fbpx

/ Uuringud

Avaldame Tallinna Ülikooli magistritöö “Noorte osalus kohaliku tasandi poliitika kujundamisel

Töö autoriks on Maarja Mehiste.

Uurimistöö eesmärgiks on selgitada välja noorte osaluse erinevad formaadid noortevolikogude seas ning analüüsida nende rolli kohaliku tasandi poliitika kujundamisel.


Avaldame Victoria Ülikooli magistritöö “What is the enabling environment for local level youth participation? A comparative study of youth councils in the Australian state of Victoria and Estonia”.

Töö autoriks on Martti Martinson.

Töö eesmärgiks on leida erinevused ja sarnasused Victoria ning Eesti noortevolikogude vaates, millised seadusandlikud ja poliitilised keskkonnad nende toimimist mõjutavad.


Avaldame uuringu “Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel kohaliku tasandi otsustusprotsessides”.

Uuringu autoriks on Eesiti Rakendusuuringute Keskus Centar ja uuring valmis 2020. aastal.

Uuringu eesmärgiks on  saada ülevaade noorte osalemisest kohaliku tasandi valitsemisel, aga kitsamalt oli ülesanne just noorte osaluskogude uurimine.


Avaldame uuringu “Noorte valimiskäitumise uuring KOV valimiste kontekstis”

Uuringu autoriks on Kantar EMOR ja uuring valmis 2018. aastal.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada peamine suund 16.-17. aastaste noorte valimiseelistused kohalikul tasandil.


Avaldame ENLi osaluskogude kohta tehtud uuringu: “Noorte osalusvormid Eestis fotoprojekti „Noored nähtaval“ põhjal“.

Uuringu autoriks on Kärt Pärtel ja uuring valmis 2017. aastal.

Uuringu eesmärgiks on leida lisaks traditsioonilistele osalusvormidele uusi ning noori rohkem kaasavamaid osalusvorme.Lähenemisnurgaks antud juhul olid viisid, kuidas noored saavad ennast rohkem nähtavaks muuta ning millised oleksid need tugimeetmed selleks.


Avaldame ENLi osaluskogude kohta tehtud uuringu: “Ülevaade osaluskogude tegevusest  ja osaluskogu tööd takistavate probleemide kaardistus piirkonniti”.

Uuringu autoriks on Kärt Pärtel ja uuring valmis 2013. aasta lõpul.

Uuringu eesmärgina püstitati kaardistada praegusel ajahetkel noorte osalust osaluskogudes ning nende tegevusega seotud probleeme ja lahendusvõimalusi piirkonniti, et edaspidi probleeme edukamalt kõrvaldada või vältida. Uuringu koostamisel viidi läbi intervjuud kokku 22 noorega Eesti 12 maakonnas tegutsevatest osaluskogust.


Avaldame Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kaitstud bakalaureusetöö: “Noortekogude ja noortevolikogude kui osalusvormide loomine, korraldus ja tegevus”.

Bakalaureusetöö autoriks on Marge Hein  ja see valmis 2012. aastal.

Uurimuse eesmärk on selgitada välja Eesti maakondlike noortekogude ja kohalike noortevolikogude kui osalusvormide loomine, korraldus ning tegevus. Selleks viis autor läbi kvantitatiivse küsitluse ning kaks individuaalintervjuud, ühe kohaliku noortevolikogu, teise maakondliku noortekogu esindajaga.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status