fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / Praktilised soovitused mõju hindamiseks ja parimad praktikad Balti riikidest

Organisatsiooni mõju hindamine ja kommunikeerimine on üks viisidest, mis aitab luua olukorra, kus valitsusasutused ja rahastajad hindavad peale liikmete arvu ka seda mõju, mida organisatsioonid noortele avaldavad. Heal tasemel mõju mõõtmist takistab aga vajalike teadmiste puudumine. Isegi organisatsioonid, kes väidavad, et mõõdavad oma mõju, leidsid, et saaksid seda teha kiiremini ja tõhusamalt, kui neil oleks rohkem teadmisi ja ressursse. Projekti “Baltic : Youth : Impact” raames kogusime kokku praktilised soovitused ja näited Balti riikidest, millest õppust võtta.

ANDMETE KOGUMINE

 • Jälgige üksikisikute edusamme ja koguge erinevaid andmeid.
 • Looge keskkond, kus noored saavad oma õpitud ja saavutatud tulemusi ise hinnata ja esitleda. Kasutage seda sisendit enda mõju hindamiseks.
 • Looge protsess ja ühtne meetod, mida saavad kasutada nii juhendajad/ korraldajad kui ka osalised, et sisukalt andmeid koguda mõju hindamiseks.

Näide 1: Laboratorium (Läti)
Teaduskool Laboratorium pakub nii loodusõpetuse tunde, etendusi, laagreid kui ka muid füüsika- ja keemiateemalisi üritusi. Nad usuvad, et üks põhjuseid, miks nii vähesed noored valivad edasiõppimiseks reaalteaduse eriala, on põnevate ja praktiliste kogemuste puudumine. Nende eesmärgiks on, et lapsed armuksid teadusesse ja valiksid valdkonnaga seotud elukutse. Selleks muudavad nad tunnid põnevaks, väljakutsuvaks ja praktiliseks. Laboratoriumi peamiseks sihtrühmaks on 8-18-aastased lapsed ja noored.

Laboratoriumi sotsiaalse mõju hindamise strateegia on koguda laias valikus andmeid. Nad koguvad andmeid projektide ja sündmuste kohta, kuid jälgivad ka programmis osalevate laste individuaalset arengut. Nende jaoks on parim tasu tehtud töö eest see, kui nad näevad, et õpilased saavad koolis või võistlustel suurepäraseid tulemusi ning lapsevanemad märkavad, et nende tulemuste taga on Laboratoriumi tundidest osavõtt.

Sotsiaalse mõju hindamise tulemused aitavad regulaarselt parandada tundide ja tegevuste taset. Enamik Laboratoriumi uutest klientidest on neist kuulnud otseste soovituste kaudu ehk hea kogemus on parim reklaam. Sotsiaalsete mõjude hindamise tulemused on aluseks heale turundusloole ning see hõlbustab turundusstrateegia kavandamist.

Näide 2: Erasmus Student Network Estonia (Eesti)
Erasmus Student Network Estonia on mittetulundusühing, mis kuulub Euroopa suurima noorteorganisatsiooni Erasmus Student Network (ESN) hulka. ESN Estonia tegutseb kahes linnas – Tartus ja Tallinnas. ESN töötab mobiilse ja paindliku hariduskeskkonna nimel, mis toetab ja arendab tudengite välisvahetust erinevatel tasanditel ning tagab kultuuridevahelise kogemuse nendele tudengitele, kellel ei ole võimalik minna välisvahetusele. Üks ESNi peamistest projektidest on Erasmus in Schools, mis on suunatud kõikide Erasmuse ja rahvusvahelistele tudengitele, kes on huvitatud kohalike gümnaasiumite külastamisest Eestis.

Organisatsioon kogub andmeid, et teada, mitme õpilaseni täpselt jõuti ning kuidas neile koolitund meeldis. Rahvusvahelised tudengid said nimekirja kohustuslikest tegevustest, mille peavad välisvahetuse ajal täitma. Esiteks märkisid rahvusvahelised tudengid tunni alguses, mitu õpilast klassis oli. Tunni lõpus tuli õpilastel täita küsimustik ja vastata kolmele küsimusele: kuidas tund meeldis; kas tahaksid õppida tulevikus välismaal; mis oli tunni meeldejäävaim mõte. Lisaks tuli teha külastuse ajal pilte. Veel küsib organisatsioon tagasisidet rahvusvahelistelt tudengitelt, õpetajatelt, koordinaatoritelt ja projekti rahastajalt, et projekti edasi arendada.

