fbpx

/ Infonurk / Valimised / Mida erakonnad noortele lubavad? vol 1 (demokraatia ja noorte heaolu) 

Lähenevate Riigikogu valimiste valguses on poliitikute plakatid, erakondade telgid ja suured lubadused levinud juba kõikjale. Et selles melus veidi kergemini orienteeruda, on ENL koondanud kokku punktid Riigikogusse kandideerivate erakondade valimisprogrammidest, mis otseselt puudutavad noori. Lubaduste koondamisel on lähtutud Eesti Noorteühenduste Liidu Riigikogu valimiste platvorimist, et näha, kas ja kuidas erakonnad on võtnud arvesse noorte poolt antud sisendit. Punktid on lahterdatud vastavalt nelja blokki: demokraatia; noorte heaolu; haridus ja tööhõive ning keskkond ja jätkusuutlik majandus.

Et teha lubadustega tutvumine lihtsamaks, ühendasime omavahel demokraatia ning noorte heaolu plokid, hariduse ning keskkonna blokkidega saate tutvuda eraldi. 

Demokraatia 

Keskerakond: 

 • Langetada kandideerimisiga Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale.
 • Suurendada noortevolikogude ja noorteühenduste rolli ühiskonnas läbi laiema kaasatuse.
 • Kaasata riigi strateegiliste otsuste tegemisse rohkem Eesti Teaduste Akadeemia esindajaid.
 • Kaasata kohalikke kogukondi, ettevõtteid ja erialaliite keskkonda puudutavate otsuste tegemisse ning planeerimisse.

Reformierakond: 

 • Suurendame keskkonnaministri nõustamise teaduspõhisust strateegilistes otsustes. Keskkonnateemad on tänapäeval paljude vastandlike huvide ristumiskohas ja seetõttu on oluline, et ministrit nõustaks parima erialase ettevalmistusega teadusnõunikud.
 • Loome lobistide registri ja jõustame lobi hea tava. Demokraatias peab kõigil olema võimalus esitada ja selgitada oma huve ja seisukohti seadusandjale ja poliitikakujundajatele. See peab olema korraldatud kõigile läbipaistvalt ja võrdsete võimaluste alusel. Loome lobistide avaliku andmebaasi ja kehtestame neile tegevuse avalikustamise kohustuse.

Sotsiaaldemokraadid: 

 • Suurendame noorte, eakate ja eesti keelest erineva kodukeelega inimeste poliitikas ja ühiskonnaelus osalemist ning arendame välja mudelid nende paremaks kaasamiseks.
 • Suurendame vabaühenduste rolli poliitika kujundamises ning tagame üleriigilistele kodanikuühendustele sõnaõiguse Riigikogu komisjonide töös. 
 • Soodustame aktiivsete, võimekate ja läbipaistvate huvikaitseorganisatsioonide teket ning tugevdame vabaühenduste huvikaitse võimekust.
 • Keelustame vaenukõne ja taunime vaenu õhutamist, kuriteo toimepanemine vaenu õhutamise eesmärgil peab kuuluma karistust raskendavate asjaolude hulka.
 • Loome inimeste ja ettevõtete vajadusi arvestava riigi, kus e-teenused hõlbustavad asjaajamist omavalitsuste ja riigiasutustega.

Eesti 200: 

 • Alandame valimisõiguse vanuse piirmäära Riigikogu valimistel 16. eluaastani. 
 • Teeme e-valimised võimalikuks ka mobiiltelefonis.
 • Otsuste kujundamisel ja seadusloomes kaasame avalikke huve esindavaid vabaühendusi senisest laiemalt.
 • Täiendame vaenukõne definitsiooni selliselt, et vaenukõne on ka avalik vägivallale õhutamine, mis on suunatud rühmade vastu ja mis seega tekitab ohtu avalikule korrale.

Isamaa

Eestimaa Rohelised: 

 • Langetame Riigikogu valimisea 16 eluaastale. Sarnaselt võimalusega kaasa rääkida kohalikul tasemel, soovime kaasata noored ka Riigikogu valimistesse. 
 • Langetame kandideerimisõigusliku ea nii Riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale.
 • Kõikides kohalikes keskkonnaküsimustes tuleb huvigrupid päriselt kaasata, tuleb korraldada avalikke arutelusid. Muudame seadusandluse kaasavamaks.
 • Toetame sotsiaalset võimekust, koostöövõimet, võrdõiguslikkust, sh soolist ja palgalist võrdõiguslikkust ja terveid töösuhteid. Väärtuskultuuri arendame positiivsete eluviiside edendamisega, demokraatliku avalikkuse ja tasakaaluka poliitilise ja arutelukultuuri soodustamisega, samuti sallimatuse ja tõrjutuse vähendamisega. Loome head võimalused saada abi ja nõustamist halva kohtlemise korral. Arendame ühiskonna võimet mitmekesisust positiivses võtmes siduda, taunime konflikte õhutavaid avalikke väljaütlemisi ja vaenukõnet.

