fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / 9 tööriista mõjusate tegevuste planeerimiseks ja mõju hindamiseks

Oleme ENLi infonurgas juba avaldanud kaks lugu mõju hindamise teemal: “Mis on sotsiaalse mõju hindamine ja miks on see noortevaldkonnas oluline?” ning “Praktilised soovitused mõju hindamiseks ja parimad praktikad Balti riikidest”. Nüüd on aga aeg rääkida erinevatest tööriistadest, mis aitavad kavandada, teostada ja kommunikeerida positiivseid muutusi, mida sa oma algatuse või organisatsiooniga noorte jaoks püüad luua. Oleme projekti “BALTIC: YOUTH: IMPACT” raames loonud üheksast tööriistast koosnev komplekti, mis on loodud spetsiaalselt organisatsioonide positiivse mõju planeerimiseks, mõõtmiseks ja suurendamiseks ning oma tegevuste negatiivsete tagajärgede vähendamiseks. 

Tööriistakasti töölehed leiad SIIT ning alljärgnevad tutvustused ja videod aitavad tegevusi paremini planeerida. 

 

Tööriist 1: probleemipuu

Probleemipuu aitab sul lahendatavat probleemi mõista ja kommunikeerida, analüüsides selle põhjuseid ja tagajärgi.

Milleks seda kasutada? 

 • Selleks, et mõista paremini probleemi/probleeme, mille lahendamine on sinu missiooniks (või siis saamaks teada, milline su missioon olema peaks). 
 • Selleks, et teha teadlikke otsuseid selle kohta, millistele probleemi aspektidele sa keskenduda saaks ja sooviks. 
 • Selleks, et probleemi ning selle põhjuseid ja tagajärgi veenmist vajavatele huvirühmadele paremini selgitada ja kommunikeerida. Võid neile oma puud näidata või kasutada seda lihtsalt esitlusteks või läbirääkimisteks argumentide ettevalmistamisel. 

Millal seda kasutada? 

 • Missiooni ja visiooni väljatöötamisel, ajakohastamisel või strateegiliste valikute täpsustamisel. 
 • Siis, kui organisatsioon soovib teatud teemasid või probleeme paremini mõista ja kommunikeerida. 
 • Siis, kui soovid oma tegevust muuta või laiendada, et tegeleda rohkemate teemadega. 
 • Siis, kui otsid endale koostööpartnereid (et töötada koos organisatsioonidega, kes tegelevad probleemi selliste põhjustega ja/või tagajärgedega, mida sa ise oma organisatsiooniga lahendada ei saa või ei taha). 

Tööriist 2: eesmärgipuu

Eesmärgipuu aitab sul mõne ühiskondliku probleemiga seonduvat eesmärki planeerida ja kommunikeerida, analüüsides selle saavutamise eeldusi ja mõju.

Milleks seda kasutada? 

 • Selleks, et probleemipuul näidatud vajadusi ja väljakutseid lihtsamini oma mõju eesmärkideks ning neid saavutavateks tegevusteks “tõlkida”. 
 • Selleks, et paremini mõista, mis peab juhtuma enne, kui saad oma eesmärke saavutama asuda. Teisisõnu – millised eeldused peavad olema täidetud enne edu saavutamist? Selle teadmise abil saad teha jõupingutusi vastavate eelduste tagamiseks. Samas võid ka otsustada leida endale hoopis uue eesmärgi, kui näed, et sinu esialgse eesmärgi eelduste tagamine ei ole realistlik. 
 • Selleks, et selgitada välja oma lahenduse täpsemad lühemaajalised tulemused ja pikaajaline mõju, mis aitab sul omakorda kommunikeerida oma organisatsiooni töö väärtust. Samuti võid otsustada vähemalt mõnda neist tulemustest ja mõjudest mõõta, et olla kindel, et sinu mõju eesmärgi saavutamine on olnud huvirühmadele ja ühiskonnale tõepoolest väärtuslik. 

Millal seda kasutada? 

 • Siis, kui oled lahendatavate probleemide põhjal parajasti oma mõju eesmärke ja tegevusi välja töötamas. 
 • Siis, kui oled analüüsimas, kuidas eeltingimustega tegelemise abil edu tõenäosust suurendada. “Eeltingimustega tegelemine” tähendab tegutsemist selle nimel, et vajalikud eeldused oleksid täidetud.
 • Siis, kui oled analüüsimas, kas sinu mõju eesmärgid on saavutatavad. Kui selgub, et mõnda põhieeldust ei ole võimalik tagada, siis peaksid tõenäoliselt vahetama oma mõju eesmärgi mõne sellise vastu, mille eeldused on lihtsamini täidetavad.
 • Siis, kui oled parajasti loomas indikaatoreid tulemuste ja mõju mõõtmiseks (selgitades selleks välja kõik need head asjad, mis mõju eesmärgi saavutamisega kaasnevad).
 • Siis, kui sul on vaja oma tööd organisatsioonisiseselt või -väliselt selgitada — nt seda, miks sa teatud tegevusi korraldad (selleks, et tagada eduks tarvilikke eeldusi) või milline on sinu organisatsiooni töö laiem väärtus (juhul, kui saavutad oma mõju eesmärgi). 

