fbpx

/ Infonurk / Välissuhted / Taani õppevisiidi kokkuvõte

Eesti Noorteühenduste Liidu meeskond ja osaluskogude esindajad käisid 14.-16. detsembril Taanis õppevisiidil. Eesmärgiks oli teada saada millega tegelevad sealsed osaluskogud ja noorteühenduste liit ning millised on nende parimad praktikad. Delegatsiooni kuulusid lisaks ENLi meeskonna liikmetele veel noored Kuusalu, Viljandi, Kohila, Tallinna, Järva ja Rakvere valla osaluskogudest. 

Taani Noorteühenduste Liit

Taani Noorteühenduste Liit (DUF) on katusorganisatsioon, mille liikmeteks on ligikaudu 80 laste- ja noorteorganisatsiooni. Liikmeteks on näiteks skaudid, poliitilised ja usulised noorteühendused ning ka kultuuri-, keskkonna- ja vabatahtliku tegevusega tegelevad ühendused. Organisatsiooni juhatusse kuuluvad esimees, aseesimees ja 17 teist liiget. Juhatuse liikmed valitakse kord aastas toimuval üldkoosolekul. DUFi igapäevatööd koordineerib sekretariaat, mille moodustab ca 50 töötajat. Nad töötavad erinevates tiimides: peasekretäri tiim, haldus, rahvusvaheline koostöö, organisatsiooni arendamine ja demokraatia ning noored. Nende eesmärgiks on edendada kogukondi, kus inimesed on üksteisele pühendunud. Noori kaasatakse aktiivselt demokraatiasse, ühiskonda ja erinevatesse organisatsioonidesse. Seda nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. DUFi peamine sissetulek tuleb hasartmängumaksust, selle kaudu saadi 2022. aastal toetust ca 31 miljonit eurot, millest 5.5 miljonit kulus DUFi tegevkuludeks ning 25.5 jagati liikmesorganisatsioonide ja projektifondi vahel ära. 

DUFi kolmeks põhiliseks väärtuseks on demokraatia, noorte mõju ja organisatsiooni areng. Demokraatlikus ühiskonnas on oluline, et ka nooremad vanusegrupid oleksid poliitikasse kaasatud ning selle nimel teeb DUFi demokraatia tiim igapäevaselt tööd. Lisaks sellele on oluline noori positiivselt mõjutada ning luua keskkond, kus noortel oleks turvaline ja meeldiv oma arvamust avaldada. Tuleb areneda ka organisatsioonina üldiselt, sest see aitab kokkuvõttes noorte kaasamisele ja mõjutamisele palju kaasa.

Demokraatiatiim viib läbi erinevaid uuringuid ja analüüse, et näha, mil määral noored demokraatiasse usuvad ning mis on noorte peamised probleemid. Ühe uuringu põhjal tuli näiteks välja, et 82% Taani noortest osaleb kogukonnatöös, kuid 18% mitte. Et seda numbrit tõsta tehakse aktiivselt tööd. 

DUFi parlamendi valimiste kampaania

Hiljuti toimusid Taanis parlamendi valimised ning DUF viis läbi  erinevaid tegevusi, et noored valima läheksid. Muuhulgas oli nende jaoks oluline, et fookuseks oleksid noored kandidaadid. Selleks loodi kodulehele interaktiivne kaart, kus piirkondade kaupa olid näha alla 35-aastased kandidaadid. Kandidaadi profiilile klikkides sai infot tema põhiliste seisukohtade ja lubaduste kohta. Veel korraldati enne valimisi koolides demokraatiapäevi koos näidisdebattidega, et kaasata kõiki noori ja panna neid aktiivsemalt kaasa mõtlema. Seal said lisaks õpilastele võimaluse sõna võtta ka ka kohaliku tasandi poliitikud, kellelt said noored ise küsimusi küsida. Eriti keskenduti kutsekoolidele, sest saadi aru, et seal on valimisaktiivsusega kõige suuremad probleemid. Põhiliselt püüdis DUF panna poliitikuid mõtlema noorte heaolule ja muudele liidu poolt korraldatud küsitlusest välja tulnud noortele olulistele probleemidele nagu kliimamuutused ja tervis. Toodeti ka kampaaniavideoid, et kutsuda noori valima ja teadvustada valimiste olulisusest, eriti kuna ka Taani rahvastik on vananev. DUF saatis oma sõnumi ja seisukohtade levitamiseks ka meile kõikidele Taani linnapeadele, et need saadaksid noortele SMSi, mis kutsuks valima. DUF ise nägi, et see meetod töötas ja tõi noori aktiivsemalt valima.

