fbpx

/ Infonurk / Huvikaitse / Noored väärtustavad üha enam loodushoidu, tervise-edendust ja turvalist keskkonda

Noored väärtustavad üha enam loodushoidu, tervise-edendust ja turvalist keskkonda

Noorte hinnangul peaks Eesti riik enam panustama puhta looduskeskkonna hoidmisse, inimeste tervise edendamisse ning julgeoleku ja turvalisuse tagamisse, selgus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel toimunud Euroopa noortedialoogi konsultatsioonist, milles osales ligi 1600 Eesti noort vanuses 13–30 eluaastat. Konsultatsiooni raames andsid noored muuhulgas panuse Eesti pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ ja valdkondlike arengukavade loomisesse.

„Noortele läheb üha enam korda kodukohas, aga ka laiemas maailmas toimuv. Eesti tulevikusihtide seadmisel peame senisest enam võtma arvesse just noorte arvamusi, sest neid mõjutavad täna tehtud otsused tulevikus kõige enam,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi konsultatsioonide olulisuse ja vajalikkuse kohta. „Rõõm on näha, et erinevad ametiasutused võtavad noori puudutavate otsuste tegemisel noorte arvamusi üha enam arvesse, käesolevad tulemused on samuti väga heaks sisendiks mitmete arengukavade ja strateegiliste plaanide koostamisel,“ lisas Ojakivi.

Eesti Noorteühenduste Liidu projektijuhi Aivar Kamali sõnul annavad konsultatsiooni tulemused hea ülevaate noorte arvamusest Euroopa Liidus ja Eestis toimuvate protsesside osas ning näitavad,  millistesse valdkondadesse tuleb noorte hinnangul rohkem panustada. “Väga olulise teemana on esile tõstetud kliima ja keskkond, mis tähendab, et ülemaailmsed kampaaniad mõjutavad ka meie noori. Nad on teadlikud globaalsest soojenemisest ning on valmis muutma oma elustiili keskkonnasõbralikumaks”, sõnas Kamal.

Noored on tuleviku osas valdavalt positiivsed, enam tähelepanu vajavad maapiirkonnad

Konsultatsioonist selgus, et 34% Eesti noortest on oma tulevase töömaailma peale mõeldes põnevil, samas veerand on murelikud. Sama palju tunnevad end enesekindlalt ja usuvad, et saavad tulevikus igal juhul hakkama.

Noorte sõnul parandab tehnoloogia areng nende tulevikuväljavaateid tööturul, sest see muudab töötegemise lihtsamaks ja nutikamaks, loob paremaid võimalusi kõigile ning toob maailma inimestele koju kätte olenemata asukohast. Tulevase töökoha puhul on noorte jaoks olulised peamiselt eneseteostusvõimalus ja paindlikkus, aga ka stabiilsus.

E-riigi ja e-teenustega on noored üldjuhul rahul, kuid arenguvajadusena nähakse kasutajamugavust ja -sõbralikkust. Leiti, et e-teenused on inimeste elu mugavamaks ja lihtsamaks muutnud, kuid selleks, et noored oskaksid e-teenuseid kasutada, on vaja neid koolis tutvustada.

Noorte käest uuriti ka  kodukoha võimaluste ja nende kvaliteedi kohta. Kui  sportimise ja vabaajaveetmise võimalusi (huvitegevus, kergliiklusteed, rulapargid jmt) hinnati üldjuhul heaks, siis näiteks töötamise ja karjääriplaneerimisega seotud teenuste (karjäärinõustamine, karjääriinfo) kättesaadavust hinnati madalamalt. Üldistatult on maapiirkonna noored linnanoortest kõikide küsitud valdkondade hindamisel kriitilisemad. Ühest küljest on teenuste (vaba aja veetmine, transport, karjääriplaneerimine ja tööturuteenused) kättesaadavus kohati puudulik, teisalt ei ole nende kvaliteet piisavalt hea, et noored neid kasutada sooviksid.

Taustainfo

Konsultatsioonide raames kaardistati noorte endi hinnanguid ja arvamusi kokku viiel teemal: tuleviku töö, Eesti e-riik, Eesti aastal 2035, kodukoha võimalused ja kvaliteet ning Euroopa Liit. Lisaks panusele pikaajalisse ja valdkondlikesse arengukavadesse oli konsultatsioonide eesmärgiks jõuda arusaamani, miks noored ühest või teisest teemast just nii arvavad ja seda hindavad.

Esialgsed tulemused on aluseks 8. novembril toimuvatele üle-Eestilistele noorte osaluskohvikutele, kus koos ekspertide ja poliitikakujundajatega töötatakse ühiselt välja lahendused selleks, kuidas riik võiks tuleviku planeerimisel edasi liikuda.

Veebipõhised konsultatsioonid viidi läbi käesoleva aasta kevadel ja suvel koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga ja Euroopa Komisjoni toel. Noortedialoogi konsultatsioonid toimuvad igal aastal, eelmisel aastal keskenduti seitsmele teemale: võrdsed võimalused, infoühiskond, vaimne tervis, tuleviku töö ja oskused, Euroopa Liit , elu- ja looduskeskkond ning noorte osalus. Eelmise noortedialoogi konsultatsiooni tulemused olid sisendiks uuele Euroopa Liidu noortestrateegiale 2019-2027.

Käesolev pressiteade oli avaldatud eesti, vene ja inglise keeles Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt 24. septembril 2019.

Lisainfo:

Eesti Noorteühenduste Liit
Estonia pst 5a, Tallinn 10143
+372 661 6487
enl@enl.ee

 

/ Materjalid

Euroopa Noortedialoogi VII tsükli tulemused

pdf

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status