fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Milliste tegevuste jaoks saavad noorteühendused Noorte osaluse fondist rahastust?

Oled noorteühenduse liige ning mõelnud ENLi Noorte osaluse fondist (NOF) raha taotleda, kuid ei ole päris täpselt aru saanud, milliste tegevuste jaoks noorteühendustel on võimalik toetust saada? Kui jah, siis see artikkel on just sulle, sest alljärgnevalt seletame lahti, milliste tegevuste jaoks on noorteühendustel võimalik rahastust saada.

Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste elluviimine (nii osaluskogud kui noorteühendused), osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine ja osaluskogude omavahelise koostöö edendamine (väga osaluskogude spetsiifiline). Rahastust on võimalik saada ministeeriumi või muu poliitilise institutsiooni juurde kuuluval noortenõukogu liikmesorganisatsioonil või noorteühendusel (sh õpilas- ja üliõpilasesindused), kelle projekt toetab otseselt noorte osalust ühiskonnas ning on suunatud laiemale avalikkusele, millest saadud sisendi ideed jõuavad huvikaitsesse.

Lühidalt kokku võttes on noorteühendusel võimalik saada rahastust projekti jaoks, mis: 1) kaasab noori ning aitab selle läbi 2) organisatsioonil luua huvikaitse seisukohad, mida 3) oma huvikaitse tegevustes kasutada. Oluline on ka see, et sündmus oleks avalik, st kaasatakse ka neid noori (ja teisi sihtrühmasid, näiteks poliitikakujundajaid), kes organisatsiooni ei kuulu. 

Enne projekti kirjutamist tasub mõelda:

  • Kelle huve organisatsioon kaitseb? Sellest lähtuvalt saab panna paika projekti sihtrühma, keda kaasatakse seisukohtade kujundamisesse. 
  • Kas organisatsioon juba tegeleb huvikaitsega ja soovib olemasolevaid seisukohti uuendada/huvikaitse taset tõsta või kujundada täiesti uued seisukohad ning saada baasteadmised huvikaitsest? Sellest lähtuvalt saate planeerida projekti tegevusi.
  • Kelle pädevuses on nende probleemide lahendamine? Sellest lähtuvalt on võimalik panna paika tegevuskava, kelleni ja kuidas saadud sisend viiakse. 

Näide 1: Erialaseltsi sihtrühmaks on valdkonna tudengid, kellele võib olla probleem õppekavaga ning projekti eesmärgiks ongi kaardistada konkreetse eriala õppekava/-korralduse probleemid ning luua tudengite ettepanekud, mis esitada instituudile. Kuna projekt on suunatud avalikkusele, siis annab see hea võimaluse kaasata aruteludesse ka neid tudengeid, kes erialaseltsi ei kuulu. 

Näide 2: Temaatilise noorteühenduse sihtrühmaks on peamiselt teemast (nt keskkonnast) huvitunud noored, kes näevad, et nende hääl pole valdkonna poliitikat kujundades kuulda (nt kliimaseaduse koostamisel). Noorteühendus korraldab temaatilisi arutelusid ja töörühmasid, kuhu kaasatakse valdkonna vastu huvitundvaid noori ning üheskoos koostatakse vastavale ministeeriumile, ametiasutusele ja/või kohalikule omavalitsusele ettepanekud. Ettepanekud on võimalik poliitikakujundajateni viia läbi noortenõukokku kuulumise või eraldi huvikaitse kampaania abil. Märkus: Noortenõukokku on võimalik teemasid viis ka läbi ENLi ning selleks ei pea organisatsioon ise noortenõukokku kuuluma. 

PS! Need on kõigest kaks näidet, variante on veelgi. 

Mis on huvikaitse ja kuidas noorte huve kaitsta?

Ühe lausega öeldes on huvikaitse kui noorte ootuste kaardistamine, probleemidele lahenduste leidmine ning nende väljapakkumine poliitikakujundajatele (poliitikud, ametnikud, erialaseltside puhul ka ülikooli ja instituudi juhtkond), et aidata noorte ideed ellu viia. 

Kui soovid saada rohkem infot, siis vabaühenduste liit on välja andnud käsiraamatu “Hea huvikaitse. Kuidas kaasata liitlasi ja mõjutada otsuseid?” (eesti keeles) ja Euroopa Noortefoorum huvikaitse käsiraamatu (inglise keeles).