Tööriist 3: huvirühmade kaart

Huvirühmade kaart aitab sul analüüsida ja hallata suhteid nende üksikisikute ja organisatsioonidega, keda sinu lahendus mõjutab või kellest sinu edu sõltub.

Milleks seda kasutada? 

 • Selleks, et mõista, kes on täpselt need erinevad inimrühmad ja organisatsioonid, keda sul tuleb kaasata ja mõjutada, et oma mõju eesmärke saavutada – nt noored, kellega sa otseselt töötad, või täiskasvanud, kelle tegevus mõjutab vahetult neid noori, keda soovid aidata. 
 • Selleks, et seada huvirühmad vastavalt nende mõju ja huvi määrale sinu mõju eesmärgi saavutamise suhtes tähtsuse järjekorda. Selle vahendi abil saad valida, milliseid meetmeid võiks iga huvirühma puhul rakendada ja kui palju aega neile kulutada.
 • Selleks, et võtta vastutus oma tegevuste eest, mis võivad mingeid inimrühmi negatiivselt mõjutada. See on eriti oluline seoses selliste huvirühmadega, kellel endal puudub võim neid negatiivsete tagajärgedega tegevusi otseselt mõjutada (nt noored, kes areneks teistes programmides kiiremini ja raiskavad seega sinu tegevustes osaledes oma potentsiaali; või siis noored, kes osalevad sinu tegevustes teiste täiskasvanute, nt vanemate või sotsiaaltöötajate käsul).

Millal seda kasutada? 

 • Enne lühiajaliste eesmärkide ja tegevuste paikapanemist (nt pärast mõjueesmärgi valimist ja mõjueesmärgil põhineva eesmärgipuu täitmist). 
 • Siis, kui soovid veenduda, et oled teadlik kõigist riskidest ja võimalustest, mis on seotud selliste inimeste ja organisatsioonidega, kellel võib olla huvi ja/või võim mõjutada sinu mõju eesmärgi saavutamist.

Tööriist 4: kasusaajate teekonna kaart

Kasusaajate teekonna kaart aitab sul mõista sinu organisatsiooni tegevustes osalevate inimeste kogemusi ja kavandada samme nende positiivse mõju poole suunamiseks.

Milleks seda kasutada? 

 • Kaart aitab sul välja selgitada, milliseid meetmeid tuleks kasusaajate kogemuste täiustamiseks rakendada (nt vältida selliste inimeste kaasamist, kes ei saaks tegevustest kasu, vähendada väljalangemist ja pakkuda järeltegevusi pikemaajalise mõju suurendamiseks). 
 • Kui paned kirja kogu protsessi, kuidas üks või teine oluline huvirühm sinuga lävib, saad paremini aru: 
  • Millised kasusaajate teekonna lõigud sind hetkel soovitud tulemusi ja mõju saavutamist takistavad? Seda teades saad rakendada meetmeid segavate tegurite kõrvaldamiseks. Need võivad olla ka lõigud, mis ei ole seotud sinu tegevusega, kuid mis sinu õnnestumist sellegipoolest mõjutavad.
  • Millised antud protsessi aspektid võivad olla kasusaaja jaoks positiivsed või negatiivsed? Seda teades saad rakendada meetmeid, et vältida negatiivseid olukordi ja tugevdada positiivseid kogemusi. 

Millal seda kasutada? 

 • Siis, kui oled parajasti oma tegevusi kavandamas ja mõtled sealjuures kogemustele, mida sa oma kasusaajatele erinevates kokkupuutepunktides sinuga sooviksid, et
  • võimaldada neile positiivseid kogemusi,
  • maandada negatiivsete kogemuste riske.
 • Millal iganes soovid oma tegevusi analüüsida ja täiustada, et tegevustesse kaasatud kasusaajate kogemuste mõistmise ja täiustamise teel suuremat mõju saavutada.

Tööriist 5: muutuse teooria

Muutuse teooria aitab sul planeerida ja kommunikeerida oma teekonda mõne probleemi või ühiskondliku vajaduse mõistmisest kuni organisatsiooni tegevuste abil edu saavutamiseni. NB! See põhineb osaliselt teistel tööriistadel — eriti probleemipuul, eesmärgipuul ja mõjuindikaatorite nimekirjal.

Miks seda kasutada? 

 • See tööriist võtab ülevaatlikult kokku kõik olulised aspektid, mis on seotud sinu organisatsiooni mõju planeerimise ja juhtimisega.
 • Selle abil saad teha kindlaks, millistele sinu töö aspektidele tuleks mõju juhtimise seisukohalt kõige rohkem tähelepanu pöörata. Näiteks:
  • Kui selgelt oleme määratlenud oma huvirühma?
  • Kui hästi mõistame oma huvirühma vajadusi?
  • Kui täpselt oleme määratlenud soovitavad tulemused ja mõjud?
  • Mis on tarvilikud ja piisavad tegevused, et liikuda huvirühma praeguste vajaduste juurest positiivsesse tulevikku?
  • Millised eeldused peavad olema täidetud, et meie tegevused edukalt mõju luua saaks?
 • Tööriista lihtsam/lühem versioon aitab sul ka oma eesmärke, tegevusi ja mõju kommunikeerida.

