fbpx

/ Infonurk / Valimised / Noorte ootuste platvorm 2023. aasta Riigikogu valimisteks

Valminud on Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) platvorm 2023. aasta Riigikogu valimisteks. Platvormi koguti sisendit nii ENLi kuuluvatelt noorteühendustelt ja osaluskogudelt, kui ka noortelt. Noortelt sisendi saamise eesmärgil korraldati üle Eesti 16 Osaluskohvikut ja noortekonverents, millest võttis osa pea 700 noort. Platvorm on jagatud neljaks peatükiks: demokraatia, keskkond ja jätkusuutlik majandus, haridus ja tööhõive ning noorte heaolu. Platvormi koostamisel kaardistati noori puudutavaid peamisi probleeme, pakuti neile välja lahendusi ning tehti erinevaid ettepanekuid. 

Toome välja peamised teemad, mida platvormis ka puudutati. Täispikka platvormi on võimalik lugeda siit.

Demokraatia

Eelkõige soovivad noored riigijuhtimist ja demokraatiat endile lähemale tuua, tehes seda näiteks läbi ühiskonnaõpetuse tundide või kaasatuse, mis annaks noortele võimaluse neid puudutavatel teemadel riiklikul tasandil kaasa rääkida. Samuti ihkavad noored viisakamat poliitkultuuri, viidates soovile reguleerida vihakõne ning pöörata enam tähelepanu Riigikogu liikme hea tava täitmisele. Need ettepanekud aitaksid tõenäoliselt edendada ka noorte usaldust riiklike institutsioonide vastu, mis Centre for the Future of Democracy 2020. aasta raporti järgi on demograafilises lõikes madalaim just noorte seas.

Keskkond ja jätkusuutlik majandus

Enim ettepanekuid tehti just sel teemal – keskkonnahoid ja jätkusuutlikkus on selgelt südamelähedane teema noortele, kelle tulevikku tänased juhid kujundavad. Noorte ettepanekutest jäi läbi kumama idee, et kodanikud ja riik võiksid majandada jätkusuutlikumalt ja läbimõeldumalt. Peamiselt valutavad noored südant raisku läinud korraliku toidu, läbimõtlematu jäätmekäitluse ja kliimasoojenemise üle. Just kliimapoliitika kohta on noortel enim ettepanekuid – alates läbipaistvamast ringmajandusest kuni juhuslikult valitud kodanikest moodustatud kliimakogu kokku kutsumiseni, mis aitaks välja töötada Eestile sobilikku kliimaseadust. Samuti rõhutavad sisendit andnud noored, et muutuste tarbeks on vaja tõsta ka kodanike teadlikkust keskkonnahoiust ja sellest, kuidas üksikisikul on võimalik keskkonnasõbralikumalt käituda.

Haridus ja tööhõive

Noorte hinnangul tuleks rohkem tähelepanu pöörata haridussüsteemi kaasajastamisele ning praktilisemaks muutmisele, samuti mitteformaalse hariduse lõimimisele formaalse haridusega ning tagada õpetajatele ja noorsootöötajatele ametit väärtustav palgatase. Statistikaameti 2021. aasta andmete järgi on 15-26 aastaste noorte töötus kasvutrendis, seega tuleks rohkem toetada noorte sisenemist tööturule, ning sellele on võimalik kaasa aidata ka haridussüsteemil. Praktilisemad koolitunnid ja käsitletavad teemad, nt finantskirjaoskus, aitaksid noortel ennast eluks ette valmistada ning kindlamini tunda. Samuti leiavad noored, et tuge vajavad ka õpetajad nt õpetamismeetodite kaasajastamisel, õpilastega suhtlemisel ning üleüldiselt õpetajaameti väärtustamisel, et säiliks ka viljakas pealekasv. Kvaliteetne ja mitmekesine haridus aitab tagada ka aktiivsete kodanike pealekasvu, kes Eesti elu edendada aitaksid.

Noorte heaolu

Vaimsest tervisest ei saa üle ega ümber. Terve rahva aluseks on terved noored ning oma tervise hoidmine ja edendamine on noortele väga oluline, kuna heast tervisest sõltub ka see, kuidas noored koolis ja ka tulevikus endaga hakkama saavad. Noorte ettepanekute põhirõhk on ennetusel – et koolitundides räägitaks vaimse tervise hoidmisest ja et kooliseinte vahel oleks võimalik pöörduda ka psühholoogi poole. Samuti rõhutatakse, et tugiteenuseid ja teavitustööd vajavad ka lapsevanemad, et neil oleks oma laste toetamiseks vajalikud teadmised. Sarnaselt noortele õpetajatele vajavad tuge ametisse sisse elamiseks ka noored psühholoogid, et nad ei põleks kiirelt läbi ning ei lahkuks õpitud ametist mõnda teise valdkonda.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 59 noorteühendust ja 76 osaluskogu. ENLi Riigikogu valimiste platvorm on osa „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ projektist, mida rahastavad Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium. Osaluskohvikute ja noortekonverentsi korraldamist rahastas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur läbi projekti “Noorelt noorele: räägime poliitilisest osalusest”.

 

Lisainfo:
Triin Roos
Eesti Noorteühenduste Liidu juht
triin@enl.ee
+372 5330 6234

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status