Liikmete jätkusuutlikkuse toetamine

Selleks, et toetada liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkust pakub DUF liikmetele erinevaid koolitusi ja arenguprogramme. Näiteks viiakse läbi juhtimise akadeemiat, mille eesmärgiks on treenida noori noorteks juhtideks. Oluline on ka kommunikatsioon liikmesorganisatsioonide juhtidega. Nendega kohtutakse 7-8 korda aastas, poliitiliste noortekogude juhtidega 5 korda aastas. Kohtumistel arutatakse päevakohaseid teemasid ning see annab organisatsioonidele võimaluse üksteist aidata sarnaste murekohtade lahendamisel. Kui mõnel ühendusel on tekkinud mure või probleem, siis pakub DUF neile konsultatsioone ja kohtumisi, kus tegeletakse konkreetse probleemi lahendamisega ning suunatakse organisatsioone omavahel sarnaseid kogemusi jagam. Ikka selleks et leida parim viis olukorra lahendamiseks. Samuti toodab DUF erinevaid õppematerjale, näiteks voldikuid, raamatuid ja isegi mänge. Selleks, et teada kuidas liikmesorganisatsioonidel läheb, helistatakse ja hoitakse nendega aktiivset suhtlust. 

Noorte vaimne tervis Taanis
Viimasel ajal on Taani noorte vaimse tervise olukord halvenenud ja selle parendamine on muutunud DUFi üheks peamiseks eesmärgiks. 2019. aastal alustasid nad nelja-aastast projekti, mille eesmärgiks on võrrelda noorte vaimse tervise taset 2019. ja 2023. aastal. Selleks viidi üks küsitlus läbi aastal 2019 ja järgmine tehakse ära 2023. aastal. See loob baasi arusaamaks, kuidas on Taani noorte vaimse tervise seisund viimastel aastatel muutunud. Lisaks sellele viib DUF läbi ka teisi uuringuid ja projekte, mis noorte vaimse tervise probleemidele lahendusi loovad. Näiteks on neil projekt nimega “Vabaduse koht”, mille eesmärgiks on välja selgitada, kus tunnevad noored end vabana. Olgu selleks näiteks sotsiaalmeedia, sõprade juures või ükskõik kus mujal. Ka uus Taani valitsus on võtnud eesmärgiks noorte vaimse tervise heaolu. 

Osaluskogud Taanis

Kuna visiidi fookuses oli noorte osalus ja osaluskogud, siis kohtusime ka Taani Osaluskogude Liidu, Kopenhaageni noortevolikogu ja Kopenhaageni volikogu esindajatega.

Kopenhaageni noortevolikogusse kuuluvad noored vanuses 12-20 eluaastat ning neil on 35 liiget. Liikmed valitakse igal aastal demokraatlike valimiste kaudu ning kõik 12-20-aastased Kopenhaageni noored saavad hääletada. Noortevolikogul pole otseselt juhatust, kuid on kolm kõneisikut. Noortevolikogu eesmärgiks on nõustada volikogu ning igal aastal esitatakse volikogule 4 poliitilist ettepanekut, mida volikogu peab arutama. 2021/2022 aasta poliitiliste ettepanekute teemadeks olid vaimne tervis, linnaplaneerimine, anti-diskrimineerimine koolides ja noored kodutud. Taani Osaluskogude Liidu eesmärk on koondada osaluskogud enda alla, neid koolitada ja toetada. 

Taani Üliõpilaskondade Liit ehk DSF

DSF esindab 20 Taanis tegutsevat ülikooli ja kõrgemat kunstikooli. Kuna Taanis otsustavad ülikoolide õppekavade üle õppejõud ning üliõpilased pooleks, siis palju DSFi tegevusest keskendub just sellele. DSFi kuuluvad erinevate õppeasutuste õpilasesindused ja nende liikmed kuuluvad sama õppeasutuse õppekavade nõukogudesse, kus otsustataksegi, mida täpselt üliõpilased peavad õppima. Antud süsteem on paigas 60ndatest, kus noored tundsid, et ülikoole juhivad liialt õppejõud ning et üliõpilastel peaks olema suurem mõju. DSF ise loodi 1932. aastal. Praegu on organisatsioonil president ja kaks asepresidenti, kellest üks hoolitseb hariduse (peamiselt siis õppekavade nõukogude) ja teine üliõpilaste heaolu eest. Juhatusse kuuluvad 20 õpilasesiduse esindajat, 5 täidesaatva komitee esindajat ja 3 pikaajalist DSFi liiget. DSFis on haridus-, heaolu-, organisatoorne- ja rahvusvaheline komisjon. Kokku saadakse kaks korda aastas, et läbi arutada poliitikad ja üks kord aastas valitakse ka juhatus. DSF teeb koostööd nii ministeeriumite kui ka DUFiga, rahvusvahelises plaanis ESUga (European Students’ Union, seotud ELiga) ja GSFiga (Global Student Forum, seotud ÜROga). DSF on aidanud veel DUFi rahastusega arendada Palestiina, Sambia ja Zimbabwe üliõpilaskondade liite. DSFi igapäevatöösse kuulub ka aktivism, näiteks korraldatakse erinevaid meeleavaldusi stipendiumite liig väikse suuruse pärast.

Kokkuvõtvatartiklit aitasid koostada Hannaliisa Rebane, Evelina Hassanova, Teele Särekanno, Rosette Liis Uus, Sanne Säär, Maiken Ojaniit.

Õppevisiidi korraldamist Taani toetas Haridus- ja Teadusministeerium läbi osalusprogrammi. 

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status