Tänu koordinaatorite abile ja kohustuslike tegevuste nimekirjale oli organisatsioonil võimalik koguda igast külastusest statistikat ja pilte. Statistika aitas näha selle mõju ning pilte kasutati sotsiaalmeedias, et projekti turundada. ESN Estonia sai 2020. aasta kevadel Erasmus Student Network STARawards võistlusel 2. koha Erasmus in Schools programmi kui kõige mõjusama noorte ja tudengite mobiilsuse projekti eest.

Soovitused andmete kogumiseks:

 • Jälgige üksikisikute edusamme ja koguge erinevaid andmeid.
 • Looge keskkond, kus noored saavad oma õpitud ja saavutatud tulemusi ise hinnata ja esitleda. Kasutage seda sisendit enda mõju hindamiseks.
 • Motiveerige sihtrühma oma arengut hindama ning tähistage oma mõju tulemust.
 • Looge protsess ja ühtne meetod, mida saavad kasutada nii juhendajad/korraldajad kui ka osalised, et sisukalt andmeid koguda mõju hindamiseks.

MÕJU MÕÕTMISE PROTSESS

 • Planeerige oma mõju mõõtmist strateegiliselt pika- ja lühiajaliste ning keskmise pikkusega hinnangute alusel. Pange paika oma eesmärgid ja rakendage tegevusi vastavalt neile.
 • Kasutage erinevaid meetodeid mõju mõõtmiseks.
 • Kasutage sobivaid veebitööriistu mõjude mõõtmiseks ja usaldusväärsuse tõestamiseks.
 • Püstitage oma tegevused ja mõõtesüsteem abivajajate murede ja vajaduste
 • kaardistamisele. Uurige ka teisi huvikaitseorganisatsioon).
 • Kaasake oma mõju mõõtmisesse huvigrupid, kellega teie organisatsiooni liikmed ja üritustel osalejad suhtlevad (nt teised organisatsioonid, kogukonnaliikmed). Tugevdades suhteid nende huvigruppidega, saate mitmekesisemat informatsiooni.

Näide 3: Global Shapers Riga HUB (Läti)
Global Shapers Riga Hub on Lätis asuv mitmekesine grupp noortest juhtidest, kes on proaktiivsed muutuste algatajad kohalikus kogukonnas, linnas ja riigis. Organisatsioonis tegutsev tiim on väga mitmekesine – keskuses tegutsevad IT-, rahandus-, äri-, kunsti- ja haridusspetsialistid. Keskus töötab mitmesuguste projektide kallal, näiteks tegutsetakse kiusamise ennetamise, noorte mentorluse, ettevõtete jätkusuutlikkuse, eakate inimeste kaasamise ja vaimse tervise teemadega. Organisatsiooni sihtrühm sõltub projektist, kuid enamjaolt on projektid suunatud noortele.

Nad kavandavad sotsiaalse mõju mõõtmist rangelt ja strateegiliselt, et hinnata, millised projektid toovad lisaväärtust, ja tagada, et nii organisatsioon kui ka projekt täidavad oma eesmärgid. Global Shapers Riga Hub kuulub paljude samalaadsete keskuste võrgustikku, mistõttu on sotsiaalse mõju hindamine vajalik. Sotsiaalse mõju hindamine on jaotunud

 1. Pikaajalise mõju hindamine: iga aasta alguses korraldatakse meeskonnaüritus, kus arutatakse ja määratletakse projekti pikaajalised eesmärgid aasta lõikes.
 2. Keskmise pikkusega eesmärkide seadmine projektidele eraldi ja keskusele laiemalt: kindlatel projektidel on keskuse tasandil kesksed eesmärgid, et näha, kas projektid arenevad ja millist väärtust ja mõju need annavad.
 3. Lühiajalise mõju hindamine: lühiajaliste eesmärkide püstitamine, kindlate tegevuste hindamine.

