fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond toetas õpilasesinduse liitumiskampaaniat

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö. NOFi abil korraldasid VOCO õpilasesindajad eduka värbamiskampaania ning ka koolituspäeva uutele ja vanadele liikmetele. Sellest, kuidas VOCO õpilasesindajad oma tööd NOFi abil edendasid, kirjutab Kermo Nurmeoja.

 

Tartu Rakenduslik Kolledž (VOCO) on Eesti suurim kutseõppekeskus, milles õpib ligi 12% kõigist kutseõppuritest. Siia asub õppima hulk Eesti erinevatest piirkondadest, eriti väikekoolidest saabunud noori, kellel on raskusi nii koolikogukonda sisseelamisega kui ka linna või õpilaskodusse sisse elamisega. Põhjuseid selleks on mitmeid – koolimaja on suur, ollakse täiesti uues keskkonnas, on palju õpilasi ning õpe on võrreldes põhikooli ja gümnaasiumiga erinev. Otsustasime juba kevadel teha ettevalmistusi uue õppeaasta alguseks, et suudaksime uute õpilasteni viia kiiremini teadmise ja tunde, et nad on osa kogukonnast ja oodatud kaasa rääkima ning tegutsema kogukonna arenguks. 

Millist projekti kirjutada?

Tartu VOCO õpilasesindus korraldab traditsiooniliselt igal kevadel ja sügisel õpilasesinduse liikmetele koolituslaagri oskuste täiendamiseks ja ühtse motiveeritud tiimi tagamiseks. Sel aastal aga korraldasime esmakordselt lisaks sügisesele kampaaniale ka kevadise õpilasesindusse astumise kampaania tagamaks järjepidevuse, kuna ÕE liikmed vahetuvad kutsekoolis igal aastal. Lisaks soovisime kaasata praeguseid õpilasi, kes on koolikogukonda sisse elanud ja tahaksid panustada kooli arengusse. Nägime Noorte osaluse fondis suurt potentsiaali seda võimsamalt läbi viia ning otsustasime kirjutada projekti. 

Olen ise varasema projektikirjutamise ja -juhtimise kogemusega, seega oli protsess igati tuttav. Koostasime õpilasesinduses projekti jaoks eraldi töörühma, kes hakkasid projekti planeerima ja kirjutama. Alguses mõtlesime koosolekul, millist koolitust me täpsemalt tahame ning kuidas saaksime kaasata praeguseid kooliõpilasi õpilasesindusse. Tekkis mõte korraldada kampaania “Astu järgmine samm”, mida hakkasime järk-järgult ellu viima. Kampaania osutus igati õnnestunuks, sest õpilasesindusega liitus seitse noort. 

Projekti eesmärgiks oli välja töötada programm kogukonda sisse elamiseks, mille kaudu tutvustada õpilasesinduse, kohalike osaluskogude, noortekeskuste, huviringide ja vabatahtlike tegevust. Tänu sellele on kooliperega liituvad noored teadlikumad koolielus kaasalöömise võimalustest ja tunnevad end koolis kindlamalt. Samuti oli üheks alaeesmärgiks kaasata tegevustesse jätkukursuste noori, kes pole leidnud endale sobivat osalusvõimalust. Tutvustasime neile vabatahtlike maailma, et tõuseks teadlikkus erinevatest vabatahtlikkuse vormidest, kuhu on võimalik panustada. 

Järgmine samm

Korraldame laagreid koolikeskkonnast väljaspool, sest see on pingevabam ja mugavam keskkond, mis toob meid kõiki kokku ja paneb ühtsemana tegutsema. Kuna 2021/22 koosseisus oli palju lõpukursuslasi, olid nad tihti hõivatud praktikaga, mistõttu ei jõudnud nad kõikidele koosolekutele – tänu kevadlaagrile saime koolivälisel ajal kohtuda ning panustada selle nimel, et järgnev aasta läheks hoogsalt käima. 

Koolituslaagris said kokku nii praegused kui ka kevadise kampaaniaga liitunud õpilasesinduse liikmed ning otsustajad, et üheskoos arutleda seatud fookusteemade üle: kogukonna roll, noorte osalus ja koostöö. Koolituslaagrit viis läbi meeskonnatöö koolitaja Margus-Tarmo Pihlakas, kes tegi hariva koolituse teemal “10 võimalust, kuidas hoida kooskõlas kogukonda”. Terve koolituse praktiline osa oli kombineeritud lühiloengutega.

Koolitusprogrammis tutvustati kogukonna toimimise viise ja nippe, mis aitavad kogukonnal efektiivsemalt toimida ja eesmärke saavutada. Avaldasime mõtteid, mis aitaks meil pidada kinni kokkulepetest ja hoida kogukonna väärtusi. Saime ülevaate suhtlemisoskuste raudvarast, mis aitab pingetest hoiduda ja tulemuslikumalt suhelda. Õppisime, kuidas tulemuslikult anda tagasisidet ning üksteist tunnustada. Koolitaja jagas häid nõuandeid, kuidas konstruktiivselt teiste kogukonna liikmetega suhelda – suhted meeskonnas, omavaheline kommunikatsioon, juhtimine ja delegeerimine. 

