fbpx

/ Mis on noortepoliitika

Eesti pürgib lõimitud noortepoliitika poole, kus noori puudutavaid otsuseid tehakse eri valdkondades läbi tervikliku lähenemise, lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustest ning noori kaasates (vt noortevaldkonna arengukava 2021-2035 (PDF).

Peamised noortepoliitika toimealad ehk valdkonnad, kus te­hakse noortele suunatud ja noorte elu puudutavaid otsuseid, on noorsootöö, haridus, tööhõive, tervis, kultuur, sotsiaalpoliitika, keskkond, riigikaitse, perepoliitika jt.

ENLi soovib, et Eesti noortepoliitika tulemuseks on Eesti noorte kõrge elukvaliteet ja hea läbilöögivõime. ENL töötab selle nimel, et noori puudutavate otsuste tegemisel arvestataks noorte ning noorteühenduste huvidega. Oluline on, et noori kaastaks noori puudutavate otsuste tegemisse.

ENL noortepoliitika põhineb alati liikmesorganisatsioonidelt ja noortelt saadud sisendile. ENL on võrgustik, mis kogub kokku noorte arvamusi ja kogemusi ning seisab sellest lähtuvalt noorte huvide eest. Poliitika elluviimises osalevad lisaks meeskonna ja nõukogu liikmetele otseselt mitmed liikmesorganisatsioonid ja paljud vabatahtlikud. Samuti võib ENLi poole pöörduda oma mõtetega igaüks, organisatsioonilisest kuuluvusest või liikmestaatusest hoolimata.

ENL tegutseb erakondadest sõltumatult, aga teeb noorte huvidest lähtuvalt koostööd võrdselt kõigi poliitiliste erakondade ja erakondade noortekogudega, kes on ENLi liikmed.

ENL on sõlminud koostöömemorandumi Eesti Õpilasinduste Liidu (EÕEL) ja Eesti Üliõpilaskondade Liiduga (EÜL), kes keskenduvad hariduspoliitikale ja laiemalt õppijate huvide esindamisele. Memorandumi eesmärgiks on tugevdada noorte katusorganisatsioonide koostööd avaliku poliitika kujundamisel, edendada osalusdemokraatiat ja noorte osalust ning suurendada eestkosteorganisatsioonide suutlikkust Eestis. Liidud võtsid edaspidiseks ühisüritusi ja avaldusi tehes kasutusele lühendi E3. Koostöö kolme noori esindava üleriigilise katusorganisatsiooni vahel algas juba enne ENLi loomist. EÜL oli üks peamisi ENLi loomise initsiaatoreid ning EÕEL on olnud varasemalt ENLi liikmesorganisatsioon. Koostööd on tehtud igal tasandil ja mitmetes küsimustes, kuid peamiselt ikka noorte huvide eest seismisel ehk noortepoliitika kujundamisel. Vt ka Koostöömemorandumi pressiteadet.

Samuti teeme tihedalt koostööd Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK), Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK), Eesti Huvijuhtide Liiduga (EHJL).

ENL kuulub Eesti siseselt Eesti Vabaühenduste Liitu (EMSL). Euroopa tasandil on meie katuseks Euroopa Noortefoorum, mille kaudu osaleme koos teiste esindusühingutega Euroopa ja maailma tasandi noortepoliitika kujundamisel.

/ VAATA KA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status