Parempoolsed: 

 • Muudame avalikud teenused ja menetlused reaalajas jälgitavaks, nagu klient saab täna jälgida postipaki teekonda.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE): 

Paljud erakonnad on välja toonud lubaduse langetada nii valimis- kui ka kandideerimisiga, mis on noorte osaluse perspektiivist väga oluline. Samuti on lubatud riigi valitsemises kuulata ja kaasata aina enam erinevaid eksperte ning huvigruppe, seal hulgas noori ja noorteorganisatsioone. Mitmetes programmides on välja toodud ka vihakõne teema ning lubatakse vastu võtta seda keelustavad seadused.

Noorte heaolu 

Keskerakond: 

 • Seada riigi fookusse noorte vaimne tervis. Tagame vajalike tugiteenuste kättesaadavuse, rahastuse ja kvaliteedi. 
 • Võimaldada noortel saada viivituseta psühholoogi või psühhiaatri abi. 
 • Panustada senisest enam vaimse tervise valdkonda ning parandada psühholoogi ja psühhiaatri teenuse kättesaadavust. Suurendame riiklikku koolitustellimust vastavatele erialadele.
 • Teha tihedat koostööd vaimse tervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega ning parandada vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavate programmide kättesaadavust.
 • Käivitada tervise hoidmise programm haridusasutustes. Üle Eesti tuleb tagada kõikides koolides kooliõdede, tervisedendusspetsialistide ning psühholoogide olemasolu. 
 • Suurendada üliõpilaste sotsiaalseid garantiisid, et tudeng saaks täielikult õpingutele pühenduda.
 • Suurendada noortevolikogude ja noorteühenduste rolli ühiskonnas läbi laiema kaasatuse.
 • Toetada puuetega noorte aktiivseid eluviise tagamaks neile võimalused osaleda täisväärtuslikult ühiskonnas.
 • Toetada programme, mis õpetavad õpilastele liikumisharjumusi ja tervislikke eluviise. Teeme selleks koostööd riigi, kohalike omavalitsuste, haridusasutuste, lapsevanemate ning erasektoriga.
 • Suurendada teavitustööd laste ja riskirühmade immuniseerimise, hambaravi ja tervisliku toitumise kohta;Tagada erivajadustega õppuritele paremad õppimisvõimalused kõrgkoolides.
 • Anda kõigile inimestele võimalus kasutada tasuta ühistransporti Tallinnas ja kõigis teistes tasuta ühistranspordiga omavalitsustes. Töötame välja vajalikud meetmed omavalitsustele saamata jääva tulu kompenseerimiseks.
 • Toetada noorte teadlikkust liikumise vajalikkusest ning arendada liikumisharrastuse kättesaadavust igas piirkonnas.
 • Tagada igale noorele võimalus saada noorsoo-, tugi- ning karjäärinõustaja teenust. Aitame kohalikel omavalitsustel arendada mobiilse- ja tänavanoorsootöö teenust, et pakkuda riskinoortele arenguvõimalusi neile turvalises keskkonnas.
 • Edendada terviseteadlikku käitumist ja tervislikke eluviise – igaüks meist peab oma tervise hoidmisse ka ise panustama.
 • Toetada aktiivsete tööturumeetmete ja noorsootöö abil mittetöötavate ning mitteõppivate noorte (NEET-noorte) tööellu suunamist.

Reformierakond

 • Toetame koolide tõendus- ja teaduspõhiseid vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavaid programme ja väärtusarendust, et arendada laste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi ning koostöist koolikultuuri.
 • Õpetajate ja õpilaste vaimse heaolu toetamine on oluline. Selleks laiendame vaimse tervise esmaabi koolituste kättesaadavust nii noorte inimestega töötajatele kui ka teismelistele.
 • Tagame vaimse tervise teenuste kättesaadavuse. Koostöös perearstide ja kohaliku omavalitsusega peab kogukonna tasandil olema inimestele kättesaadav ka psühholoogiline nõustamine juba enne inimese jõudmist meditsiinisüsteemi. 
 • Edendame vaimset tervist ka väljaspool tervishoiusektorit – töökeskkonnas, haridus- ja spordiasutustes ja kultuurivaldkonnas.