Millal seda kasutada? 

 • Siis, kui sul on tarvis teiste tööriistade (nt probleemipuu, eesmärgipuu, huvirühmade kaardi) infot ühte kohta kokku koondada.
 • Siis, kui su meeskonnaga liituvad uued inimesed — sest muutuse teooria abil saad neile oma organisatsiooni tõhusalt tutvustada ning veenduda, et uued tulijad mõistavad suurt pilti.
 • Siis, kui sul on tarvis oma organisatsiooni mingitele välistele osapooltele tutvustada (näiteks projektitaotlustes).
 • Siis, kui soovid oma meeskonnaga aeg-ajalt veenduda,et olete endiselt oma strateegiat järgimas või näha, kas midagi on muutunud või peaks muutma. Selle tarbeks on väga kasulik aeg-ajalt oma muutuse teooria juurde naasta.

Tööriist 6: mõjuindikaatorite nimekiri

Mõjuindikaatorite abil saad tuvastada, mõõta ja kommunikeerida positiivseid muutusi, mida sa noortega ja noorte jaoks saavutada soovid.

Miks seda kasutada? 

 • Selleks, et mõista, kas projekt liigub õiges suunas ja kas sellel on soovitav mõju. Indikaatorite tulemusi oma eesmärkidega võrreldes on sul võimalik otsustada, kas ja mida muuta.

Millal seda kasutada? 

 • Peale seda, kui oled ära otsustanud, milliseid probleeme soovid lahendada, millist positiivset muutust tuua ja kes on need huvirühmad, keda sul tuleb mõjutada.
 • Enne kui hakkad otsustama, kuidas koguda teavet oma tegevuse mõju kohta. 

Tööriist 7: uurimismeetodite nimekiri

Uurimismeetodite nimekiri aitab sul otsustada, kuidas koguda mõjuindikaatoritele vastavat teavet sellest, kas oled loomas soovitud positiivseid muutuseid.

Milleks seda kasutada? 

 • Selleks, et koguda andmeid oma mõju mõistmiseks.
 • Selleks, et leida viise oma projekti mõju mõõtmiseks. Samuti annab tööriist soovitusi, kuidas piiratud ressursside tingimustes tõhusaid valikuid teha. 

Millal seda kasutada? 

 • Siis, kui oled otsustanud, milliseid indikaatoreid soovid oma mõju mõõtmiseks kasutada.
 • Enne kui hakkad oma mõju kohta teavet koguma. 

Tööriist 8: mõju mõõtmise plaan

Mõju mõõtmise plaan aitab sul planeerida ja jälgida, kes ja kuidas kogub teavet, lähtudes valitud mõju indikaatoritest (ja kasutades selleks sobivaid uurimismeetodeid).

Milleks seda kasutada? 

 • Selleks, et planeerida, kuidas iga mõjuindikaatori osas infot kogutakse ja analüüsitakse — s.o kes teeb mida ja mis ajaks.

Kuidas seda kasutada? 

 • Ühilda mõõtmise planeerimine oma organisatsiooni tavapäraste planeerimisprotsessidega. Ära hoia seda eraldi, sest mõju poole püüdlemine peakski olema su tegevuste kese.
 • Kasuta saadud tulemusi, sealhulgas mõõtmisprotsessi käigus kogutud arve, lugusid ja perspektiive. Arutage leide näiteks oma meeskonna koosolekutel ning kommunikeerige oma edulugusid ja õppetunde ka organisatsioonist väljapoole.

Tööriist 9: organisatsioonimudeli lõuend

Organisatsioonimudeli lõuendiga saad kujundada ja kommunikeerida seda, kuidas sinu organisatsioon ühiskonnale väärtust loob ning oma tegevuste elluviimiseks vajalikke finants- ja inimressursse hangib.NB! See põhineb osaliselt kõigil teistel tööriistadel.

Milleks seda kasutada? 

 • Selleks, et teada, kas see, kuidas sa organisatsioonis tegevusi ja ressursse kombineerid või kombineerida plaanid, on mõistlik.
 • Selleks, et teada, mis on sinu organisatsiooni peamised osad, mida säilitada, parandada või muuta. 
 • Selleks, et oma organisatsiooni tööd teistele paremini selgitada. 

Millal seda kasutada? 

 • Kui sul on kavas luua uus organisatsioon, siis aitab lõuend sul realistlikult ette kujutada, mida oleks sul tegevuste edukaks läbiviimiseks vaja.
 • Kui su organisatsioon on juba olemas, siis võid täita lõuendi esmalt praeguse olukorra põhjal ja seejärel kasutada seda vahendina oma tegevuste ja mõju täiustamiseks (või selgel ja lühidal kujul teistele kommunikeerimiseks). 

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status