fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Avatud noorsootööst noorte osaluseni

2021. aasta sügisperioodil viis Viimsi Noortekeskus koostöös Viimsi Noortevolikoguga tänu Noorte osaluse fondile ellu projekti “Avatud noorsootööst noorte osaluseni”. Projekti eesmärk oli tõsta Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu teadlikkust noorsootööst ning noorte osalusvaldkonnast, mh noortevolikogu rollist erinevatel tasanditel ja toetada noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist.

Projekti planeerimiseks ja elluviimiseks toimus esmalt infokorje Viimsi Noortevolikogu 2020/2021 koosseisu liikmete, Viimsi Noortekeskuse töötajate ning Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna töötajate seas, selgitamaks välja, milliseid tegevusi on vaja ellu viia, et tõsta Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu teadlikkust noorte osalusvaldkonnast ning toetada noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist. Hiljem töötati projekt välja koos varasematesse koosseisudesse kuulunud noortega, toetamaks varasemalt kaardistatud probleemkohtade lahendusi.

Projekti esimene kohtumine toimus Viimsi Noortekeskuse ruumides, kus päeva esimeses pooles tutvusid Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu liikmed üksteisega, st Viimsi Noortevolikogu 2020/2021 koosseisu liikmed viisid ellu meeskonnamänge, mis arendasid noorte suhtlemis- ja meeskonnatööoskust ning mis toetasid noorte omavahelist tutvumist ning usaldusliku suhte loomist. Samuti toimus noortekeskuse noorsootöötaja Ave-Liis Kivesti ettekanne, kus tutvustati noorte osaluse põhimõtteid ning noortevolikogu tegutsemise aluseid. Seejärel toimus Viimsi Noortevolikogu 2020/2021 koosseisu liikme Emma Sofia Nugise ettekanne, kus anti ülevaade Viimsi Noortevolikogu varasematest eesmärkidest ning tegevustest, mida oli tehtud eesmärgi saavutamiseks. Pärast ettekandeid algas noortevolikogu 2021/2022 koosseisu esimene koosolek, kus kinnitati päevakord, sõlmiti kokkulepped noortevolikogu tegevuste elluviimiseks ning eesmärkide saavutamiseks ja valiti juhatus koos protokollijaga. Koosoleku lõppedes tehti noortevolikogu liikmetest ja juhatusest ametlikud fotod Viimsi Noortekeskuse multi toas.

Esimene kohtumine oli märgiline noortevolikogu tegevuste jätkamiseks, sest ka neil noortel, kes varasemates koosseisudes olid osalenud noortevolikogu töös, ei olnud teadlikud noortevolikogu eesmärkidest ja tegevustest, koosolekute elluviimisest ning juhatuse valimiste protsessist, mis olid sätestatud põhimääruses. Samuti oli võimalik turvalises ning positiivselt meelestatud keskkonnas luua esimesed kontaktid, küsida küsimusi, pakkuda välja ideid ning kinnistada põhimääruses sätestatud informatsiooni.

Hilisemate projektitegevuste hulka kuulusid ka kohtumised poliitikute ning ametnikega. Noortevolikogu liikmed kohtusid Viimsi Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ning volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehega. Kohtumisel anti noortele ülevaade kohaliku omavalitsuse toimimisest, st täpsemalt volikogu tööst ning komisjonidest. Samuti lepiti kohtumisel kokku edasised koostööalused – vahetu suhtlus volikogu esimehe ning kantselei juhatajaga ja noorte algatusel kohtumised volikogu esimehe ning aseesimehega. Muuhulgas arutleti kohtumisel Viimsi noori puudutavaid probleemkohti – ebaühtlane bussitransport, vaimse tervise esmaabi kättesaadavus ja koolivõrgu korrastamine.

Kohtuti ka Viimsi vallavanema ja abivallavanematega – omavahel tutvuti, tutvustati Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu senised ning edasisi tegevusi, arutleti koostöökohtade ning koalitsioonilepingu üle. Kohtumisel lepiti kokku kord kvartalis kohtumine – noortevolikogu ning vallavanem koos abivallavanematega hoiavad üksteist tegevustega kursis, sh ka kaasavad üksteist. Koalitsioonilepingu punktide elluviimisel, mis puudutavad noori, kaasatakse ekspertidena noortevolikogu liikmeid, kes varasemalt on kogunud valla noortelt sisendit.

Tegevuste lõppstaadiumis andsid noortevolikogu esindajad tagasisidet varasemale Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse kavale, tuues välja ning analüüsisides Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse kitsaskohti ning andes sisendit 2022. a huvihariduse ja -tegevuse kavale. Samuti osaleti Office’i koolitusel, mis tõi noortevolikogu liikmed ühtsesse süsteemi.

Projektitegevuste jooksul õppis noortevolikogu koosseis ühtse meeskonnana mõtestama noortevolikogu rolli kohalikul tasandil ning vastavalt rollile planeerima ja ellu viima tegevusi. Viimsi Noortevolikogu liikmed kohtuvad taas regulaarselt, esindavad kohalikke noori, osaledes volikogu komisjonide töös, osalevad Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogudele suunatud tegevustes ning loovad kontakti aina rohkem noortekeskuse ning vallavalitsuse ja volikogu esindajatega. Samuti on noortevolikogust saanud väärtuslik partner tehes kohaliku tasandi noorsootöös – nende mõtteid on kuulda aina rohkem noorsootöö ümarlaudadel ning nende tegusid on näha vallavalitsuse, volikogu ning allasutuste töös.

/ Autor

Ave-Liis Kivest

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status