- ja tubakatoodete kättesaadavust noortele ning suurendada alkoholi- ja tubakatoodete vastast ennetustööd noorte seas.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status