Sotsiaaldemokraadid

 • Toetame õpetaja turvalisust koolis, tema vaimset tervist ning seame koostöös ametiühingutega piiri õpetaja töökoormusele. 
 • Anname maailma tippülikoolide lõpetajatele võimaluse saada lihtsustatud korras Eesti viisa töötamiseks või ettevõtlusega alustamiseks. 
 • Kahekordistame rahastust laste nõustamis- ja teraapiateenusele ning muudame teenuse kättesaadavaks.
 • Käivitame koostöös Kaitseliiduga arutelu noorteorganisatsioonide töö tõhustamiseks ja võimalikuks ühendamiseks.
 • Loome läbipaistvad ja sotsiaalselt õiglased tingimused vabatahtliku töö tegemiseks, sealjuures vaatame üle vabatahtlike sotsiaalse kindlustamise ja lähetamise reeglid.
 • Muudame töönädala 4-päevaseks neile, kes ühe päeva nädalas õpivad. Suurendame 2035. aastaks õppepuhkuse mahtu 50 päevani, et iga töötaja saaks õiguse kasutada keskmiselt ühe päeva nädalas õppimiseks ja enese arendamiseks.
 • Toetame mittetöötavaid ja -õppivaid noori nende jõudmisel tööturule või kooli.
 • Asume süsteemselt koolitama tugiisikuid ja abiõpetajaid, sealjuures tagame tugiisikutele abiõpetaja omadega sarnased sotsiaalsed garantiid. 
 • Ehitame üles tervikliku vaimse tervise püramiidi alates ennetamisest ja teadlikkuse tõstmisest kuni tipptasemel ravini rasketel juhtudel. Erilist rõhku paneme laste vaimsele tervisele.
 • Toetame vaimse tervise spetsialistide koolitamist ning nende töötingimuste parandamist.

Eesti 200: 

 • Tagame koolipsühholoogi teenuse kõikides koolides.
 • Loome e-riigi äpi, mille kaudu riik jõuab informatsiooni ja teenustega personaalselt iga eestimaalaseni.
 • Tõstame rahastust vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavatele programmidele. 
 • Jõuame iga lapse vajadustele vastavate teenuste pakkumiseni. Eesti on väike ja Eesti jõuab personaalselt igaüheni.
 • Suurendame tugiisikute ja tugiprogrammide võrgustikku, et tagada igale puudega lapse vanemale vajalik tugi. Anname riigipoolse sotsiaalse garantii tugiisikutele. 

Isamaa: 

 • Käsitleb vaimse tervise edendamist esmatähtsa ülesandena.
 • Kaasab õpilasvahetuste YFU ja Erasmus raames väliseesti noori.

Eestimaa Rohelised: 

 • Suurendame vaimse tervise abi esmatasandi kättesaadavust koolides koolipsühholoogide ja teiste tugispetsialistide arvu suurendamise läbi. Kõigile lastele peaks olema tagatud tasuta psühholoogi ning psühhiaatri abi. Toetame vaimsele tervisele keskenduvate teemade osakaalu suurendamist õppeprogrammides. Tagame värsketele psühholoogia eriala lõpetajatele õpingutejärgne rahastatud kutseaasta, toetamaks sisenemist tööturule.
 • Toetame kodanikeühendusi nende tegevuste läbiviimiseks materiaalselt. Loome riikliku fondi, mis toetab kodanikuühenduste keskkonnajärelvalve kohtukulusid.
 • Tagame igale lapsele ja noorele juurdepääsu mitmekülgsele ja kvaliteetsele kultuurile nii tegija kui ka osasaajana. Osalemine kultuuris peab olema võimalik sõltumata elukohast, erivajadustest, keeleoskusest, majanduslikest võimalustest või muudest tingimustest.
 • Seame sisse Noorte Kultuuripassi, mille väärtus on vähemalt 400 eurot igale 18-aastaseks saanud noorele, kes võib toetust kasutada kuni 21-aastaseks saamiseni erinevate kultuuriürituste ja teenuste tarbimiseks, raamatute ostmiseks Eestis.
 • Jälgime, et riiklik vaimse tervise poliitika saaks selged kaasaegsed tegevuskavad ja finantseerimise ning riik võimaldaks arstidel kasutada kõige kaasaegsemaid ravivõimalusi. Pakume õpetajatele, lasteaiakasvatajatele ja treeneritele vaimse tervise esmaabi koolitusi. Lasteaedade ja koolide jaoks töötame välja sotsiaalsete-emotionaalsete oskuste treeningumetoodikad. 

Parempoolsed: 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE): 

 • Kustutame õppelaenu pooles ulatuses, kui peres on üks laps ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last.

Erakonnad mõistavad vaimse tervise olulisust ning lubavad erinevaid viise selle teemaga tegelemiseks ja probleemide lahendamiseks, nt lubavad paljud neist panustada vaimse tervise teenuste arendamisesse hariduses, et tagada noortele kättesaadav abi. Lisaks lubatakse erinevaid tugiteenuseid üliõpilastele, mis lihtsustaksid õppetegevuse ning töö balanseerimist kui ka paremat toimetulekut.

 

Allikad: 

 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status