fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Osalusakadeemia 2023: mitmekülgsuses peitub jõud

Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud Osalusakadeemia tõi sel aastal taas kokku hulga noori ja noortemeelseid, kes soovivad muuta maailma ja mõjutada otsuseid, mis nende elu ja tulevikku kujundavad. See kahepäevane sündmus, mis toimus 16.-17. septembril Tallinnas, pakkus osalejatele mitmekülgset teadmiste- ja kogemustepagasi täiendust  osalusvõimalustest ja huvikaitsest.

Ettekannete toel valmis noorte osalusvõimalusi koondav visuaal.

Esimene päev oli pühendatud eelkõige osalemisvõimalustele erinevatel tasanditel, mida tutvustasid meie erinevad koostööpartnerid. Näiteks Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Ats Mattias Tamm avas kooli tasandi osalusvõimaluste ukse, võrreldes kooli liivakastiga, kus noored saavad asju proovida ja oma häält kuuldavaks teha. Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Lennart Mathias Männik tutvustas aga osalusvõimalusi noortele, kes juba ülikoolis õpivad või seal õppima hakkamist plaanivad. 

Teele Tõnisson, Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse arendusjuht ametnike suunal andis ülevaate osalusvõimalustest kohalikul- ja riiklikul tasandil, kus nad saavad ennast väljendada. Näiteks toodi ühe võimalusena välja ministeeriumite juures tegutsevad noortenõukogud, Ministeeriumi vaatest on tegemist noortest koosneva nõuandva koguga, kellelega kohtutatakse regulaarselt ning kellelt saab sisendit ja tagasisidet küsida. Noortenõukogud tegutsevad hetkel Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi juures. Osalejad tegid kohapeal ettepaneku luua noortenõukogud veel Rahandusministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi juurde. 

Osalusakadeemiat rikastas ka endine noordelegaat Linda Luts, kes jagas teadmisi ja kogemusi noordelegaatide rollist Eestis. Noordelegaadid on vabatahtlikud noored, kes on osa oma riigi delegatsioonist ja mõjutavad noori puudutavaid teemasid rahvusvahelisel tasandil. Igal aastal kuulutatakse

Oma kogemusi ja meetodeid käis tutvustamas Nuorten Akademia esindajad Soomest. Foto: Grete Kaljusaar

välja noordelegaadiks kandideerimine. Kuigi tegemist on väga uue formaadiga, on tänasel päeval Eestit esindamas 5 noordelegaati: ÜRO noordelegaat (Hanna-Stiina Tornius aastal 2023), kaks Euroopa Liidu noordelegaati (Rudolf Kasper Naruski ja Triine Kose), Euroopa Nõukogu noordelegaat ja Kliimanoor.

Rahvusvahelise tasandi osalusvõimalusi tutvustas lisaks Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ noorteprojektide koordinaator Karin Öövel ning seda Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse näitel. Ta selgitas, kuidas saavad noored osaleda rahvusvahelistes projektides ja kuidas taotleda toetust oma ideede elluviimiseks. Samuti tutvustas ta erinevaid noorteinfo kanaleid, näiteks rahvusvahelise noorteinfo jagajat Eurodeski ning SALTO-keskkonda.

Osalusakadeemias olid sel aastal ka külalised Soomest, Nuorten Akatemia´st, kes tutvustasid oma tegevust ja kogemusi noorte kaasamisel ning noorte osaluse toetamisel erinevate projektitegevuste läbi. Kohal olid Mikko Sääskilahti, osalemise ja mõjutamise kompetentsikeskuse arendusjuht; Ella Rouhe, noorte heaoluteenuste projektijuht maakondade suunal; Sanna Lindgren, rahvusvaheliste suhete koordinaator ja Reeta Palomäki, praktikant.

Minihäkatoni arutelud täies hoos. Foto: Grete Kaljusaar

Nuorten Akatemia edendab noorte osalust Soomes alates 1994. aastast, tehes koostööd koolide, haridusasutuste ja kohalike omavalitsustega jt partneritega. Oma esimeses interaktiivses ettekandes rõhutasid nad noorte osaluse toetamise olulisust erinevatel tasanditel  ja jagasid näiteid edukatest algatustest. Sealhulgas tegid ülevaate noorte osaluse arendamise protsessidest Soome omavalitsustes, noorte osalus regionaalsel tasandil 2023. aastal loodud  loodud heaoluteenuste maakondade näitel ning Soome ministeeriumide noortekonsultatsioonidest.

