fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Mis on Euroopa Liidu noortetest?

Euroopa Liidu (EL) noortetest on mõjuhinnangu vahend, mis tagab noortele, et neid võetakse arvesse ELi poliitika kujundamise protsessides. Selle tulemusena suudab EL luua paremaid poliitikaid, kauakestvat mõju, aktiivselt tegeledal ebavõrdsuse lõhedega ja arvesse võtta praeguseid ja tulevasi põlvkondi. Eelnõud peavad käsitlema kogemusi, vajadusi ja vastama noorte ootustele, see aitab Euroopa noorimal põlvkonnal maksimeerida nende potentsiaal.

Antud tööriist on loodud, et hinnata mõju, mis kõigil uutel ettepanekutel võivad olla Euroopa noorte jaoks. See peaks sisaldama mõju analüüsi ja sisukat konsulteerimist noorte esindajate ja ekspertidega ning kindlaks tehtud vajalikke leevendusmeetmeid, et vältida negatiivseid mõjusid.

Need sammud saab liigitada viite erinevasse gruppi:

  1. Asjakohasus: standardiseeritud kontrollnimekiri ettepaneku asjakohasuse määramiseks noorte inimeste ja tulevaste põlvkondade jaoks (st pole veel sündinud).
  2. Konsultatsioon: kvalitatiivne konsultatsioon noorte esindajatega noorte juhitud organisatsioonidest, kus nad on kui noortega seotud teemade eksperdid ja noorte eksperdid. 
  3. Mõjuanalüüs: mõjuanalüüs ettepaneku/eelnõu kohta, milles koondatakse olemasolevad andmed ja tulemused konsultatiivsetest aruteludest. 
  4. Leevendusmeetmed: võimaliku negatiivse mõju korral lühi-, keskmise- või pikaajalised selged soovitused selle negatiivse mõju potentsiaali leevendamiseks.
  5. Läbipaistvus: Euroopa Liidu noortetesti tulemuste avaldamine. 

Tagamaks, et hindaja mõistab noortega seotud teemasid, pakutakse talle ettevalmistavat koolitust, kuhu kaasatakse noorte kaasamise esindajad ja eksperdid.

Kontrollnimekiri on esimene samm kontrollimaks ettepanekute asjakohasust. Skaalat peaks kasutama noorte inimeste elusid mõjutava ettepaneku taseme määramiseks.

Mõju võib pidada kaudseks, kui mõju ilmneb kohese tegevuse tulemusena, mis ei hõlma noori otse, kuid mil need toimingud mõjutavad noorte ja tulevaste põlvkondade elu tulevikus (nt ringmajanduse määrusel on olemas kaudne mõju vaimsele tervisele mõjutades ärevust kliima pärast).

Mõju võib pidada otseseks, kui mõju ilmneb otseselt noori kaasavate tegevuste tulemusena (nt ringmajandust käsitleval määrusel on otsene mõju keskkonnakvaliteedile). 

Kui tegevuse tulemusena puudub muutus noorte inimeste eludele, siis see võib pidada mõjutuks (nt. ringmajanduse juurdepääsu reguleerimise korral ei ole eeldatavat mõju haridusele). 

Konsultatsiooni eesmärk on saada üldine tagasiside noortelt ja nende esindajatelt ettepaneku eelnõu kohta läbi mõtestatud suhtlemise. Pärast sobiva struktuuri või noorte osaluse vormi üles seadmist, saab hindaja selle käivitada väärtusliku tagasiside saamiseks ja sisendit mõju hindamiseks. Selle protsessi käigus on soovitatav teemat uurida ettepanekust laiemalt ja tegeleda samm-sammult süvenedes väljakutsetesse ja võimalikesse lahendustesse. Kuna mõjuhinnangus on arvestatud mõju tulevastele põlvkondadele, siis samuti on oluline arvestada suundumustega, mis küsimustega seoses võiks esitada, et järgida ettepaneku eesmärki.

