/ Infonurk / Noorteühendused / Milleks mulle noorteühendus? Sest…

Tõepoolest, milleks vajab üks noor noorteühendust, kui haridust on võimalik omandada koolipingis, mida kohati isegi liialt nühkima peab. Ja peale tunde on niigi vähe aega puhkamiseks ja trennis käimiseks. Samas tekib vahepeal tunnis istudes aga tunne, et teema, millest õpetaja parasjagu räägib on põnev ja tahaks nii palju enamat teada, kui õppeaeg lubab. Ja kui huviringid ka neid teemasid ei puuduta, siis mida teha? Ise internetist juurde lugeda? Aga kui see ka ei köida…

Siis tuleb pöörata pilk noorteühenduste poole! Noorteühendused koondavad tegusaid noori, kes soovivad ennast täiendada ja arendada, samal ajal pidevalt juurde õppides. Sellist õppimisviisi nimetatakse mitte-formaalseks hariduseks, mille põhiline eesmärk ongi formaalset haridust (ehk koolis käimist) täiendada ning panustada noore enesearengusse ja oma spetsiifiliste huvide leidmisesse. Üldiselt on noorteorganisatsioonide struktuur jaotatud erinevateks valdkondadeks, näiteks ürituste korraldamine, liikmetega suhtlemine, tegemiste jäädvustamine jpm. Taolised valdkondlikud jaotumised organisatsioonide aktiivgruppides annavad noorele võimaluse peale huvialase tegevuse juurde õppida ka muid asju, millest muidu vaid koolipingis istudes teada ei saakski.

Aga kuidas leida endale see sobiv organisatsioon, mille poole üldse vaatama hakatagi? Noorteorganisatsioonid jaotuvad tihti erinevate kategooriate alla, mis võivad aidata ka noorel oma valikuid teha. On olemas organisatsioone, mis tegelevad üle-Eestiliselt ning pakuvad ühistegevusi noortele nii Võrust kui Saaremaalt. Samas leidub ka ainult lokaalseid organisatsioone, mis pakuvad tegevust ühe piirkonna noortele. Ja on ka selliseid, kes tegelevad nii lokaalsel kui riiklikul tasandil. Samuti on olemas ka poliitilisi noorteühendusi, mis pakuvad laiemat silmaringi poliitikast huvi tundvatele noortele. Eraldi noorteühendusi on ka vaid tudengitele, näiteks erialapõhised seltsid või hoopis rahvusvahelised organisatsioonid. Samuti leidub ka organisatsioone, mis tegelevad keelekümblusega ja ühendusi, mis on suunatud puuetega noortele, et edendada nende osalust ühiskonnas.

Peale eelkirjeldatu on noorteorganisatsioonidel ka oma kindel fookus ja valdkond, mille siseselt tegutsetakse ja millest huvitujaid endaga liituma oodatakse. 

Noorele, kellele meeldib küsimusi esitada ning pidevalt erinevatele seisukohtadele ja arvamustele keskendub, võiks hästi sobida Väitlusselts. Noor, kes leiab ennast tihti koolitunni ajal õues liikumisest unistamas, võib leida väljudi eneseteostuseks Skautide või Gaidide, aga ka Eesti 4H ridades. Organiseeritud meeskondliku tegevuse käigus on võimalik õppida meeskonnatööd, enese juhtimist ja vastutust metsas või maastikel matkates, aga saada teadmisi ka loodushoiu ja keskkonna kohta. 

Kui mure meie elukeskkonna hoidmisest otsib aktiivsemat väljundit, on võimalik noorte keskkonnaliikumise Fridays For Future ridades päriselt mõjutada Eesti kliimapoliitikat ning seejuures õppida rohkem kodanikuaktivismi kohta. Poliitikast huvi tundvatel noortel on võimalus liituda mõne erakonna noortekoguga, kes nende poliitilisi vaateid kõige paremini esindavad. Omamoodi tegeleb poliitikaga ka Avatud Vabariik, mille eesmärgiks on kaasata noori aktiivsemalt otsustusprotsessidesse ning arendada kodanikuharidust. Lõimimise ja rahuharidusega tegeleb Peace Action Community Estonia (PACE). Samuti lõimumise, aga ka venekeelsete noorte kaasamisega tegeleb noorteklubi Active, et innustada noori olema aktiivsemad kodanikud.

Tudengitele, kes tahaksid ennast täiendada ka peale loenguid, sobivad hästi erialased organisatsioonid, näiteks bioteadus-, füüsika-, psühholoogia-, õigus-, geograafia- või arstiteadustudengeid ühendavad organisatsioonid. Nendele, kes tahaksid saada kogemust rahvusvahelises organisatsioonis, sobiks liitumiseks Erasmus Student Network Estonia või AEGEE.

Samuti leidub noorteorganisatioone, mis koondavad teatud põhimõtetega või religioosseid noori. Tervislikke eluviise propageerivad nii Juvente, mis keskendub oma tegevuses alkoholivabade ürituste korraldamises noortele kui ka YMCA (Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit), mis tervislike eluviiside kõrval toob esile ka kristlike väärtuste järgimise.

Ettevõtlikud noored leiavad tegevust näiteks JA Alumni Eesti või JCI Estonia ridades, sest need organisatsioonid keskenduvad just noorte ettevõtlikuse ja aktiivse osaluse arendamisesse. Loomasõpradest ettevõtlike  noori ühendab aga AUH, kelle peamine tegevus on koduta loomade varjupaiga abistamine ja loomakaitse. 

Lõpetuseks võib nentida, et oma kohta on võimalik leida igal noorel, kes seda vaid soovib. Noorteorganisatsioonid ei ole vaid pelgalt enesearenduseks, aga ka lihtsalt toredalt aja veetmiseks ja uute sõprade leidmiseks, kellel on sinuga sarnased huvid. Ja mis peamine – tuleb meeles hoida, et ennekõike on noorteorganisatsioon lisandväärtus sinu elu mitmekesistamisel ja õppimisprotsess tuleb iseenesest, mitte-formaalne õpe kotrolltöid ei nõua.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status