Soovitused

  • Mõtle välja formaat, mille abil on võimalik noori sisendi korjamiseks ja ettepanekute loomiseks kaasata. Selleks võib olla näiteks maailmakohvik, ümarlaud, küsitlus, süvaintervjuud vms.
  • Selleks, et koostada head huvikaitse seisukohad, on oluline aru saada, mis on probleemi põhjus, sest muidu on keeruline pakkuda välja head lahendust ja määrata õige sihtrühm. ENLi lehelt (https://enl.ee/moju) leiad mõjusate tegevuste planeerimise tööriistakasti, kus on näiteks probleemipuu tööleht, mis aitab aru saada, mis on probleemi tuumpõhjused. Samuti leiab sealt materjalid, mis aitavad kaardistada nii võimalikud lahendused kui ka huvirühmad. Kodulehelt leiad nii töölehed kui ka viited Youtube’i, kus on selgitavad videod.
  • Kui huvikaitse seisukohad on olemas, on oluline saada aru, kes on huvikaitse peamine sihtrühm (huvirühmade kaart aitab kõige olulisema sihtrühma leida). Vastavalt projekti sisule võib olla sihtrühmasid üks või mitu. Mida laiem on probleem, seda suurem on tavaliselt sidusrühmade ring. Näiteks kui lahendada koolikeskset probleemi, on sihtrühmaks peamiselt instituut või kooli juhtkond, aga vahel näiteks ka omavalitsus. Kui näiteks keskkonna teema, siis kliimaministeerium, noorte keskkonnanõukogu, teised ministeeriumid ja ehk isegi peaminister, erinevad keskkonnaühendused jne. 
  • Üks asi on ettepanekute viimine õige sihtrühmani ja töö selle nimel, et muudatused saaksid ellu viidud, aga oluline on ka tegevuste kommunikeerimine, et leida laiemat toetust ning näidata noortele, keda sisendkorjesse kaasati, et nende sisend on ka kuskile jõudmas. Seega tasub mõelda, kuidas kasutada ära enda sotsiaalmeedia kanaleid ning teisi (sotsiaal)meediavõimalusi, et kõlapinda ja kajastust saada. NOFi projekti kirjutades tasub peamised kanalid ja tegevused ka kirja panna, kuid arvesta sellega, et tegevusi ellu viies võib ideid veelgi juurde lisanduda. 
  • Kui tunnete, et vajate tegevuste elluviimiseks koolitusi, et saada vajalikud pädevused, siis on võimalik projekti sisse kirjutada ka koolitused. Oluline on, et suudaksite ära põhjendada, miks teil üht või teist koolitust vaja on. Ehk on teil vaja huvikaitse baaskoolitust, võibolla vajate just tuge argumenteerimisel ja argumenteeritud seisukohtade kujundamisel või näiteks avaliku esinemise koolitust, et olla julgemad noorte esindajad. 
  • Mõelge ka sellele, kuidas viite seisukohad otsustajateni. Üheks lahenduseks võib olla otsustejatele seisukohtade saatmine ja kohtumiste korraldamine, aga võite korraldada ka arutelusid ja debatte, kirjutada arvamuslugusid, viia läbi sotsiaalmeedia kampaania jne. Selleks, et huvikaitse tegevuste elluviimine oleks mõjus, tasub kombineerida erinevaid viise. 
  • NOFi kaudu toetuse saanud projekti elluviimise aega on piiratud (selle aasta lõpuni), aga huvikaitse tegevused võtavad tavaliselt kauem aega kui paar kuud. Seega on oluline seada realistikud eesmärgid ning olla valmis ka selleks, et tegevused jätkuvad ka peale projekti. Siiski on NOFi abil võimalik huvikaitsetegevuste elluviimiseks esialgne hoog sisse saada. 

Noorte osaluse fondi kohta leiad lisainfot siit: https://enl.ee/fond/.

Kui tunned, et soovid projekti ideed enne projekti kirjutamist testida või vajad abi huvikaitse tegevuste planeerimisel, küsi julgelt ENLi tiimilt nõu! Selleks anna oma huvist teada emaili aadressil projektifond@enl.ee

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status