Demokraatlikult valitud ja noorte juhitud noorteorganisatsioonid on eksperdid väga erinevatel teemadel ja on omandanud vajalikud teadmised ja kogemused, et esindada erineva taustaga noorte seisukohti ja huve. Seetõttu peaksid need organisatsioonid, osana noortetesti tööriistast, olema mis tahes loodud konsultatsioonistruktuuri keskmes.

Mõju hindamine viiakse läbi siis, kui ettepanek leitakse olevat noorte jaoks asjakohane ja noored on andnud oma panuse. Hindamine järgib kontrollnimekirja teemasid, kuid annab ruumi lühi-, kesk- ja pikaajalise mõju üksikasjalikuks kirjeldamiseks. Esitatud näitajate põhjal saavad hindajad kokku võtta eeldatava mõju ja märkida, kas sellel on negatiivne, neutraalne või soodne mõju.

On soovitav, et iga kategooria peaks loetlema mitu mõju kirjeldust iga listis loetletud ajaperioodi kohta. See tähendab, et näiteks hindaja peaks loetlema lühiajalise/keskmise/pikaajalise mõju eelnõu puhul, mis on seotud taskukohase eluaseme ja inimeste elementaarsete põhivajadustega. Üldhinnangu eesmärk on teha kokkuvõte koos järeldustega ning sinna lisada kõik läbiviidud mõjuhinnangud. 

Mõjuhinnangus tuleks välja tuua rühmad, keda negatiivne mõju kõige tõenäolisemalt mõjutab. Mõjuhinnangu läbiviija peaks arvestama noortega, kellel on haavatav taust, mille põhjuseks võivad olla mitmed takistused, nagu puue, haridusraskused, majanduslikud takistused, kultuurilised erinevused, terviseprobleemid, sotsiaalsed- või geograafilised takistused. 

Iga mõjutatud rühma jaoks või noorte kui terviku jaoks peaks hindamine tegema ettepanekusse muudatusi või tuleb teha täiendavaid toiminguid nende lahendamiseks: kahjulikud mõjud, mis on kindlaks tehtud, vajavad asjakohaseid lahendusmeetmeid. Lisaks poliitiliste muudatuste tegemisele vastavas ettepanekus, tuleks võtta ette edasised toimingud, mille puhul saab loomulikult toimida loomingulisemalt ja vaadata kaugemale antud nimekirjas toodud meedetest. 

Kogu ELi noortetesti rakendamise ajal on oluline anda protsessis osalevatele noorteorganisatsioonidele ja noortele iga etapi kohta selget teavet ning tagasisideprotsess lepitakse kokku kaasatud osalejatega ühiselt.  

Läbipaistvuse tagamiseks ja protsessi laiemaks tutvustamiseks peavad ELi noortetesti tulemused olema avalikult kättesaadavad. Väljaanne ELi noortetestist peab olema kättesaadav vastava Komisjoni veebisaidid, samamoodi nagu muud mõjuanalüüsid. Samuti on soovitav minna kaugemale ja avaldada tulemused lisaplatvormidel, näiteks Euroopa Noorteportaali või levitada need ELi noortevaldkonna koordinaatorile.

Tulemused peaksid samuti olema kättesaadavad kaasseadusandjatele, seega edasised meetmed asjaomaste institutsioonide ja sidusrühmadeni tuleks paika panna. 

Noortetesti kasutamise kohta on juba mitmeid häid näiteid erinevate Euroopa kui ka teiste riikide näol, kes seda kasutavad, näiteks Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Kanada ja Uus-Meremaa. ENL tegutseb selle nimel, et noortetest jõuaks ka Eestisse ja see leiaks rakendust kohaliku, riikliku kui ka üle-Euroopaliste eelnõude puhul.

ELi noortetesti kohta on võimalik rohkem uurida Euroopa Noortefoorumi kodulehel.

Viited:

/ Autor

Hannaliisa Rebane

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status