/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja kandideerimise ENLi nõukokku!

Esita oma kandidaat, kui tead kedagi, kes oleks ametile sobiv!

Nõukogu vastutab üldkoosoleku ees ENLi eesmärkide järgimise eest, suunates ja kontrollides juhatuse tööd. Nõukogu liikme roll ja töökorraldus on sätestatud põhikirjas ning kodukorras.

Nõukogu pädevusse kuulub (ENLi põhikiri, pt 6.1):

6.1.1. enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;

6.1.2. juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;

6.1.3. ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

 

 

Nõukogu liikmete kandidaate on õigus esitada igal ENLi liikmel. Nõukogu kandidaadi ülesseadmiseks peab esitama juhatusele järgmised dokumendid:

1) kandidaadi kirjalik nõusolek;

2) elulookirjeldus vabas vormis;

3) esitajapoolne motivatsioonikiri;

4) liikme pädeva organi või esindaja kinnitus kandidaadi esitamise kohta.

Kandidaatidel on üldkoosolekul osalemine kohustuslik, et esitleda end liikmetele (max 7 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata juhatus@enl.ee

Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 1. mai 2019!

Nõukogu liikmed valib üldkoosolek 18. mail 2019 Tallinnas.

 

Lisainfo:
Roger Tibar
juhatuse esimees
roger@enl.ee