fbpx

/ Infonurk / Omavalitsusele / Eesti Noorsootöötajate Kogu KOV noorsootöö spetsialistide arenguporgramm 2024 | noorte osalusest teoorias ja praktikas

2024. aastal viib Eesti Noorsootöötajate Kogu läbi kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistidele suunatud arenguprogrammi, mille üheks osaks on ka noorte osalus ja kaasamine.

Noorte osaluse ja kaasamise mooduli koolituskohtumine toimus 3. aprillil, mil ligi 19 osalejat erinevatest Eesti omavalitsustest kogunesid Tallinnasse, et ühiselt noorte osaluse ja kaasamise teemadel arutleda. Peale Eesti Noorteühenduste Liidu osalusporgrammi põgusat ülevaadet noorte osaluse ja kaasamise hetkeseisust, andis Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste ülevaate TLÜ projekti “Noorte osaluse suurendamine” tulemustest ning noorte eelistustest ja tulevikutrendidest osalusmaastikul. Koolituspäeva teine pool oli üles ehitatud koolitusel osalejate jaoks kaasavalt – erinevate praktiliste meetodite ja sisukate arutelude käigus õpiti rohkem tundma ka kaasamise mudeli raamistikku, mis loodud Democracy Reloading projekti raames just kohalikule omavalitsusele.

Koolitusmooduli teise poole raames toimus 2.-3. mail õppevisiit Soome. Põhjanaabrite juurde siirduti õppima ja kogemusi vahetama eelkõige just noorte osaluse teemadel, mistõttu toimus ka esimene kohtumine Helsingis just noorte osaluse võimestamise ja arendamisega tegeleva Noorte Akadeemia (Nuorten Akatemia) juurde. Ka Eesti Noorteühenduste Liidu head koostööpartnerid jagasid eelkõige taustainformatsiooni ja erinevaid põnevaid meetodeid, mida hetkel noorte osalusmaastikul arendamas ollakse, näiteks ka digitaalne osalusplatvorm Digiraati, erinevad simualtsioonid ja virutaal- ja lauamängud. Päeva teises pooles kohtusime Helsingi linna noorte osaluse spetsialistiga, et kuulda rohkem kohaliku noortevolikogu tegemiste ja omavalitsuse noortele suunatud kaasavast eelarvest, mille raames viiakse igal aastal ellu 50-80 noorteprojekti.

Õppevisiidi teisel päeval saime põhjalikumalt tutvuda nii Tampere noorsootöö korraldamise põhimõtete ja eripärade kui linna juures tegutsevate lasteparlamendi (7-12 aastased noored) ja noortevolikogu (13-19 aastased noored) liikmetega. Soomes on alates 2015. aastast noortevolikogoud kohustuslikud. Aktiivsed noored räägivad ja tegutsevad kodulinna arengu hoogustamisel aktiivselt kaasa ning neid toetab sealjuures ka eraldi linna noorte osaluse ametnik. Samuti on noortevolikogu liikmetele ette nähtud ka tasu noortevolikogu istungitel ja komisjonides osalemise eest. Noorteparlamendi sõnul olid nende jaoks hetkel aktuaalsemateks teemadeks koolikiusamine, noortevolikogu noored tõid tugevalt esile noortevolikogust saadavad sotisaalsed oskused ja pädevused, mida klassiruumis keeruline omandada. Lisaks traditsioonilistele osalusvormidele tõid nii noored kui noorsootöötajad esile mobiilse noorsootöö karavani, kelle asukoha leiavad noored kiirelt üles Snapchat rakendusest ning võivad julgelt mobiilse noortekeskuse ka enda juurde tellida. Mitmekülgsemate ja erineva mastaabiga noorte osalusvõimaluste info jagamiseks on loodud aga Whatsapp suhtluskeskkonnas grupp “Aktorit”, kuhu noorsootöötajad jagavad kord kuus noortele erinevaid võimalusi osalemiseks. Atraktiivseks teeb selle ka võistlusmoment – aktiivsemaid osalejaid premeeritakse aasta lõpus meenete või mõne preemiareisiga. 

Ka kohtumispaik, kohalik Noorte Kultuurikeskus oli äärmiselt inspireeriv. Nimelt on tegemist Eesti kontekstis noortekeskuse ja huvikeskuse hübriidversiooniga. Erinevate loominguliste oskuste arendamiseks on loodud erinevad võimalused ning maja on avatud kogu päeva vältel – astu vaid sisse ja asu voolima savi, looma tekstiilikunsti, muusikat või audiovisuaale. Ühel-kahel päeval nädalas on sealsed ruumid täitunud ka kooliõpilastega, kes tundide raames loovust arendavates tundides osalevad. Põnevad ideed tekitasid ka meie noorsootöö spetsialistide seas mitmeid sisukaid ja inspireerivaid mõttevälgatusi, mida ka meie Eestis rakendada saaksime, seega jääme ootama uusi põnevaid praktikaid meie tublidest omavalitsustest!

KOV noorsootöö spetsialistide arenguprogrammi peaeesmärk on pakkuda noorsootöö spetsialistide arendamiseks sügavuti minevat arusaama noorsootöö valdkonnast ning selle arendamisest läbi professionaalsuse. See hõlmab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud tõhusa noorsootöö arendamiseks ja juhtimiseks. Rohkem infot Eesti Noorsootöötajate Kogu koduleheküljelt.

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status