fbpx

/ Konsultatsiooniperioodid

Eesti Noorteühenduste Liit on tegelenud “Struktuurne dialoogiga” alates 2010. aasta algusest.

Rumeenia-Soome-Horvaatia kolmikeesistumine

(jaanuar 2019 – juuli 2020)

Alates 2019 aastast “Struktuurne dialoog” projekt kannab uue nime “Euroopa Noortedialoog”. Praegune tsükkel kestab Rumeenia, Soome ja Horvaatia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal jaanuarist 2019 kuni 2020. aasta juunini. Iga tsükkel keskendub Euroopa Liidu noorte töörühma poolt määratud temaatilisele prioriteedile. Praegune temaatiline prioriteet on „Noortele võimaluste loomine.“

Selleks, et noori neid puudutavatesse teemadesse kaasata, viiakse Euroopa Liidu riikides elavate noorte hulgas läbi konsultatsiooniperiood. Kogutud andmed aitavad luua uusi teadmisi noortesõbralikuma ühiskonna kohta ning nende alusel tehakse ettepanekuid noortepoliitika kujundamiseks nii Eesti kui Euroopa tasandil.

Eesti konsultatsiooniperioodi on kaasatud noored vanuses 13-30 eluaastat, kes elavad üle Eesti. Konsultatsiooni eesmärgiks on kaardistada noorte endi hinnangud ja arvamused viiel teemal, milleks on tuleviku töö, Eesti e-riik, Eesti aastal 2035, kodukoha võimalused ja kvaliteet ning Euroopa Liit.

Materjalid:

VII tsükli konsultatsiooniperioodi uuringu analüüs

Eesti-Bulgaaria-Austria kolmikeesistumine

(juuli 2017 – detsember 2018)

“Struktuurne dialoogi” VI tsükli teemaks on “Noored Euroopas – Mis Järgmiseks?”, mis käsitleb noorte nägemust tuleviku Euroopast. Kogutud Eesti noorte arvamused lähevad ühe sisendina 2018. aastal loodavasse Euroopa Noortestrateegiasse ning teiste noortepoliitikate väljatöötamisse. Projekt on jagatud nelja etappi: konsultatsioonide läbiviimine, tulemuste analüüs, läbirääkimised otsuste tegijatega ja tulemuste rakendamine.

Alates 2017. aastast kasutatakse Eestis “Struktuurse Dialoogi” brandimiseks Eestis projekti nime “Noored Otsustajad”.

Materjalid:

VI tsükli konsultatsiooniperioodi uuringu analüüs
VI tsükli “Noorte eesmärgid”
Noortefoorum 2035 kokkuvõte

Holland-Slovakkia-Malta kolmikeesistumine

(veebruar 2016 – juuli 2017)

“Struktuurne dialoogi” V tsükli eesmärgiks on tagada kõigile noortele ligipääs mitmekülgsesse, ühendatud ja kaasavasse Euroopasse. Tsükli edukaks toimimiseks kutsutakse kokku spetsialistidest koosnev töögrupp, kelle ülesandeks on toetada projekti läbiviimist. Projekt on jagatud nelja etappi: konsultatsioonide läbiviimine, tulemuste analüüs, läbirääkimised otsuste tegijatega ja tulemuste rakendamine.

Materjalid:

V tsükli konsultatsiooniperioodi uuringu analüüs
V tsükli temaatika ja väljakutsed
V tsükli koondsoovitused liikmesriikidele

Itaalia-Läti-Luksemburgi kolmikeesistumine

(jaanuar 2014 – detsember 2015)

Järjekorras “Struktuurne dialoogi” IV tsükkel keskendus noorte mõjuvõimu suurendamisse poliitilistes protsessides osalemise kaudu. Kogu tsükli vältel toimus järjepidev protsess, et saaks välja töötatud euroopa noorte poolt ühtne dokument, kus on ära toodud nii soovitused, mida oleks vaja eesmärgi täitmiseks muuta/luua ja sammud, kuidas selleni jõuda. Soovituste loomiseks toimus nii Eestis kui ka Euroopas vestluskonsultatsioone erinevate noortega, kelle mõtted ja probleemid said kompaktse kuju ning võeti aluseks nende loomisel.

Materjalid:
 

Iirimaa – Leedu – Kreeka kolmikeesistumine

(jaanuar 2013 – juuni 2014)

Kreeka eesistumisperiood

(jaanuar 2014 – juuni 2014)

Kreeka eesistumisperiood keskendus noorte ettevõtlikkusele, noorte diskrimineerimisele tööturul ja õppijakesksemale haridussüsteemile. Perioodi jooksul viidi läbi traditsioonilised rühmaarutelud, oli avatud internetiküsimustik ja “Struktuurne dialoogi” siseriiklik töörühm analüüsis varasemaid sarnastel teemadel avaldatud uuringuid Eestis.

