fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Millega tegeleb Saarde valla noortevolikogu?

Saarde valla noortevolikogu on üks järgmistest osaluskogudest, keda ENLi Infonurga kaudu tutvustame. Värskelt loodud organisatsioon on saanud osa juba mitmest tegevusest omavalitsuses ning noortel on seal konkreetsed seisukohad, mille kohta saab siit artiklist lugeda.

Noortevolikogu loomisest

Saarde valla noortevolikogu loomine jääb kahe aasta tagusesse perioodi, kui kaks valla aktiivset noort proovisid leida võimalusi kogukonnas kaasa rääkimiseks, ideest sündis Saarde valla algatusgrupp. Noortevolikogu püüti luua ka 2015 ja 2020. aastal, kuid siis kukkus see läbi, sest eesotsas olid valla ametnikud ja otsustajad, mitte noorte enda soov pakkuda osalusvõimalusi. 

Mitteformaalne noortegrupp loodi 2021. aasta jaanuaris ning noorte omaalgatuslikult koostöös valla noorsootöö spetsialistiga. Selle eesmärgiks oli peale haldusreformi ühendada eelmised vallad ning luua tervik. Algatusgruppi kuulus esialgu valla igast piikonnast (vanadest valdadest) kaks noort. 

Tänaseks on noortevolikogu loodud, selle põhimäärus võeti volikogu poolt vastu 1. septembril 2021. aastal ning esimesed valimised toimusid 2022. aasta mais.

Noortevolikogu liikmete hulgas on nii noori algatusgrupist, kui ka uusi noori eelmise vormi väliselt. Liikmeid on noortevolikogus kokku 8, kellest 3 kuuluvad juhatusse, valla kõikide koolide õpilased on esindatud, lisaks on liikmeid ka Pärnu linna koolidest (paljud noored suunduvad Pärnusse õppima).

Noortevolikogu töö ja peamised tegevused

Noortevolikogu jaoks on täna väga prioriteetne valdkond Ukraina noored, eelkõige just seetõttu, et vallas on neid üsna palju. Hiljuti toimus koos Ukraina noortega tutvumine ja filmiõhtu, uue eesmärgina on plaanis teha ka tegevusi ülevallaliselt ja noortele laiemalt. Noortevolikogu liikmetest keegi küll vene keelt ei räägi, aga sealsed Ukraina noored mõistavad hästi inglise keelt ja just nii nende omavaheline suhtlus toimibki. 

Lisaks Ukraina noorte kaasamisele toimetab noortevolikogu ka laiemalt, eelkõige eesmärgiga tõsta vallas üldist noorte teadlikkust osalusvõimalustest ning tutvustada neile demokraatia põhimõtteid. Noortevolikogu viib läbi koolikülastusi, kus ühiskonnaõpetuse tunni raames tutvustatakse demokraatia alustalasid ning põhimõtteid. Samuti tehakse koostööd teiste Pärnumaa osaluskogude läbi erinevate projektide ja ühisürituste. 

Sündmuste poolelt nii palju, et juba on korraldatud debatt (mitte valimisdebatt), kus osalesid valla otsustajad ning arutati selle üle, et kuhu peaks vald edasi liikuma eelkõige just haridusteemadel. Noortevolikogu on korraldanud ka “Prüginädalat”, mille eesmärgiks on keskkonnahoid ning elukeskkonna korrastamine, sellest võtsid osa ka laiemalt valla elanikud, mitte ainult noored. Noortevolikogu teeb ka lisaks teistele osaluskogudele koostööd valla õpilasesindusega, nende jaoks on oluline tuua haridusvaldkonna probleemid esile ning proovida leida neile lahendus.

Noortevolikgu koostöö vallavalitsuse ja -volikoguga

Noortevolikogu peab enda peamiseks partneriks vallavolikogu ja -valitsust. Noored on olnud kaasatud noortekeskuse kontseptsiooni loomisel läbi töögrupi tegevuste. Samuti esitasid nad sinna mitmeid ettepanekuid, kuidas “noortekeskus” oleks noortele rohkem atraktiivne. Näiteks oli üheks ettepanekuks see, et noortekeskuse nimi võiks olla hoopis “huvikeskus”, sest see kaasaks ka laiemalt vanemaid noori, kes võib olla igapäevaselt enda tegevust noortekeskuses ei näe. Noortevolikogu viis läbi valla noorte seas ka küsitluse, et millisena uut asutust nähakse ja millised tegevused võiksid seal olla. Kohalikud poliitikud ja ametnikud kutsusid noortevolikogu ka ise kaasa lööma noortekeskuse kujundamisel. Ukraina noorte kaasamise teema delegeeriti valla poolt otse noortevolikogule.

Noortevolikogu toimimist toetavad nii opositsioon kui ka koalitsioon ning noorte teemad on alati aktuaalsed ka volikogu istungitel, sh saavad need kajastust valla lehes ja selle facebookis. Vallavanemaga on noortevolikogu väga hea suhe, kuid volikoguga suhet nähakse pigem bürokraatiale jalgu jäävaks, kus otsused ja tegevused võtavad kaua aega – kuid eks avalikus sektoris paraku olukord ka selline on. Selles vaates on poliitiline tahe olemas ja loodetavasti on Saarde valla noored varsti esindatud ka volikogu komisjonide töös. Noortevolikogul on plaanis ka sisekoolitus, et tutvustada liikmetele komisjonide toimimist ja seal seisukohtade kujundamist ning esitamist.

Noortevolikogu peamised seisukohad ja huvikaitse

Noortevolikogu jaoks on prioriteediks panustada sellesse, et võimalikud paljud valla asutused jääksid avatuks. Täna seistakse silmitsi probleemiga, kus omavalitsusel puudub võimekus ning mitmed asutused on juba suletud. Lisaks on praegu noortevolikogu jaoks aktuaalne muusikakooli kohatasu alandamine, läbirääkimisi on peetud muusikakooli esindajaga. Vallavalitsusele esitati ka ettepanek, et muusikakooli eelõppe õppetasu alandada, et muusikakoolil oleks suurem järelkasv. 

/ Autor

Maarja Mehiste

maarja@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status