fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Millega tegeleb Viljandi noortevolikogu?

Kas oled kuulnud, et noortevolikogu on volikogu kõrval noortest koosnev nõuandev kogu? See on igaühele üsna selge. Aga kas teadsid, et mõni noortevolikogu on ka volikogu komisjon? Sellises formaadis töötab näiteks Viljandi Noortevolikogu, kes on linnavolikogu ajutine komisjon.

Viljandi Noortevolikogu on Eesti üks esimestest noortevolikogudest, mis loodi juba 2000. aasta. Kui esimene noortevolikogu oli Narva Noorteparlament, mis 1998. aastal loodi, siis just seal käisid Viljandi ametnikud ja poliitikud parimaid praktikaid kogumas, lisaks vaadati ka Eestist kaugemale ja tutvuti Rootsi osalusmaastikuga. Formaadist olenemata on noortevolikogu eesmärk sarnane nagu teistelgi – esindada noorte häält Viljandis ning muuta linnaruum ja keskkond noorte sõbralikuks. Noortevolikogu peamiseks tegevuseks on noortele huvikaitse pakkumine (eelkõige keskkonna, noorsootöö ja projektitoetuste läbi), lisaks korraldab noortevolikogu ka erinevaid ülelinnalisi sündmusi, mis on suunatud laiemat noortele Viljandis. Lisaks ajutise komisjoni rollile on Viljandi Noortevolikogust teistest ka muul moel veidi erinev. Kui enamasti on osaluskogu liikmeteks kohalikud noored, kes õpivad või elavad vastavas omavalitsuses, siis Viljandi Noortevolikogusse kuuluvad esindajad kõigist linna koolidest ja poliitilistest noorteühendustest. Liikmete hulgas ka vabaliikmeid, kes saavad panustada osaluskogu töösse, kuid neil puudub hääleõigus. Kokku on noortevolikogus 24 liiget, kellest üks on komisjoni esimees (linnavolikogu liige) ning noortevolikogu juhivad spiiker ja asespiiker.

Noortevolikogu spiiker ütleb, et kui eelmisel mandaadil tegeleti rohkem sündmuste planeerimise ja korraldusega, siis nüüd on noortevolikogu aina rohkem liikunud sisuliste teemade arutelude juurde ja kujundab konkreetseid seisukohti linna aktuaalsetel teemadel. Kindlasti on ka just komisjoni formaat nootevolikogu jaoks hea võimalus, kus komisjoni roll annab noortele ise otseselt osaleda otsustusprotsessis ning seeläbi menetleda noori puudutavaid otsuseid. Selle “noori puudutavate otsuste” all ei mõelda vaid haridus, kultuur ja noorsootöö valdkondi, vaid ka näiteks lumelükkamise teenus, milles noortevolikogu oma arvamuse esitas.

Lisaks tööle komisjonis ja huvikaitsele, kuulutab noortevolikogu igal aastal välja aasta noore ja aasta laste- ja noortesõbraliku ettevõtte. Palju koostööd tehakse ka teiste noortevolikoguga, eelkõige, et jagada oma kogemusi ning saada parimaid praktikaid teistelt. Seda samuti mitte ainult Eesti siseselt, vaid laiemalt näiteks Soome osaluskogudega. Osaluskogu teeb ka enne valimisi debatte, et tuua noorteni poliitikute arvamus ning suurendada noorte teadlikkust valimistel osalemise kohta.

Kui uurida, et millistel teemadel peamiselt noortevolikogu kaasatud on, siis toob spiiker välja keskkonna, noori puudutavad otsused ja linnaruumi. Lisaks on noortevolikogu osa ka eelarve planeerimisel ning üldplaneeringute valdkonnas. Kui küsida, et millised on veel need teemad, kus noortevolikogu sooviks kaasatud olla, siis pigem tuntakse, et kõik olulised valdkonnad on esindatud ning rohkemaks aega ei jätku. Noortevolikogu on poliitikaprotsessi mõttes kaasatud eelkõige sisendi andja rollis, kuid on liikmetena esindatud ka teistes komisjonides.

Oluliseks peetakse head suhet volikogu ja valitsusega, mis on aastatega aina paremaks läinud. Noortevolikogu näeb oma peamise partnerina volikogu ning eelkõige näevad nad olulisena seda, et mõlemad osapooled oleksid teadlikud üksteise tööst. Sellest tulenevalt kutsuvad nad ka oma koosolekutele volikogu liikmete seast erinevate valdkondade spetsialiste. Koostööd tehakse laiemalt ka Sakala Keskusega ja selle allasutuse Viljandi Avatud Noortetoaga, kus on ka noortevolikogu mentor.

Viljandi Noortevolikogu peab oma suurimaks töövõiduks linnastaadionit, kus kaasava eelarve raames idee esitati, kuid see ei võitnud. Läbi kohtumiste ja lobitöö sai staadion sisiki renoveeritud. Viljandi Noortevolikogu on üks pikaajalisemaid ja jätkusuutlikumaid osaluskogusid Eestis, kindlasti on neilt palju õppida. Viska pilk peale ka videole, mis koostöös Viljandi linna ja Viljandi Noortevolikoguga valmis.

/ Autor

Maarja Mehiste

maarja@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status