See aitab kujundada organisatsiooni tööd nähes rohkem vaeva projektidega, mis annavad lisaväärtust ja mõju. Mõnikord tuleb projekti käigus eesmärke kohandada ja muuta lähenemist, et sihtgrupini jõuda. Mõju mõõtmine motiveerib liikmeid pühendama rohkem aega organisatsiooni tööle, kui nähakse oma töö mõju. Projekti erinevate faaside mõõtmine aitab tööd struktureerida, et näha projekti algust ja lõppu ning selle loodud mõju.

Näide 4: Junior Achievement Lithuania
Junior Achievement Lithuania on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis pakub noortele haridusprogramme ettevõtluse, rahanduse, majanduslike teadmiste ja töövalmiduse teemadel. Nende sihtgrupiks on 7-19-aastased lapsed ja noored, õpetajad ja sotsiaalse mõju investorid, kes rahastavad nende tegevusi.

Nende programm nimega “Titan” kasutab mõju mõõtmiseks veebipõhist tööriista “Mission Measurement”. “Titan” on kogemuslik veebipõhine ettevõtlusteemaline haridusprogramm, mis kutsub õpilasi proovile panema oma teadmisi ettevõtlusest võisteldes veebi vahendusel väga konkurentsirohkes fiktsionaalses Holo-Generatori simulatsioonis. Veebipõhise tööriista abil mõõdab organisatsioon programmi peamist tulemust – töövalmidust.

Vastavalt 2020. aasta veebruaris “Mission Measurementi” kogutud andmetele jõudis programm 4406 nooreni ja kõik nad olid omandanud tööoskusi, nii pehmeid oskusi kui ka vajalikke teadmisi, et leida endale tööd, omandanud tunnistusi ja haridust valdkondades, kus karjääri tegemisel on suured nõudlused, ning eemaldasid tööhõivega seotud takistusi. See tööriist mõõtis kulu ühe tulemuse kohta, programmi intensiivsust ja teisi olulisi mõju mõõtmise andmeid.

See näide tõi välja veebipõhiste tööriistade kasutamise edu, luues samal ajal sotsiaalse mõju mõõtmise andmeid. Organisatsioon on teadlik “Titan” programmi mõjust ja saab seda vastavalt tagasisidele täiendada. Organisatsioon kommunikeerib tulemusi sihtgruppide, et tõestada programmi usaldusväärsust.

Soovitused mõju hindamiseks:

 • Planeerige oma mõju mõõtmist strateegiliselt pika- ja lühiajaliste ning keskmise pikkusega hinnangute alusel. Pange paika oma eesmärgid ja rakendage tegevusi vastavalt neile.
 • Kasutage erinevaid meetodeid mõju mõõtmiseks.
 • Kaasake oma mõju mõõtmisesse huvigrupid, kellega teie organisatsiooni liikmed ja üritustel osalejad suhtlevad (nt teised organisatsioonid, kogukonnaliikmed). Tugevdades suhteid nende huvigruppidega, saate mitmekesisemat informatsiooni.
 • Püstitage oma tegevused ja mõõtesüsteem abivajajate murede ja vajaduste kaardistamisele. Uurige ka teisi olulisi sihtrühmi (nt kui olete huvikaitseorganisatsioon).

TULEMUSTE KASUTAMINE JA MÕJU KOMMUNIKEERIMINE

 • Motiveerige sihtrühma oma arengut hindama ning tähistage oma mõju tulemust.
 • Kommunikeerige ja jagage loodud mõju.
 • Kasutage tulemusi töötajate motiveerimiseks.
 • Siduge oma suhtlustegevused ja mõju mõõtmise süsteem omavahel: lähtuge mõju mõõtmisel saadud infost (nt uuringu tulemused, iseloomustused, isiklikud lood), kui loote oma sisu ja kommunikatsiooniplaani sõnumeid.
 • Kasutage sotsiaalse mõju mõõtmise andmeid oma eesmärgi toetamiseks.

Näide 5: Youth For Understanding Estonia (YFU Eesti) (Eesti)

Youth For Understanding (YFU) on üks maailma vanimaid, suuremaid ja austatu- maid noortevahetusprogrammidega tege- levaid organisatsioone. YFU eesmärk on julgustada inimesi leidma samastumisviise teiste kultuuridega ning teisalt märgata ja hinnata kultuuridevahelisi erinevusi läbi haridusliku vahetusprogrammi. YFU programmid pakuvad Eesti gümnasistidele võimalust avastada maailma. See võimaldab neil kutsuda maailm ka oma koju, võõrustades aastaks vahetusõpilast. Organisatsioon on 1995. aastast alates võõrustanud 500 erinevat õpilast üle terve maailma.

