fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / Mis on sotsiaalse mõju hindamine ja miks on see noortevaldkonnas oluline?

Organisatsiooni või ettevõtte sotsiaalne mõju on viis kirjeldada nende mõju inimestele, ühiskonnale või ümbritsevale keskkonnale. Seda võib mõista lihtsalt organisatsiooni tegevusest põhjustatud muutuste mõõtmisena. Iga sotsiaalse organisatsiooni eesmärk peaks olema üldine positiivne mõju, püüdes samal ajal tegeleda sotsiaalse ebaõigluse ja väljakutsetega, kuigi võib esineda soovimatuid negatiivseid mõjusid ning seda tuleks ka mõõta ja arvesse võtta.

Positiivsed mõjud on üldiselt seotud organisatsiooni missiooni, visiooni ja peamiste eesmärkidega. Samuti võib olla palju soovimatuid positiivseid mõjusid, näiteks kui organisatsiooni eesmärk on peamiselt noorte harimine ja kaasamine, arendatakse samal ajal ka projekti juhtimise ja meeskonnatöö oskusi.

Negatiivsed mõjud võivad ilmneda siis, kui tegevused on puudulikud, ebaefektiivsed või madala kvaliteediga, nt kui noored saavad “halbu” või “igavaid” kogemusi, ilma et neil oleks võimalik nende üle järele mõelda, neist õppida või areneda. Negatiivsed mõjud võivad ilmneda ka alternatiivkuludega seoses, nt kui väiksema mõjuga tegevustes osalemiseks kuluvat aega oleks saanud tõhusamalt kasutada suurema mõjuga tegevustes osalemiseks. Lihtsamalt öeldes, et organisatsioon oleks edukas, peaksid nad püüdma maksimeerida oma positiivset mõju, minimeerides samal ajal võimalikku negatiivset mõju.

Mõju, mida noorteorganisatsioon tavaliselt taotleb, hõlmab selliseid aspekte nagu noorte hoiakute mõjutamine; noorte teadmiste, hoiakute, oskuste ja kogemuste täiendamine ning nende noorte elutingimuste otsene parandamine, kellega nad töötavad. Noori võimestavate sotsiaalsete mõjude tagajärjed võivad avaldada positiivset ja edasiviivat mõju kogu ühiskonnale, kusjuures ühe valdkonna saavutused toovad kasu ka teistes – jõustatud noortest saavad produktiivsed, sotsiaalselt teadlikud täiskasvanud ning nad on vähem seotud kuritegevusega või kannatavad mitmesuguste tervise- või käitumisprobleemide käes.

Sotsiaalse mõju mõõtmine on oluline, kuna see võimaldab organisatsioonidel mõista oma töö tähtsust, parendada oma tööd ning näidata oma tulemusi partnerorganisatsioonidele, valitsustele ja rahastajatele. Leedu Sotsiaalsete Ettevõtete Assotsiatsiooni (2020) uuringu kohaselt on sotsiaalse mõju mõõtmine sotsiaalse ettevõtluse oluline osa, kuna see on peamine motiveeriv, miks valitsus on valmis organisatsiooni toetama.

Millised on võimalikud tagajärjed, kuid noorteorganisatsioonid oma mõju ei hinda?

1. Tõestatud mõjuga tegevusi ei laiendata piisava kiirusega, kuna nende tõhusust tõendav teave ei ole kergesti kättesaadav ega kergesti mõistetav.

2. Noorsootöö väärtust ei suudeta ühiskonnale piisavalt tõestada. See tähendab, et organisatsioonid ei suuda oma tähtsust ja mõju erinevatele huvigruppidele piisavalt tõestada ning seetõttu ei suudeta noortevaldkonna rahastamist suurendada.

3. Väikese mõjuga, ebatõhusaid ja isegi potentsiaalselt kahjulikke tegevusi jätkatakse, kuna ilma mõju hindamata on raske aru saada, millist mõju sihtrühmale avaldatakse ning mida tuleks muuta, et paremaid tulemusi saavutada.

4. Potentsiaal mõjutada noorte heaolu ja konkurentsivõimekust ei realiseeru, kuna ressursside ebatõhus kasutamine toob kaasa vähem tõhusad tulemused teenusekasutajatele, avaldades negeviivset mõju noorte elule ja takistades seeläbi ühiskonna kui terviku arengut.

Mis on mõju hindamise eelised? 

Mõju hindamine: 

  • aitab mõista organisatsiooni rolli;
  • näitab, kas tegevusega saavutatakse organisatsiooni strateegilised eesmärgid;
  • näitab tegevuste positiivset mõju;
  • aitab välja teenida avalikkuse ja partnerite usaldust;
  • loob tõhusama suhtluse;
  • annab teavet organisatsiooni töö parandamiseks;
  • tõestab töö tähtsust rahalistele toetajatele ja soodustab uute rahastajate leidmist.

Soovid oma organisatsiooni mõju hakata hindama, aga ei tea, kust alustada?

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös partneritega Eestist, Lätist ja Leedust on uurinud noortevaldkonna mõju hindamist Balti riikides, kogunud kokku parimad praktikaid, loonud tööriistakasti mõju hindamiseks, koostanud kommunikatsioonijuhised ja poliitikasoovitused. Kõik materjalid on huvilistele tasuta kättesaadavad nii eesti kui inglise keeles ENLi kodulehel

ENLi partneriteks “Baltic : Youth : Impact” projektis olid Läti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Läti Noorteühenduste Liit, Stories for Impact ja Geri Norai LT. Projekti kaasrahastas Euroopa Liit läbi Erasmus+ programmi.

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ VAATA KA

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status