Konsultatsiooniperioodi kokkuvõttev raport eesti keeles / inglise keeles.

Leedu eesistumisperiood

(juuli 2013 – detsember 2013)

Leedu eesistumisperiood keskendus noorte sotsiaalsele kaasatuse suurendamise viisidele ning noorte eludes üleminekuetappide võimalikult sujuvaks muutmisele. 2013. aasta suvel toimusid fookusrühmad nii ENLi kui meie partnerite sündmustel ning kõigil noortel oli võimalik anda sisendit läbi internetiküsimustiku.

Konsultatsiooniperioodi kokkuvõttev raport eesti keeles / inglise keeles.

Iirimaa eesistumisperiood

(jaanuar 2013 – juuni 2013)

Konsultatsiooniperiood keskendus noorte sotsiaalsele kaasatusele ja noorsootöö kvaliteedile ning kvaliteedihindamisele. Teemavalik võimaldas kasutada sisendina Eestis viimastel aastatel rohkeid tehtud ülevaateid ja uuringuid.

Konsultatsiooniperioodi kokkuvõtvad raportid eesti keeles / inglise keeles

Poola – Taani – Küprose kolmikeesistumine

(juuli 2011 – detsember 2012)

Küprose eesistumisperiood

(juuli 2012 – detsember 2012)

Konsultatsiooniperiood keskendus noorte osalusele ja sotsiaalsele kaasatusele, rõhuasetusega mitte-põliseestlastest noortel.

Konsultatsiooniperioodi kokkuvõtavad raportid eesti keeles / inglise keeles

Taani eesistumisperiood

(jaanuar 2012 – juuni 2012)

Konsultatsiooniperiood keskendus loovuse ja loomingulisuse avaldumisele ning selle jaoks noortele soodsa keskkonna loomise võimalustes. Jaanuaris ja veebruaris kogusime sisendit internetiküsitluse kaudu ja veebruari alguses viisime läbi kolm selleks puhuks korraldatud ümarlauda – Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Konsultatsiooniperioodi kokkvõtvad raportid eesti keeles / inglise keeles

Poola eesistumisperiood

(juuli 2011 – detsember 2011)

Konsultatsiooniperiood keskendus Eesti noorteühenduste võimalikule koostööle Euroopa naabrusriikide noorteühendustega. Suve vältel oli kasutusel internetiküsitlus, mida levitasime aktiivselt Facebooki ja nii enda kui partnerite kodulehekülgede kaudu. Samuti viisime Eesti noortelt sisendi kogumiseks läbi arutelurühmasid Eesti Õpilasesinduste Liidu suvekoolis, ENLi suvekoolis ning ENLi poolt korraldatavas osaluskogude suvekoolis.

Konsultatsiooniperioodi kokkvõtvad raportid: eesti keeles / inglise keeles

Hispaani – Belgia – Ungari kolmikeesistumine

(1. jaanuar 2010 – 30. juuni 2011)

Üldteema: noorte tööhõive

Ungari eesistumisperiood

(jaanuar 2011 – juuni 2011)

Konsultatsiooniperioodi kokkvõtvad raportid inglise keeles

Belgia eesistumisperiood

(juuli 2010 – detsember 2010)

Juulis ja augustis 2010 viis ENL läbi esimese “Struktuurne dialoogi” raames tehtud üleriigilise noortekonsultatsiooni, mille üldteema oli noorte tööhõive. Konsultatsioonid toimusid erinevate noorteürituste raames töötubade ja arutelude formaadis, lisaks oli avatud ka online-konsultatsioon. Kokku osales konsultatsiooniperioodil Eestis konsultatsioonides 1604 noort vanuses 15-30 eluaastat, nendest 1371 online-konsultatsioonis ning 233 aruteludes.

Konsultatsiooniperioodi kokkvõtvad raportid: inglise keeles

Hispaania eesistumisperiood

(jaanuar 2010 – juuni 2010)

15. märtsil esitati Euroopa juhtkomiteele raport Eesti noorte arvamusest noorte tööhõivega seonduvate teemade kohta lähtudes juulis 2009 tuhande Eestis elava noore seas läbi viidud uuringu tulemustest.

13.-16. aprillini 2010 toimus Hispaanias Euroopa Liidu noortekonverents, kus kõikide ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide esindajad arutlesid rahvuslike konsultatsioonide tulemuste üle. Eesti Noorteühenduste Liidu esindajatena osalesid konverentsil tollane noortepoliitikajuht Martti Martinson ja Struktuurse dialoogi töörühma liige Marian Vares.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status