fbpx

/ Infonurk / Muu / Rahvusvaheline noortepäev: fookuses põlvkondadevaheline solidaarsus

Tänavune noortepäev keskendub põlvkondadevahelisele solidaarsusele eesmärgiga luua kõiki osapooli kaasav ühiskond ning toetada Ülemaailmseid säästva arengu eesmärke. Noortepäeva slogan on “Creating a World for All Ages” ja päeva tähistatakse ülemaailma 12. augustil. Ülemaailmseid säästva arengu eesmärke silmas pidades on oluline kõikide generatsioonide ehk erinevates vanustes kodanike kaasatus. Seda põhjusel, et põlvkondade vaheline koostöö ja omavaheline solidaarsus on jätkusuutlikkuse arengus võtmetähtsusega.

Mis on solidaarsus?

Solidaarsuse all mõeldakse ja käsitletakse erinevate väärtuste ning hoiakute kogumit nagu kaasatus, inimõigused, aktiivne kodanikuosalus ja empaatia. Põlvkondadevahelise solidaarsuse fookusega soovitakse seega edendada eri vanuses kodanike omavahelist koostööd, et tagada kõigile võrdsed võimalused ja heaolu.

Miks on kõikide põlvkondade kaasatus oluline?

Solidaarsusele pööratakse tähelepanu just eeskätt ka selle tõttu, et suuremad ühiskondlikud probleemid või valdkondade arendamine ei oleks vaid ühes vanuses või huvidega kodanike “õlul”, vaid kaasatud oleks erinevad osapooled ja arvamused, tagasiside, panus, et tagada nende sobivus igas vanuses kodanikele. Samuti peetakse oluliseks seda, et mitte keegi ei jääks nendest aruteludest ja arengutest, võimalustest ja teenustest kõrvale.

Milliseid murekohti on noored ise täheldanud?

Noorte endi poolt on täheldatud vanusega seotud takistusi ühiskonnaelus osalemisega erinevates
eluvaldkondades nagu tööhõive, poliitika, tervishoid ja õigused. Samas ei viita nendele takistustele otseselt ükski uuring, sh ka ÜRO poolt 2021. aastal avaldatud aruanne „The Global Report on Ageism“ vanuselisuse teemal, kuid toob välja, et üksikisiku tasandil võivad vanuselisusega seotud takistused mõjutada oluliselt isiklikku heaolu ja elatustaset. Aruandes viidatakse muuhulgas ka sellele, et mõjud ei kaasne vaid noored eas, vaid ka hiljem täiskasvanuna. Samuti tuuakse esile, et vanusega seotud erinevad takistused võivad põhjustada omakorda probleeme poliitikate kujundamisel ja teenustes, kuna ei ole olnud tagatud kõikide osapoolte kaasatus.

Kuidas noortepäevale tähelepanu tuua ja osaleda?

2022. aasta rahvusvaheline noortepäevaga soovitakse tõsta teadlikkust põlvkondadevahelise solidaarsuse muredest, eelkõige vanuselisusest, mis mõjutab nii noori ja vanemas eas inimesi, ja mis omakorda võib avaldada kahjulikku mõju kogu ühiskonnale.

  • Laadi alla kontseptsioon siit lingilt.
  • Tutvu Säästva arengu eesmärkidega.
  • Kaasa tegevustesse, arendustesse ja aruteludesse eri vanuses, tausta ning kogemusega isikuid.

 

 

Kasutatud allikad

https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2022.html

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2022/06/2022-IYD-Concept-Note.pdf

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status