/ Infonurk / / Euroopa Noortedialoog

“Euroopa Noortedialoogi” projekti näol on tegemist Euroopa Komisjoni poolt algatatud ja rahastatud projektiga, kuhu on kaasatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Projekti üldiseks eesmärgiks on luua kahekõne Euroopa Liidu noorte ja poliitikategijate vahel, et anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse ning samuti riikliku ja kohaliku tasandi noortega seotud küsimustesse. Projekti tegevused toimuvad ühe tsükli vältel, tsükli pikkuseks on poolteist aastat ehk 18 kuud. Esimest korda mainiti noorte ja otsustajate vahelist dialoogi Euroopa Liidu ministrite nõukogus 2005. aastal vastu võetud resolutsioonis.

Enne 2019. aastat kandis “Euroopa Noortedialoog”  nime “Struktuurne dialoog” ja oli tuntud Eestis “Noored Otsustajad” brändi all.

Hea ülevaate “Euroopa Noortedialoogi” projekti raames toimuva dialoogi käigust annab tehtud videoklipp:

Praegune tsükkel kestab Saksamaa, Portugali ja Sloveenia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal juulist 2020 kuni 2021. aasta detsembrini. Iga tsükkel keskendub Euroopa Liidu noorte töörühma poolt määratud temaatilisele prioriteedile. Praegune temaatiline prioriteet on „Noored Euroopa heaks, Euroopa noorte heaks: ruum demokraatiale ja osalusele“ („You(th) for Europe, Europe for You(th): Space for Democracy and Participation“)

Selleks, et noori neid puudutavatesse teemadesse kaasata, viiakse Euroopa Liidu riikides elavate noorte hulgas läbi konsultatsiooniperiood. Kogutud andmed aitavad luua uusi teadmisi noortesõbralikuma ühiskonna kohta ning nende alusel tehakse ettepanekuid noortepoliitika kujundamiseks nii Eesti kui Euroopa tasandil.

Eesti konsultatsiooniperioodi on kaasatud noored vanuses 13-30 eluaastat, kes elavad üle Eesti. Konsultatsiooni eesmärgiks on kaardistada noorte endi hinnangud ja arvamused teemadel, mis on seotud noorte osalusega 

Lisaks, oli uuringu eesmärgiks kaardistatud hinnanguid ja arvamusi nimetatud teemadel lähemalt tundma õppida ehk jõuda arusaamani, miks noored nii hindavad ja arvavad. Tehtavad  tõlgendused ning seosed võivad olla materjaliks, mille abil välja töötada lahendused, mis aitaks ületada puudujääke noorte elus, tõsta osapoolte vahelist mõistmist ning leida lahendusi ja meetmeid, mis aitaksid noortel Eesti ühiskonnas edukamalt hakkama saada.

“Euroopa Noortedialoogi” projekti tulemuste rakendamine Eestis

Eestis moodustati ENLi eestvedamisel ja koordineerimisel 2010. aasta veebruaris “Euroopa Noortedialoogi” projektitegevuste rakendamise siseriiklik töögrupp. 

“Euroopa Noortedialoogi” projekti väärtuste ja hoiakute propageerimiseks ja konsultatsioonide läbiviimiseks taotles ENL toetust Euroopa Noortelt ja viib nüüd ellu selleteemalist projekti.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.

/ Materjalid

VII tsükli konsultatsiooniperioodi uuringu analüüs

pdf

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status