Peale esimest teemaplokki jagati osalejad kahte gruppi ning suunduti edasi töötubadesse. Esimene neist keskendus arutelukaartide (sh küsimused, avaldused) meetodit kasutades noorte osaluse temaatikale, kus fookuses oli kohalik tasand. Teine töötuba keskendus probleemide ja sidusrühmade analüüsidele selle kohta, kuidas edendada noorte osalusvõimalusi oma kogukonnas ja/või riiklikul tasandil.

Päeva teises pooles toimus ka intensiivne minihäkaton Kätlin Merisalu, Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse arendusjuhi noorte suunal eestvedamisel, mille raames otsiti päeva jooksul kaardistatud probleemidele lahendusi noorte osaluse fondi võimalustele keskendudes. Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste elluviimine, osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine ja osaluskogude omavahelise koostöö edendamine.

Eesti Väitlusseltsi koolitaja Helen Haamer tegemas ülevaadet noorte hirmudest avaliku esinemise ees. Foto: Grete Kaljusaar

Osalejad töötasid gruppides välja väga eriilmelisi ideid, et luua noortele näiteks uusi osalusvõimalusi või pöörata tähelepanu hoopis erinevate väljakutse lahendamistele, millega organisatsioonisiseselt silmitsi seistakse. Päeva lõpetas meelelahutusprogramm, kus konverentsiruum muutus tantsusaaliks, kus osalejad said Silent Disco DJ poolt valitud muusika saatel üheskoos aega veeta.

Teine päev keskendus peamiselt huvikaitse temaatikale ning oma hääle kuuldavaks tegemisele. Osalejaid koolitasid sel teemal Helen Haamer ja Oskar Samuel Rebane Eesti Väitlusseltsist, kes avasid argumenteerimise ja avaliku esinemise telgitaguseid läbi praktiliste harjutuste. Näiteks saadi rohkem teada argumendi koostamisest, esitlemisest, demagoogiast ning sellest, kuidas oma sõnumit tõhusalt edastada ja veenvalt argumenteerida. Nii mõnigi osaleja toodi seeläbi oma mugavustsoonist välja, kuid turvalises keskkonnas oli hea oma mõtteid avada ning kõnepidamist harjutada.

Päeva lõpus keskenduti taaskord noori puudutavale olulise teemale, milleks on kandideerimis- ja valimisea langetamine Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel. Ettekande tegi Hans-Kristjan Raid, Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse assistent huvikaitse valdkonnas, milles ta tutvustas valimis- ja kandideerimisõiguse ajalugu ning andis ülevaate teiste riikide praktikatest. Seejärel oli osalejatel võimalus rakendada Eesti Väitlusseltsi poolt läbiviidud koolitusel õpitud tehnikaid ning nad said kaasa rääkida selles, kuidas see muudatus võiks mõjutada noorte osalust ja kaasatust ühiskonnas. 

Osalusakadeemia korraldusmeeskond. Foto: Grete Kaljusaar

Mida osalejad endaga tagasiside põhjal Osalusakadeemiast kaasa võtsid? Näiteks saadi teada, kuidas pidada intelligentset dialoogi, tutvuti erinevate osalus- ja kaasarääkimise võimalustega, millest varasemalt teadlik ei oldud, projektide kirjutamisest, eesmärgistamisest ja teadmine, et hea  argumendi struktuur on väide – seletus – tõestus – järeldus! Toodi välja, et mitmekülgne teemakäsitlus aitas laiendada silmaringi ning luua seoseid erinevate osade vahel alates teadmisest kuni selle rakendamiseni.

Kokkuvõttes oli Osalusakadeemia 2023 silmapaistev sündmus, mis pakkus noortele teadmisi, oskusi ja inspiratsiooni edasiseks tegevusperioodiks. See tugevdas veendumust, et noored on olulised muutuste kujundajad ning nende hääl ja teadmised on väärtuslikud ühiskonna arengus. Osalusakadeemia toimumist toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Täname kõiki korraldajaid, vabatahtlikku, toetajaid ja osalejaid selle inspireeriva sündmuse eest!

 

 

/ Autor

Evelina Hassanova

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status