Toimusid erinevad situatsioonimängud, kus saime näiteks end uues rollis analüüsida ja reflekteerida. Loov- ja probleemilahendusharjutused suurendasid loovat, kastist välja mõtlemist. Läbi praktiliste harjutuste ja situatsioonülesannete lahendamise otsisime vastuseid küsimustele: kuidas võtta vastu uusi liikmeid kogukonda ja neid kaasata, milliseid rolle kogukonnas võtta ja kuidas on see kooskõlas vastutuse ja isiklike eesmärkidega. Tegutsesime ühtse meeskonnana, tänu millele saime üksteisega, eriti kevadise kampaania käigus liitunud liikmetega, paremini tuttavaks. 

Koolituse lõpuks toimisime ühtse meeskonnana – usaldame teineteist ja  üheskoos suudame liigutada mägesid. Lõime positiivse, hinnangutevaba õhkkonna, mis on aluseks meie järgmistele koostegutsemistele. Peame koolituslaagrit efektiivseks viisiks koos meeskonnakaaslastega teemasse süveneda, uutel õpilasesinduse liikmetel kogeda ennast grupiprotsessis ja nautida toetavat keskkonda. Kogu koolitus andis väärtuslikku sisendit igapäevatööks õpilasesinduses. 

Targad sammud viivad eesmärgini

Koolituse sisu tuli kasuks igale osalejale, sest meeskonnatööd on vaja igal alal, sh õppeprotsessides ja tulevikus töötades. Projektis osalejad saavad tänu jagatud teadmistele teemadega kurssi viia nii oma klassikaaslasi kui ka tulevasi õpilasesinduse ja koolipere liikmeid, mis tagab jätkusuutlikkuse ja suurema hulga noorte osalemise ühiskonnas. Noorte endi poolt tehtav teavitustöö teistele noortele on kordi mõjusam ja atraktiivsem, kui õpetajate või poliitikakujundajate kaudu tehtud selgitustöö. 

Peale koolitust hakkasime välja töötama programmi kogukonda sisse elamiseks, mille raames viisime läbi ajurünnakuid. Ajurünnakuid aitasid läbi viia ÕE pikaaegsed liikmed, kes lõpetavad kevadel kooli, ja 2016.-2019. aasta õpilasesinduse esimees. Tänu koolituslaagrile töötasime välja esmakursuslaste bingo, mille ülesanded on seotud kooli ja kogukonna tundmaõppimisega. Samuti kavandame huviringe ja osaluskogusid tutvustava päeva, et anda tulevastele kui ka praegustele õpilastele ülevaade kooli huvitegevusest. Septembris toimub meeskondlike ülesannetega mäng “Meki VOCOt”, kus noored õpivad läbi mängu ja meeskonnatöö paremini tundma kooli ja ümbruskonda. Tegevused aitavad kaasa aktiivset tegutsemist toetava hoiaku väljakujunemisele ning toetavad noorte osalust, initsiatiivikust ja ettevõtlikkust, mis tõstab tahet rääkida kaasa ja panustada kogukonda. 

Laagris tutvustati uutele liikmetele töökorraldust ja ÕE toimimist. Kevadel koolitee lõpetavad liikmed jagasid oma soovitusi ja teadmisi edasi uutele liikmetele, et meil läheks järgnev õppeaasta suure hooga edasi. Laagris kaardistasime ja tutvusime piirkondliku koostöövõrgustikuga: kohal oli Tartu linna noortevolikogu liige, kes tutvustas volikogu tööd ja tulevikuplaane ning arutlesime koostöövõimaluste üle. Kohal oli Eesti Õpilasesinduste Liidu liige, kes rääkis EÕELi tööst. Samuti andis ülevaate kooli nägemusest ning ootustest õpilasesindusele kooli nõukogu liige. Õhtul toimus meelelahutusprogramm, kus ÕE uued liikmed viisid läbi lühikese ellujäämise koolituse ja hommikul hommikuvõimlemise. 

2021/22 õppeaastal oli õpilasesinduses 29 liiget, neist üheksa lõpetas sel kevadel kooli. Vajadus uusi liikmeid õpilasesindusse kaasata oli kevadel suur – sügisel ei täitunud kõik juhatuse liikmete kohad ning kevadel toimus muutusi juhatuse liikmete seas, mistõttu tuli mitmed ülesanded ümber jagada. Saime aga sellega hästi hakkama ning kevadisele hooajale pani toreda punkti kohtumine president Kersti Kaljulaidiga, milles osalesid ka kevadise kampaania käigus liitunud noored. 

Arvestades noortele suunatud projektifondide kesisust, lahendab Noorte osaluse fond paljude osaluskogude mured – on hea teada, et igal aastal on olemas fond, kus saab erinevatele lennukatele projektiideedele rahastust taotleda ning võimaldada luua muutusi ühiskonnas.

 

Noorte osaluse fondi järgmise taotlusvooru tähtaeg on juba 12. septembril! 

/ Autor

Kermo Nurmeoja

/ VAATA KA

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status