/ Valminud on noorteühenduste mõju analüüs

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti noorteühenduste olukord, vajadused ja mõju ning teha ettepanekuid, kuidas nende võimekust suurendada. Tulemusena selgus, et noorteühenduste positiivne mõju ühiskonnale avaldub peamiselt kuue rolli täitmise kaudu:

 1. Esindatuse ja kaasatuse võimaluste pakkumine Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.
 2. Esindatuse ja kaasatuse võimaluste pakkumine teiste ministeeriumide haldusalades.
 3. Noorteühenduse enda poolt disainitud tegevustes osalemise ja tihti nende ise läbiviimise ning mõnikord ka kujundamise võimaluste pakkumine.
 4. Omaalgatuse võimaluste pakkumine ideest elluviimiseni.
 5. Noortele enesearenguvõimaluste pakkumine.
 6. Noortele esindatuse, kaasatuse, programmides osalemise ja/või omaalgatuse võimaluste kohta info pakkumine.

Noorteühendused pakuvad noortele:

 • mitteformaalse õppimise ja isiksusliku arengu võimalusi;
 • osalus- ja kaasatusvõimalusi;
 • meeldivaid kogemusi ja elamusi .

Noorteühendusi eristab peamiselt see, et nad pakuvad noortele omaalgatust ning kogemusõpet ja võimalusi korraldada tegevusi ise.

Järgnevalt toome välja uuringus kaardistatud probleemid ja võimalikud lahendused ning arenguvajadused:

Probleem 1. Noorteühenduste eestvedajatele valmistab raskusi organisatsiooni juhtimise ja mõju eesmärkide seostamine
Lahendused:

 • Alustada noorte „hea kogemuse“ kirjeldamisest, kus igal noorteühendusel tasub vastata küsimusele: “Kes, mida, kuidas ja kui palju meie juures õpib ja mil viisil seda ise mõtestab?” ehk millise “hea kogemuse” keegi saab;
 • Teha koostööd teiste ühendustega, et luua ühiseid muutuse teooriaid (ingl theory of change) ning avaldada ja mõõta mõju ühiselt. Seega tasub korraldada katusorganisatsioonidesse kuuluvate ühenduste ja ka katusorganisatsioonide endi vahel kogemuste vahetust.

Probleem 2.Majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamine on keeruline
Lahendused:

 • Pakkuda (rohkem) teenuseid ja otsida erasponsoreid;
 • Suur kasutamata potentsiaal on vilistlaste kaasamine nii otseselt (püsi)toetajatena kui ka kaudselt juhendajate-mentoritena;
 • Teha koostööd ja jagada ressursse ühenduste vahel, nt korraldada ühiselt koolitusi,
  koordineerida eri tegevuste pakkumist samale sihtrühmale.


Probleem 3.Huvikaitses, kaasamises ja osaluses on palju kasutamata potentsiaali
Lahendused:

 • Noorteühendused võiksid olla traditsioonilistele osalusvormidele alternatiivide loojad, testijad ja propageerijad.
 • Toetada noorte esindatust ja kaasatust poliitikate kujundamisel ka väljaspool Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala;
 • Jätkata noorteühenduste võimaluste ja kitsaskohtade uurimist riskinoorte kaasamisel:
 • Anda kohalikele omavalitsustele stiimulit noorte sisuliseks kaasamiseks, sh et noori kaasataks neid puudutavates valdkondades;
 • Koolitada aktiivseid noori paremini kaasama oma eakaaslasi ja anda huvikaitseorganisatsioonide juhtidele võimalusi õppida parimatelt praktikutelt.

Soovitused avalikule sektorile toetamaks noorteühendusi nende eesmärkide ja ühiskonnas parema mõju saavutamisel:

 1. Luua regulaarne koostööplatvorm teiste organisatsioonidega, kes rahastavad ja toetavad kodanikuühiskonna arengut, sh noorteühendusi.
 2. Korraldada ümber noorteühingute aastatoetuse jagamise süsteem noorteühenduste aastatoetuse jagamise süsteemiks.
 3. Täpsustada noorteühenduste katusorganisatsioonide aastatoetuse jagamise süsteemi viisil, mis toetab rohkemate noorte sisulist kaasamist.
 4. Noorteühenduste võimekuse tõstmist eesmärgiks seadva rahastuse puhul soovitame keskenduda läbivatele teemadele.
 5. Jätkata noorteühenduste võimaluste ja väljakutsete uurimist riskinoorte kaasamisel ning järgmiste sammude juures vältida riskinoorte kaasamise toetamist nii-öelda kampaania korras.
 6. Anda kohalikele omavalitsustele stiimulit noorte sisuliseks kaasamiseks.
 7. Eesmärkide seadmisel ja elluviimisel toetada noorte esindatust ja kaasatust poliitikate kujundamisel ka väljaspool Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala.

Eesti Noorteühenduste Liidu spikker erinevate teemade taustainfoks:

 • Millist mõju noorteühendused ühiskonnas praegu loovad? (analüüsi lk 57)
 • Seitse küsimust, mis aitavad noorteühendusel tegevusi kavandada, ellu viia ja nende edukust hinnata (analüüsi lk 61)
 • Kuidas noorteühenduste mõju ühiskonnas suurendada:
  • Soovitused noorteühendustele (analüüsi lk 60)
  • Soovitused noorteühenduste katuseorganisatsioonidele (analüüsi lk 63)
  • Soovitused avalikule sektorile (analüüsi lk 67)

 

/ Materjalid

Tutvu Noorteühenduste mõju analüüsiga siin

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status