YFU Estonia küsib õpilastelt igal aastal tagasisidet, kuidas nad jäid rahule vahetusaastal saadud YFU Eesti toega ja tugitegevustega. Nad jälgivad tähelepanelikult tulemusi ja arendavad vastavalt oma tegevusi. Samuti küsib organisatsioon kommentaare ja iseloomustusi, millest nad järeldavad, et kui ollakse valmis oma muljeid jagama, siis on õpilased piisavalt rahul YFU programmiga, sest juhuslikule pärimisele on alati oldud nõus oma kogemustega vastama. Veel viivad nad vabatahtlike seas kord aastas läbi rahulolu-uuringut. Lisaks tutvusid nad mõju mõõtmise teemaga põhjalikult koostades mõjuaruannet Maailmamuutjad.ee lehekülje jaoks.

YFU Estonia saab tänu mõju mõõtmisele edastada tugevaid sõnumeid ja kommunikatsiooni. Programmi mõju näitamine on hädavajalik, sest organisatsioon kogub annetusi, et pakkuda stipendiumeid noortele, kelle majanduslik taust ei võimaldaks muidu vahetusaastale minna.

Näide 6: Leedu Noorteühenduste Liit (Lijot)
Leedu Noorteühenduste Liit on Leedu suurim noorteorganisatsioon, mis ühendab 71 riiklikku ja kohalikku noorteorganisatsiooni ja noortekogu. LiJOT viib Leedus ellu mitmesuguseid rahastatud projekte, mis on seotud noorte teemadega ning konsulteerib võrgustiku liikmeid ja esindab nende arvamust poliitika kujundamise protsessides. Nende peamine sihtrühm on noored, kes kuuluvad erinevatesse noorteorganisatsioonidesse kogu riigis.

Järjepidev kvalitatiivne andmekogumine aitab mõõta nende endi mõju ja kuidas mõjutab võrgustik inimesi, kes kasutavad pakutavaid teenuseid. Organisatsioon korraldab kaks korda aastas üldkoosolekut ning tihedamini foorumeid, kus kõik võrgustiku liikmed jagavad kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid. Need andmed lisatakse LiJOTi ja selle liikmesorganisatsioonide sotsiaalse mõju mõõtmise andmete kokkuvõttesse. LiJOT viib lisaks Leedu noorte probleemide kaardistamiseks läbi arvukaid uuringuid, mis aitavad kaasa organisatsiooni sotsiaalse mõju mõõtmise protsessidele.

Nad kasutavad sotsiaalse mõju mõõtmise andmeid nii tulevaste eesmärkide ja tegevuste kavandamisel ja struktureerimisel kui ka poliitika kujundamise protsessides, kus sotsiaalse mõju andmed tõendavad noorteorganisatsiooni töö väärtust. See aitas saavutada suure eesmärgi – Leedus tõusis sel aastal noortevaldkonna rahastus 30% võrra. Sellest saavad kasu nii LiJOT, nende võrgustiku liikmed kui ka kõik Leedu noored.

Soovitused tulemuste kasutamiseks ja mõju kommunikeerimiseks:

 • Kommunikeerige ja jagage saavutatud mõju tulemusi.
 • Siduge oma suhtlustegevused ja mõju mõõtmise süsteem omavahel: lähtuge mõju mõõtmisel saadud infost (nt uuringu tulemused, iseloomustused, isiklikud lood), kui loote oma kommunikatsiooniplaani sisu ja sõnumeid.
 • Kasutage sotsiaalse mõju mõõtmise andmeid oma eesmärgi toetamiseks.

Rohkem infot: Balti riikide noorteühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete mõju hindamise vajadused ning parimad praktikad

ENLi partneriteks “Baltic : Youth : Impact” projektis olid Läti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Läti Noorteühenduste Liit, Stories for Impact ja Geri Norai LT. Projekti kaasrahastas Euroopa Liit läbi Erasmus+ programmi.

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status