fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Millega tegeleb Lääneranna Noortevolikogu?

Kuidas siis ühte noortevolikogu luua? Lääneranna Noortevolikogu esimees Karmen Pikkmets andis osalusprogrammi juhile Maarjale intervjuu ning selgitas, kuidas peale 2017. aasta Haldusreformi nägid kaks aktiivset noort, et midagi on vaja teha, et uues vallas noorte hääl kõlama panna.

Noortevolikogu alguslugu

2017. aastal peale Haldusreformi tundsid kaks Lihula piirkonna noort, kes enne olid maakondlikus noortekogus, et noortele on vaja uues vallas pakkuda erinevaid tegevusi ning võimalusi valla elus kaasarääkimiseks, sellest sündis idee luua noortest koosnev algatusgrupp, kuhu kuulus 20 noort. Algatusgrupi peamiseks eesmärgiks oli noortele suunatud sündmuste korraldamine nagu näiteks Osaluskohvikud. Idee luua noortevolikogu tuli aga hoopis probleemist – uues loodud vallas olid noored väga laiali ning noortevaldkonda tuli uuesti arendama hakata.

2018. aastal võeti aga volikogus vastu noortevolikogu põhimäärus, mis seadis alused, kuidas üks noortevolikogu vallas toimetama peaks ning mis on need organisatsiooni põhilised tegevused. Esimesed valimised toimusid 2019. aasta veebruaris ja tänaseks on käimas noortevolikogul teine mandaat, mis peagi lõppeb.

Noortevolikogu liikmed

Tänase noortevolikogu II mandaadi liikmeskonda kuulub 13 liiget ning koosseisus on olnud ka palju uusi noori, mis näitab, et noortevolikogu tegevus jõuab ka kaugematele kui need kõige aktiivsemad. Liikmete hulgas on noori igast valla piirkondadest, lisaks on nii põhikooli, gümnaasiumi kui ka ülikooli noori. Samas nendib esimees, et keeruline on püüda 20+ vanuses noort, sest enamasti liiguvad nad suurtematesse linnadesse õppima.

Lääneranna Noortevolikogus on ka vabaliikmete süsteem ehk noored, kes soovivad noortevolikogu töös osaleda, kuid ei ole veel valmis noortevolikogusse kandideerima. Noortevolikogu juhi sõnul on see hea idee, kuidas tekitada liikmetes pealekasvu ning kaasata ka nooremaid noori (vabaliikmeks saab astuda juba 12. aastaselt, noortevolikogusse alates 13+). Vabaliige ei erine tavaliselt noortevolikogu liikmest muul moel, kui viisil, et hääletada otsustusprotsessis ei saa, aga sõnavõtud ning arutelud on väga oodatud. Noortevolikogu juhatus on kaheliikmeline ning meeskonnas jagatakse liikmetele ülesandeid ning rolle just arvestades nende tugevusi. Näiteks kui kellelegi meeldib väga fotograafia, siis ta saab erinevaid sündmusi pildistada ning kui keegi tunneb ennast tugevalt graafilises disainis, siis noortevolikogu kujundused teeb just tema.

Osaluskogu tegevused

Lääneranna Noortevolikogu peamisteks tegevusteks on erinevate koosolekute, arutelude ning kohtumiste läbiviimine, lisaks käiakse ka väljaspool organisatsiooni koolitamas (nii KOVi siseselt kui ka väliselt). III mandaadi koosseisuga on planeeritud laiemalt koostööd teha ka rahvusvaheliselt.

Noortevolikogu on teinud ka mitmeid küsitlusi. Üheks neist oli näiteks busside ja ühistranspordi teemaline infokorje, kuhu kaasati ka lapsevanemaid ja hoolekogu. Busside temaatika on vallas suur mure, sest omavalitsus on suur ja mitmed lapsed ei jõudnud enne probleemi lahendamist õigel ajal bussile. Tänaseks on bussiaegu muudetud ning selle kujundamisel on arvesse võetud noortevolikogu seisukohti koos 100+ küsitlusele vastajaga.. Lisaks bussidele teemalisele sisendikorjele on noortevolikogu teinud ka noorte rahulolu küsitluse, millel oli 230+ vastajat ning pea kõik 5-11. klassi õpilaste vastused saadi kätte. Uuriti mitmeid valdkondi nagu koolihoone välimus, õppematerjalid, õppesisu, kooli ja kodu vaheline transport jne. Selle sisend saadeti omavalitsusele ning võetakse aluseks haridusreformi eesmärkide kujundamisel.

Lisaks küsitlustele ja laiemale huvikaitsele, on noortevolikogu kaasatud ka volikogu komisjoni (haridus- kultuuri- spordi- ja noorsootöö komisjon). Need on teemad, milles noored tunnevad ennast kõige rohkem puudutatuna ning soovivad sinna panustada.

Noortevolikogu on teinud ka erinevaid sündmusi, näiteks Osaluskohvik, Prügimaraton ja Noortepäev. Noortevolikogu on näinud, et kohalikele noortele pakuvad huvi eelkõige kohalikud teemad ning olenemata Covid-19 viiruse levikust ning veebisündmustest, on suudetud kõik planeeritavad tegevused ellu viia. 

Vald on delegeerinud noortevolikogule ka iga aastase noorte tunnustamise (muusika, õppimine ja aktiivsus ühiskonnas). Igal aastal toimub noorteüritus, mis on populaarne ka nende noorte seas, kes muidu noortevolikogu tegevustes ei osale.

Suhtlus vallavolikogu ja -valitsusega, koostöö partnerid

Lääneranna vallas on üsna tavaline, et iga elanik, kellel on mure, saab pöörduda otse KOVi poole. Kogukond ja hea suhtlus on see, mis tagab murede ja ideede jõudmise otsustesse. Noored ja volikogu on partnerid, kes kõik teavad üksteist ning kelle mõlema sisendit oodatakse KOVi elu korraldamisel. Volikogu istungitest tehakse ka Facebooki otseülekandeid, mida noored saavad jälgida, et ennast valla eluga kursis hoida. Vallas küll puudub noorsootööspetsialist, kuid noortevolikogu saab alati loota vallavanema ning noortekeskuse toele. Lisaks valla poolsele partnerlusele on noortevolikogu kaasanud enda kõrvale ka õpilasesinduse ja teised Pärnumaa osaluskogud, kellega tehakse koostööd eelkõige võrgustumise eesmärgil.

Lääneranna Noortevolikogu on üks kogukonda panustavatest noorteorganisatsioonidest, kelle mõju on silmaga nähtav. Osaluskogu on hea näide sellest, et kus kohalikel noortel on mure või idee, siis just noortevolikogu nähakse selle võimalusena, et neid olukordi lahendada.

Vaata ka ENLi videot “Mis see osaluskogu on?” ning saa rohkem aimu sellest, millised võimalused osaluskogus on. 

/ Autor

Maarja Mehiste

maarja@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status