fbpx

/ JEF Estonia

 
 
 
EST (ENG below): Noored Euroopa Föderalistid Eesti (JEF Estonia) on erakonnaväline noorte mittetulundusühing, mille eesmärk on tuua kokku kõik noored, kes jagavad kirge tugevama, ühtsema ja föderaalse Euroopa nimel. Me töötame demokraatia, õigusriigi, rahu, inimõiguste, sõna- ja ajakirjandusvabaduse väärtuste edendamise ja toetamise nimel. Tugeva kohaliku koostööga Eestis püüame tõsta noorte kodanikuteadlikkust ja kaasatust, et tuua ühiskonnaprobleemid avaliku arutelu esiplaanile ning anda neile võimalus tegutseda ja olla osa ühiskonna paremaks muutmisest. JEF Estonia on üleeuroopalise katusorganisatsiooni JEF Europe Eesti haru, millel on üle 10 000 liikme kogu Euroopas.

Föderalistidena usume, et eurooplased saavad saavutada pikaajalist rahu ja heaolu, kui nad teevad koostööd ja näevad kontinenti ühtse kogukonnana, mis saab kasu oma mitmekesisusest. Lähtudes moto “Lihtsalt üks põlvkond ees”, soovime, et Euroopa viiks lõpule pärast Teist maailmasõda alanud integratsiooniprotsessi ja vastaks 21. sajandi väljakutsetele. Loodame, et selle arenguga kaasnevad ja järgnevad sarnased protsessid mujal, mis viivad demokraatliku maailmaföderatsiooni ning rahumeelsema, õiglasema ja jätkusuutlikuma maailmakorralduse loomiseni. 

Samal ajal lükkame tagasi tsentraliseeritud Euroopa superriigi kontseptsiooni. Meie edendatav föderaalne mudel põhineb subsidiaarsusel, säilitades riiklike, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste võimu kõigis küsimustes, mida saab edukalt lahendada nende valitsemistasanditel. Föderatsiooni roll on lahendada probleeme, mis nõuavad üleeuroopalist lähenemist sellistes valdkondades nagu keskkonnakaitse, majanduslik stabiilsus, energiavarustus, digitaalne üleminek, rahvusvaheline julgeolek, rändevoogude juhtimine või põhiõiguste ja -vabaduste kaitse nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat.

Iga päev edendame oma nägemust Euroopast poliitilise propageerimise, projektide ja kommunikatsioonitegevuse kaudu, sealhulgas:
  • tänavaaktsioonid, meeleavaldused ja kampaaniad, et tõsta avalikkuse teadlikkust Euroopa asjadest;
  • dialoog ja koostöö organisatsioonide, institutsioonide ja otsustajatega kogu poliitilisest spektrist;
  • pressiteated poliitilistes küsimustes ja veebiajakirjade avaldamine, kus Euroopa-meelsed noored saavad oma arvamust avaldada;
  • koolitused ja seminarid Euroopa asjadest meie liikmetele ja huvitatud aktivistidele;
  • kohtumised ja vahetused, mis edendavad kontakte noorte eurooplaste vahel.

 

ENG: The Young European Federalists in Estonia (JEF Estonia) is a non partisan youth non-profit in Estonia that aims to bring together all young people who share a passion for a stronger, united and federal Europe. We work to promote and uphold the values of democracy, the rule of law, peace, human rights, and the freedom of speech and the press. With strong local cooperation in Estonia, we strive to raise civic awareness and engagement among the youth to bring the issues of society to the forefront of public discussion and empower them to take action and be a part of changing society for the better. JEF Estonia is the Estonian branch of the Europe-wide umbrella organisation JEF Europe who have more than 10,000 members across Europe.

 
As federalists, we believe that Europeans can achieve long-term peace and prosperity if they work together and see the continent as one community that benefits from its diversity. Following the motto “Simply a generation ahead”, we want Europe to complete the integration process started after World War II and meet the challenges of the 21st century. We hope this development can be accompanied and followed by similar processes elsewhere, leading to the creation of a democratic world federation and a more peaceful, just and sustainable global order.

At the same time, we reject the concept of a centralised European super-state. The federal model we promote is based on subsidiarity, keeping the power of national, regional and local authorities over all issues that can be successfully tackled at their levels of governance. The role of the federation is to solve problems that require a pan-European approach in such areas as environmental protection, economic stability, energy supply, digital transition, international security,  management of migration flows or protection of fundamental rights and freedoms both inside and outside Europe.

 
Every day, we promote our vision of Europe through political advocacy, projects and communication activities, including:
  • street actions, demonstrations and campaigns to raise awareness of European affairs among the public;
  • dialogue and collaboration with organisations, institutions and decision-makers from across the political spectrum;
  • press releases on political matters and publishing online magazines where pro-European youth can voice their opinion;
  • training courses and seminars about European affairs for our members and interested activists;
  • meetings and exchanges fostering contacts between young Europeans.

     

      

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status